ЕЛЕКТРОННІ НАУКОВІ РЕСУРСИ: ОСОБЛИВОСТІ СПРИЙНЯТТЯ КОРИСТУВАЧАМИ

ЗаявникЛахтаріна Наталія Василівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації» (2020)
ЗахідСекція 2. Цифрові проекти наукових бібліотек
Назва доповідіЕЛЕКТРОННІ НАУКОВІ РЕСУРСИ: ОСОБЛИВОСТІ СПРИЙНЯТТЯ КОРИСТУВАЧАМИ
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК 025.5:025.7/.9-028.27
Лахтаріна Наталія Василівна,
ORCID 0000-0001-5617-0373
молодший науковий співробітник,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
е-mail: j_djerelo@ukr.net

ЕЛЕКТРОННІ НАУКОВІ РЕСУРСИ: ОСОБЛИВОСТІ СПРИЙНЯТТЯ КОРИСТУВАЧАМИ

Проаналізовано особливості реорганізації бібліотек з урахуванням того, що основний масив інформації становитимуть електронні ресурси. Обґрунтовано, що інтегрований користувацький інтерфейс повинен стати головним напрямом діяльності бібліотек. Наголошено на важливості реферативної інформації, зважаючи на психолінгвістичні особливості її сприйняття.

Ключові слова: інтегрований користувацький інтерфейс, наукова інформація, реферативна база даних «Україніка наукова».

Глобалізація та інформатизація суспільства, реформування освіти вимагають від наукової бібліотеки як важливого інструмента навчальної, наукової та пізнавальної діяльності реорганізації шляхом нарощування інформаційного потенціалу, інтеграції бібліотечних ресурсів, забезпечення навчально-виховного та наукового процесів повною, оперативною та якісною інформацією, формування інформаційного поля та швидкого доступу користувачів до інформації. Новітні інформаційні технології вимагають від бібліотек, особливо наукових, трансформації, інтеграції накопичених ресурсів та створення єдиної точки доступу з метою оптимізації пошуку релевантної інформації. Бібліотека з традиційними фондами не завжди могла надати читачу цілісний документ, у якому було б зібрано інформацію, що відповідає його запиту. Вона могла надати йому лише обмежену кількість документів зі свого фонду. В сучасних реаліях, як неодноразово обґрунтовував у своїх працях академік НАН Украни О. С. Онищенко, завдяки цифровим технологіям, бібліотека може вибрати не лише зі своїх фондів, а й з усіх доступних джерел в інтернет-просторі потрібні читачеві відомості з конкретної теми у вигляді згрупованого матеріалу [3]. І така інформація, що дійсно є релевантною відносно запиту користувача, може бути надана навіть на мобільний пристрій замовника. Це значно розширює можливості для збільшення кількості користувачів. Інтегрований індивідуальний сервіс, насамперед дистанційний, стає головним напрямом діяльності бібліотеки.
Важливою службою, яка здійснює аналітико-синтетичну обробку масивів наукової літератури у Національній бібліотеці імені В. І. Вернадського є Відділ наукового формування національних реферативних ресурсів. Співробітники відділу проводять експертний відбір наукової літератури, реферують, здійснюють наукове редагування та разом з Інститутом інформаційних технологій надають вільний доступ до цілком реального об’єкта – знань у вигляді реферативної бази даних «Україніка наукова». Реферативна інформація є надзвичайно цінною в сучасному мобільному світі, це інформація, що є індикатором наукових досліджень, розробок, винаходів, дозволяє зорієнтуватись у інформаційних потоках. Повнотекстові бази даних є зручним інструментом для науковців, але здійснювати експертну оцінку наукової інформації в широкому текстовому масиві проблематично.
Читання веб-тексту суттєво відрізняється від читання паперової книги і відноситься вже до нового типу сприйняття інформації. Враховуючи, що сприймання наукового тексту – високорівневий когнітивний процес – відбувається за трьома моделями, які найчастіше використовують у бібліотечному веб-середовищі: перша – до 250 знаків, коли досить проглянути, щоб одержати достатній обсяг інформації. Але оскільки її обсяг часто перевищує 250 знаків, то, як правило, частина змісту читачем ігнорується. Друга – до 2500 знаків, що змушує читача витратити на ознайомлення декілька хвилин. Третя модель – більше 5000 знаків. Вона передбачає наявність настільки великого тексту, що для його прочитання необхідно спеціально виділяти певний час. Продукт діяльності Відділу – реферат, в певній мірі відповідає цій першій моделі сприйняття, адже він є концентратом наукової інформації, бо в ньому у стислому та сконденсованому вигляді подаються зміст, методика та результати досліджень. Зважаючи на психолінгвістичні особливості сприйняття, відповідальним завданням є створити інформативний реферат, виокремити найсуттєвіше. Реферативна база даних «Україніка наукова» здійснює тематичне аналітико-синтетичне опрацювання та кумуляцію наукової інформації за 28-ма напрямами більше 20-ти років, що є суттєвим також для популяризації науки.
У Національній бібліотеці імені В.І. Вернадського проведено комплекс заходів з інтеграції власних електронних інформаційних ресурсів на єдиній технологічній платформі відповідно до міжнародних стандартів: конвертовано та реалізовано пошуковий інтерфейс електронного каталогу НБУВ та бібліографічних баз даних спеціалізованих фондів, проведено роботи з інтеграції пошукового апарату бібліотечних та архівних фондів, започатковано проект наукової електронної бібліотеки, формування цифрового фонду за колекційним принципом на основі міжнародних рекомендацій. Метадані цифрових об'єктів мають необхідний комплект полів для опису цифрових ресурсів, які відповідають сучасним стандартам і можуть бути експортовані у форматі Dublin Core для інтеграції електронних колекцій НБУВ у міжнародні цифрові бібліотеки [1].
Але щоб дійсно відповідати сучасним запитам користувачів, необхідно вирішити актуальне завдання – домагатися сумісності бібліотеки з мобільними пристроями. Зважаючи на моделі сприйняття інформації, читаної з екрана, особливо з мобільного пристрою, серед електронних наукових ресурсів саме реферативна інформація найбільше відповідає критеріям інтерактивного веб-середовища. Оволодіння вітчизняними бібліотеками, особливо НБУВ, мобільними технологіями підвищить імідж бібліотек в суспільстві та суттєво збільшить кількість нових користувачів. Це забезпечить великі можливості і для популяризації знань, і для зручності користувачів, і для прогресу науки і суспільства.

