Різнобарвна палітра наукового доробку М. І. Туган-Барановського

ЗаявникГоловащук Антоніна Михайлівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації» (2020)
ЗахідXVI біографічні читання: «Історична біографіка в сучасному українському суспільстві: проблематика, інформаційний простір, бібліотеки, читачі»
Назва доповідіРізнобарвна палітра наукового доробку М. І. Туган-Барановського
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК 330(477)Туган-Барановський
Головащук Антоніна Михайлівна,
ORCID 0000-0002-1683-788X
молодший науковий співробітник,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
e-mail: antonina41@ukr.net

РІЗНОБАРВНА ПАЛІТРА НАУКОВОГО ДОРОБКУ М. І. ТУГАН-БАРАНОВСЬКОГО

На основі досліджень наукового доробку М. І. Туган-Барановського охарактеризовано економічну спадщину видатного академіка в галузі економічної теорії, економічної історії, історії економічної думки, кооперації, соціальних питань.

Ключові слова: економіка, кооперація, соціальні питання, М. І. Туган-Барановський.

Дослідження різнобарвної палітри наукового доробку М. І. Туган-Барановського здійснено в рамках підготовки колективної монографії Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського «Засновники і президенти Національної академії наук України: історико-бібліографічне дослідження».
Насичена наукова діяльність академіка М. І. Туган-Барановського – це вагомий спадок, який є цінним та інформативним історичним джерелом. Великий інтерес для наукових пошуків ученого становили економіка, кооперація, соціальні прогнози та проекти.
Нині виникає об’єктивна потреба вивчення наукового доробку відомого українського економіста світового рівня М. І. Туган-Барановського, 155-річчя від дня народження якого відзначається у 2020 році.
Велика когорта видатних науковців присвятили свої праці видатному українському економісту, зокрема: М. Д. Кондратьєв, С. О. Єфремов, С. М. Злупко, Л. П. Горкіна, Т. В. Гайдай, Ю. П. Бажал та інші.
Всесвітнє визнання М. І. Туган-Барановський здобув за внесок в теорію економічних циклів, яка сьогодні широко використовується в теоретичних побудовах. Як зазначив С. П. Кучин у своїй статті «Михайло Іванович Туган-Барановський: деякі аспекти життя та творчості», «М. І. Туган-Барановський першим у тогочасному світі створив учення про циклічність економічної динаміки. Аналізуючи соціально-економічні закони, М. Туган-Барановський враховував психологічні, етичні та навіть фізіологічні фактори, що не сприймалося представниками суто марксистського вчення. Його концепції стали підґрунтям для нових ідей економістів Європи, а також розробленої Дж. М. Кейнсом теорії прогнозування ринкової кон’юнктури та проведення ефективної економічної політики». На основі господарської дійсності ХХ ст. можна стверджувати, що теорія криз і економічної кон’юнктури М. І. Туган-Барановського – це справді пророче економічне відкриття, яке підтвердила практика ринкової і командно-планової системи.
Синтезом нових знань з економічної теорії, економічної історії, історії економічної думки стала розвідка вченого «Промышленные кризисы в современной Англии, их причины и влияние на народную жизнь» (1894). Саме це наукове дослідження вивело автора в лідери учених світового рівня, оскільки він один з перших поставив це питання, розробивши його фундаментальні наукові основи і «першим звернув увагу на те, що необхідно досліджувати не лише власне кризу, але й весь цикл кон’юнктуральних коливань, котрий складається з чотирьох фаз: криза, депресія, пожвавлення і піднесення».
Поряд з теорією кон’юнктуральних коливань учений увів до наукової проблематики свою теорію вартості, яку широко подано в капітальній праці «Основи політичної економії».
Крім того, в основу свого економічного вчення, зокрема в теорію металевих і паперових грошей, М. І. Туган-Барановський вніс певні новації, обґрунтувавши ідеї про забезпечення національної грошової одиниці за умов відсутності золотого запасу так званим «стратегічним товаром», яку він розвивав, перебуваючи на посаді міністра фінансів уряду УНР, при впровадженні в січні 1918 р. валюти незалежної Української держави – гривні.
У чималому доробку вченого особливе місце належить працям з розвитку кооперації. Кооперацію М. І. Туган-Барановський вважав однією зі складових частин поступу до справедливого суспільства та найприйнятнішою для вирішення тогочасних суспільно-господарських проблем, вбачав у ній своєрідний синтез, так званий середній шлях між капіталізмом з його антагонізмами та утопічністю комуністичної доктрини. Результатами науково-практичних досліджень цих питань стали праці: «Соціальні основи кооперації» (1916), що витримала кілька видань у різних країнах світу та поставила ім’я ученого в один ряд з найвидатнішими теоретиками і організаторами кооперативного руху в світі, «Кооперативний ідеал» (1918), «Кооперація, її природа і мета» ([1919]). Фундаментальна праця «Соціальні основи кооперації» є вершиною теоретичних пошуків у галузі кооперативної науки, де учений не тільки детально простежив історичну еволюцію кооперативних ідей, а й узагальнив кооперативний досвід людства, зробив кілька важливих теоретичних висновків і передбачень. Трактуючи кооперацію як результат впливу на капіталістичне суспільство соціального ідеалу, учений зумовив тим самим зближення нормативних уявлень про її природу через теорію досліджень.
Чимало уваги М. І. Туган-Барановський приділяв соціальним і соціологічним поглядам, його думка про здатність науки розв’язувати соціальні проблеми є вкрай слушною. Академіка справедливо можна вважати авторитетним вітчизняним соціологом, одним із засновників соціології. Багатогранна наукова діяльність, яка поєднувала економічну теорію, соціальну філософію, державну політику, проявляла певною мірою міждисциплінарний науковий підхід ученого, у якому соціологічній площині досліджень належить провідне місце. Нині актуальність багатьох ідей ученого є кращим визнанням наукового спадку М. І. Туган-Барановського для вітчизняної соціальної науки.
Ідеї та фундаментальні праці вченого з проблем політичної економії, грошового обігу, аграрних і податкових реформ, кооперації, соціології відіграють важливу роль у відродженні економічного життя суспільства.
Цікавим та актуальним є науковий доробок М. І. Туган-Барановського для сучасних дослідників. Все частіше при розгляді того чи іншого питання з історії економічної думки чи економічної історії вітчизняні й зарубіжні вчені звертаються до праць відомого економіста, адже як ніколи раніше українська держава потребує дослідження багатогранної наукової спадщини видатного вченого-економіста, мислителя кінця ХІХ – початку ХХ ст.

UDC 330(477)Tugan-Baranovsky
Holovashchuk Antonina,
ORCID 0000-0002-1683-788X
Junior Research Associate,
V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
e-mail: antonina41@ukr.net

COLORFUL PALETTE OF SCIENTIFIC WORKS OF M. I. TUGAN-BARANOVSKY

Based on the research of M. I. Tugan-Baranovsky's scientific achievements, the economic heritage of the outstanding academician in the field of economic theory, economic history, history of economic thought, cooperation, social issues is characterized.

Keywords: economy, cooperation, social issues, M. I. Tugan-Baranovsky.