ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД МОНІТОРИНГУ ЗМІСТУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТОКІВ

ЗаявникФедорчук Артур Григорович (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації» (2020)
ЗахідСекція 4. Бібліотеки в системі стратегічних комунікацій: міжнародний аспект
Назва доповідіЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД МОНІТОРИНГУ ЗМІСТУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТОКІВ
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК 004.042:070 + 32.019.5 + 311.2:930.25
Федорчук Артур Григорович,
https://orcid.org/0000-0002-1141-1812
науковий співробітник,
Фонд Президентів України,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
Е-mail: fedorchuk_arthur@ukr.net

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД МОНІТОРИНГУ ЗМІСТУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТОКІВ

В доповіді проаналізовано зарубіжний досвід аналізу змісту публікацій соціально-політичного спрямування в провідних закордонних засобах масової інформації у мережі Інтернет.
Ключові слова: моніторинг Інтернету, контент-аналіз, інформаційні ресурси мережі, інформаційні потоки.

Постановка проблеми
Інформаційні комунікації та засоби масової інформації (ЗМІ), як найдинамічнішу складову цих комунікацій та їх вплив на суспільство досліджувались у працях як зарубіжних, так і українських вчених. Методом дослідження інформаційних потоків, що породжують ЗМІ в світі, зазвичай, обирають широко розповсюджений моніторинг Інтернету – під яким розуміють комплекс досліджень з пошуку, аналізу, класифікації, обробки та зберігання інформації з Інтернету за тематикою конкретного дослідження. Моніторинг ресурсів мережі Інтернет дозволяє спостерігати за розвитком конкретних процесів в суспільстві та характером відображення їх у інформаційному просторі.
Актуальність вивчення зарубіжного досвіду моніторингу змісту інформаційних потоків мережі Інтернет полягає в зростаючій ролі інформаційних ресурсів світовою мережі та необхідності використання іноземного досвіду створення і розвитку дієвих технологій аналізу інформаційних потоків, що породжуються в мережі. Існує нагальна потреба використання вже достатньо апробованих інструментів моніторингу інформаційних ресурсів мережі Інтернет для наукових досліджень тенденцій розвитку соціально-політичних процесів в світі.
Необхідно проаналізувати зарубіжний досвід аналізу змісту публікацій в мережі Інтернет, визначити доцільність використання інструментів моніторингу в дослідженнях інформаційних потоків соціально-політичної тематики. Крім того, метою доповіді є окреслити перспективи використання моніторингу змісту ресурсів мережі як інструменту подальших аналітичних досліджень.
Виклад основних матеріалів дослідження
Моніторинг ЗМІ - інструмент актуальний і затребуваний в наші дні, але далеко не новий. Сьогодні моніторинг і аналіз ЗМІ застосовується в абсолютно різних областях. Активно займаються моніторингом та аналізом інформації як комерційні компанії, так і державні структури, бюджетні організації та науковці. При цьому 95% інформації дає моніторинг Інтернет-ресурсів, оскільки абсолютна більшість світових ЗМІ публікує інформацію в Інтернеті. Крім того сам Інтернет породив цілу низку власних інформаційних джерел. Перевагами моніторингу Інтернету є мінімальний інтервал між опублікуванням новини та доставкою її користувачеві, а також можливість охопити велику кількість публікацій іноземних ЗМІ. Моніторинг ЗМІ різниться по типу кінцевого продукту. В загальному випадку існують два основні варіанти: дайджест (зведення новин в текстовому форматі) та система моніторингу та аналізу ЗМІ. Дайджести зазвичай містять інформацію, зібрану системою моніторингу і представлену у вигляді звіту.
Традиційно джерелом та сферою інтересів моніторингу інформації соціально-політичної тематики виступають ЗМІ. Дослідженням характеру новин і особливостей пошуку інформації в ресурсах мережі Інтернет довгий час займався Йоахім Фрідріх Стааб [2]. Дослідник розробив підходи та принципи відбору найбільш інформативних публікацій в світовій мережі, в залежності від характеру та стилю їх подачі. Сьогодні ці підходи дуже широко використовуються при організації моніторингу ЗМІ різнопланової тематики та масштабів досліджень. Ґрунтовні дослідження політичних комунікацій, особливостей висвітлення журналістами окремих політиків та загальних проблем взаємного впливу медіа та політики здійснюють дослідники з Великобританії Маргарет Скаммелл та Холлі Семетько [1]. Науковці поступово прийшли до висновку необхідності трансформації методу контент-аналізу публікацій в напрямку переваги якісних методів аналізу тексту над кількісними, відмови від простого підрахунку ключових слів та натомість широкого використання експертної оцінки текстів аналітиками, які проводять дослідження.
Основою технології моніторингу Інтернету зазвичай виступає метод контент-аналізу. Як стверджують іноземні дослідники, широкомасштабні дослідження, здійснені на значних обсягах публікацій, підкреслюють ефективність контент-аналізу для досліджень висвітлення в засобах масової інформації політичних партій, окремих політичних та державних діячів. Процедура моніторингу інформаційних ресурсів, дає надійний ступінь ймовірності, коли під обробку підпадає вся тематично відповідна інформація з обраних джерел мережі за визначений відрізок часу та вхідна та вихідна точки моніторингу обрані або заздалегідь, або випадковим чином.
Висновки
Проаналізувавши зарубіжний досвід моніторингу змісту публікацій в мережі Інтернет, можна зрозуміти, що моніторинг змісту інформаційного простору є достатньо широко вживаним в світі інструментом досліджень. Основою моніторингу традиційно слугує контент-аналіз, проте відбувається зміщення методології його використання в бік якісних методів оцінки змісту текстів. Ми зробили висновок про доцільність використання інструментів моніторингу в дослідженнях інформаційних потоків соціально-політичної тематики.
Список використаної літератури
1. Scammell, Margareth (2000) Media and democracy: an introduction Part II, pp. xi-xix in Margareth Scammell and Holli Semetko (eds) Media, Journalism and Democracy. Farnham: Ashgate Publishing. DOI: https://doi.org/10.4324/9781315189772.
1. Staab, J. F. (1990) The role of news factors in news selection: A theoretical reconsideration. European Journal of Communication 5(4): pp. 423–443.
References
1. Scammell, Margareth (2000) Media and democracy: an introduction Part II, pp. xi-xix in Margareth Scammell and Holli Semetko (eds) Media, Journalism and Democracy. Farnham: Ashgate Publishing. DOI: https://doi.org/10.4324/9781315189772.
2. Staab, J. F. (1990) The role of news factors in news selection: A theoretical reconsideration. European Journal of Communication 5(4): pp. 423–443.

Fedorchuk Arthur,
https://orcid.org/0000-0002-1141-1812
Research follower,
Ukraine Presidents Foundation,
V. I. Vernadsky National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
Е-mail: fedorchuk_arthur@ukr.net

FOREIGN EXPERIENCE IN MONITORING THE CONTENT OF INFORMATION FLOWS
The report analyzes the foreign experience of analyzing the content of socio-political publications in the leading media on the Internet.
Keywords: Internet monitoring, content analysis, network information resources, information flows.