Список використаної літератури
1. Гарагуля С. С. Електронна бібліотека як інтегратор джерел наукової інформації : автореф. дис. канд. наук із соц. комунікацій. Нац. б-ка України ім. В . І. Вернадського. Київ, 2018. 19 с.
2. Кириленко С. Е., Лахтаріна Н. В., Чала Н. І. Консолідація наукової інформації засобами реферативної бази даних «Україніка наукова» (корпоративний аспект). Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. 2018. Вип. 50. C. 344–355. DOI: https://doi.org/10.15407/np.50.344
3. Онищенко О. Бібліотеки в цифровому середовищі: курс на індивідуальний інтегрований сервіс. Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. 2019. Вип. 53. С. 9–18. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2019_53_3

References
1. Harahulia, S. S. (2018). Elektronna biblioteka yak intehrator dzherel naukovoi informatsii. [The Electronic Library As Science Information Sources Integrator]. (Extended abstract of candidate’s thesis). Vernadsky National Library of Ukraine, Kyiv [іn Ukrainian]
2. Kyrylenko, S., Lakhtarina, N., & Chala, N. (2018). Konsolidatsiia naukovoi informatsii zasobamy referatyvnoi bazy danykh «Ukrainika naukova» (korporatyvnyi aspekt) [Consolidation of Scientific Information through the Abstract Database «Ukrainika Scientific» (Corporate Aspect)]. Academic Papers of Vernadsky National Library of Ukraine, 50, 344–355. DOI: https://doi.org/10.15407/np.50.344 [in Ukrainian].
3. Onyshchenko, O. (2019). Biblioteky v tsyfrovomu seredovyshchi: kurs na indyvidualnyi intehrovanyi servis [Libraries in Digital Environment: Course on Individual Integrated Service]. Academic Papers of Vernadsky National Library of Ukraine, 53, 9–18. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2019_53_3 [in Ukrainian].

Nataliia Lakhtarina,
ORCID 0000-0001-5617-0373,
junior researcher,
V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
е-mail: j_djerelo@ukr.net

ELECTRONIC SCIENTIFIC RESOURCES: PECULIARITIES OF PERCEPTION BY USERS

Analyzed the reliability of the reorganization of libraries, taking into account the fact that the main massive data is placed by electronic resources. It is substantiated that the integrated user interface should become the main direction of activity of libraries. The importance of abstract information is emphasized, taking into account the psycholinguistic features of its perception.

Keywords: integrated user interface, scientific information, abstract database "Ukrainica Scientific".