Маленька частина великого скарбу: документи з фонду В. О’Коннор-Вілінської як джерело вивчення української культури

ЗаявникГула Оксана Григорівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації» (2020)
ЗахідСемінар. Архівні фонди наукової спадщини України: історія формування, інформаційний потенціал, вектори розвитку в цифрову епоху
Назва доповідіМаленька частина великого скарбу: документи з фонду В. О’Коннор-Вілінської як джерело вивчення української культури
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

УДК 821.161.2-3
Гула Оксана Григорівна
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5437-9042
кандидат історичних наук, старший науковий співробітник,
Український науково-дослідний інститут архівної справи
та документознавства (УНДІАСД),
Київ, Україна
ksenjagula@gmail.com

Маленька частина великого скарбу: документи з фонду В. О’Коннор-Вілінської як джерело вивчення української культури
Досліджено інформаційне наповнення фонду документів письменниці В. О’Коннор-Вілінської. Визначено актуальність та важливість його подальшого вивчення.
Ключові слова: В. О’Коннор-Вілінська, письменниця, документи, неопублікований, фонд.

В українській історії існує безліч імен, до вивчення яких науковці звертаються лише через певний проміжок часу. Так трапилося і з документами відомої української письменниці-емігрантки, політичної, громадської діячки, перекладачки В. О’Коннор-Вілінської (09.12.1866–19.12.1930).
У фонді 4368 «О’Коннор-Вілінська Валерія Олександрівна-українська емігрантка, голова літературно-видавничого відділу Міністерства освіти УНР, письменниця» Центрального державного архіву вищих органів влади і управління України (ЦДАВО України) міститься частина матеріалів, що висвітлюють життєвий шлях та творчий доробок письменниці. У 18-ти справах, датованих періодом 1919-1934 рр., збережено унікальні записи авторки, частина з яких вже була опублікована (спогади «Старицькі і Лисенки», роман «На еміграції»), а частина все ще чекає своїх дослідників. Документи фонду першопочатково розглядалися нами у контексті теми історії діяльності українських громадських діячів у еміграції, проте згодом з’ясувалося, що інформація з них може доповнити існуючі наукові напрацювання з біографістики, генеалогії, культури, політичної історії.
Насамперед мова йде про неопубліковані короткі п’єси та повісті («Павлусь Савченко», «Весна», «По-товариськи», «Коло скрині», «Скарб», «Кухарка дипломата», «На свій шлях»). Твори містять інформацію про ставлення авторки до окремих представників української еміграції, про її громадянську позицію щодо подій, що відбувалися на українських землях у 1920-х рр. Поряд з цим, у творах можна знайти ліричні описи краси української природи, захоплення історичним минулим та політичними діячами, котрі вливали на хід подій.
Спогади («З дитячого життя», «Леся Українка», записи з біографічними відомостями про Марко Вовчок) також не публікувалися, хоча несуть значний інформаційний потенціал насамперед як джерело при дослідженні і відтворенні родоводів відомих українських діячів культури, показують їх повсякденне життя та взаємовідносини. Вони доповнюють картину становлення життєвого та літературного шляху В. О’Коннор-Вілінської, процес формування її світогляду, вибору сюжетів майбутніх творів.
Неопублікованими залишаються і статті фонду, авторами яких були відомі громадські діячі Д. Антонович, О. Галаган. Інформація, що в них міститься, стосується біографії письменниці, її здобутків та наукових напрацювань та може бути використана дослідниками при підготовці наукових статей та доповідей.
Список використаної літератури
1.Гула О. Творчість Валерії О’Коннор-Вілінської в українському літературному процесі ХХ ст. Сторінки історії: Збірник наукових праць. 2018. Номер 46. С. 147-157. URL: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/29821/1/46_9_Gula.pdf. (дата звернення: 02.08.2020)
2. Смоляр Л. Місце жінки в історії: до біографії Валерії О’Коннор-Вілінської. Етнічна історія народів Європи. 2001. Вип. 11. С. 105–109.
References
Hula, O. G. (2018). Tvorchist Valerii OKonnor-Vilinskoi v ukrainskomu literaturnomu protsesi KhKh st. [Valery O’Connor-Vilinska’s art in the Ukrainian Literature Process of 20 Centaury]. Storinky istorii: Zbirnyk naukovykh prats. Nomer 46. S. 147-157. DOI: 10.20535/2307-5244.46.2018.136736 [in Ukrainian]
Smoliar, L. O. Mistse zhinky v istorii: do biohrafii Valerii OKonnor-Vilinskoi. [Place of a woman in history: to the biography of Valeria O’Connor-Vilinska]. Etnichna istoriia narodiv Yevropy. 2001. Vyp. 11. S. 105–109. [in Ukrainian]
UDC 821.161.2-3
Hula Oksana
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5437-9042
Candidate of Historical Sciences, Senior scientific researcher,
Ukrainian Research Institute of Archival Affairs
and Records Keeping (URIAARK),
Kyiv, Ukraine
ksenjagula@gmail.com
Small part of the big treasure: documents from the V. O’Connor-Vilinska found as a source for researching the Ukrainian culture.
The informative content of the archival fund of writer V. O’Connor-Vilinska was researched. Were determined the relevance and importance of it further scientific study.
Keywords: V. O’Connor-Vilinska, writer, documents, unpublished, fund.