ДОКУМЕНТИ АРХІВУ ІНСТИТУТУ ХІМІЇ ВИСОКОМОЛЕКУЛЯРНИХ СПОЛУК НАН УКРАЇНИ ЯК ДЖЕРЕЛО З ІСТОРІЇ СТАНОВЛЕННЯ УСТАНОВИ У 1961-1965 РОКАХ

ЗаявникБерезовська Ольга Василівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації» (2020)
ЗахідСемінар. Архівні фонди наукової спадщини України: історія формування, інформаційний потенціал, вектори розвитку в цифрову епоху
Назва доповідіДОКУМЕНТИ АРХІВУ ІНСТИТУТУ ХІМІЇ ВИСОКОМОЛЕКУЛЯРНИХ СПОЛУК НАН УКРАЇНИ ЯК ДЖЕРЕЛО З ІСТОРІЇ СТАНОВЛЕННЯ УСТАНОВИ У 1961-1965 РОКАХ
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

УДК 930.253
Березовська Ольга Василівна,
ORCID: 0000-0002-8362-7356
молодший науковий співробітник,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
е-mail: bov2005@ukr.net

ДОКУМЕНТИ АРХІВУ ІНСТИТУТУ ХІМІЇ ВИСОКОМОЛЕКУЛЯРНИХ СПОЛУК НАН УКРАЇНИ ЯК ДЖЕРЕЛО З ІСТОРІЇ СТАНОВЛЕННЯ УСТАНОВИ У 1961-1965 РОКАХ

Висвітлено інформаційний потенціал архівних документів Інституту хімії високомолекулярних сполук НАН України як джерела з історії становлення установи у 1961–1965 рр.

Ключові слова: архів, архівний фонд, документи, джерела, Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України

Архівні підрозділи академічних науково-дослідних інститутів накопичують та зберігають значний масив документації з постійним строком зберігання, яка є вагомим джерельним підґрунтям для вивчення історії інституційного становлення установ, функціональної реорганізації, основних наукових напрямів досліджень, діяльності видатних учених. Виявлення, вивчення, аналіз складу та змістового наповнення архівної документації установ НАН України є одним із вагомих завдань роботи архівістів Інституту архівознавства НБУВ, зокрема, виконаних в рамках науково-дослідної тематики «Документно-інформаційні ресурси архівної спадщини української академічної науки: історія і сучасність». Результатом якої є забезпечення збереження документів Національного архівного фонду та їх оприлюднення шляхом підготовки та видання наукових збірників документів з історії НАН України, що формуються також з урахуванням архівних документів академічних установ.
У науково-технічному архіві Інституту хімії високомолекулярних сполук НАН України (утвореному згідно з Постановою ЦК КПРС і РМ СРСР від 23.07.1958 № 795 як Інститут хімії полімерів та мономерів АН УРСР, реорганізований в Інститут хімії високомолекулярних сполук АН УРСР за постановою Президії АН УРСР від 15.01.1964 № 4) зберігається більше 6 тис. архівних справ, починаючи з 1959 року і до сучасності. 1961–1965 роки були періодом реорганізації інституту, утворення нових підрозділів, створення нових напрямків наукових досліджень у галузі хімії та впровадження їх результатів у промисловість. Архівні документи свідчать, що з моменту утворення інституту основними науково-дослідними завданнями були вивчення питань синтезу нових видів полімерів, придатних для виробництва синтетичних волокон і пластмас; синтез мономерів та вивчення властивостей продуктів їх полімеризації; синтез лінійних полімерів, антистатичних речовин, іоннообмінних смол; синтез мономерів для виготовлення термостійких смол [1, с. 423–424]. У 1964 р., з реорганізацією інституту, наукові дослідження поглиблено наступними напрямками: вивчення властивостей полімерів, розробка основ переробки полімерних матеріалів; синтез і модифікування полімерів з високою теплостійкістю, напівпровідниковими властивостями, термостійких волокон і іоннообмінних смол; розробка методів одержання мономерів високого ступеня чистоти [2, арк. 6]. Тож найінформативнішими стосовно даного аспекту є постанови та розпорядження Президії АН УРСР, листування, доповідні записки, інформації, експертні висновки інституту стосовно доцільності чи обґрунтування неможливості організації певних досліджень, необхідних для машинобудівної та приладобудівної галузей промисловості; організацію в інституті нових наукових підрозділів; співробітництво інституту з іншими науковими установами (багато з яких у документах зафіксовано під назвою «організація п/я» – радянські службові назви заводів, підприємств, організацій оборонного характеру); створення у 1964 р. наукової ради «Високомолекулярні сполуки»; співпраця інституту з хімічними комбінатами, заводами, лабораторіями по впровадженню розробок у виробництво.
Загалом архівні документи інституту періоду 1961–1965 рр. мають значний джерельний потенціал та засвідчують зміну напрямів наукових досліджень установи, реорганізацію її діяльності, створення нових наукових підрозділів та незмінне директивне керівництво вищих органів влади в галузі хімії над функціонуванням інституту.

Список використаної літератури
1. Історія Національної академії наук України. 1956–1960: Ч. 1: Документи і матеріали / О. С. Онищенко (голова редкол.), Київ, 2016. 872 с.
2. Науково-технічний архів Інституту хімії високомолекулярних сполук НАН України. Оп.1. Спр. 140. 246 арк.

References
1. Istoriia Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy. 1956–1960 [The history of the National Academy of Sciences of Ukraine. 1956–1960]: Pt. 1. Dokumenty i materialy [Documents and materials]. (2016). Kyiv. [In Ukrainian].
2. Fond «Institute of Macromolecular Chemistry», Inventory 1, Unit 140. Scientific and technical archive of the Institute of Macromolecular Chemistry of the NAS of Ukraine. [In Ukrainian].

UDC 930.253
Berezovska Olha,
ORCID: 0000-0002-8362-7356
Junior Researcher,
V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
е-mail: bov2005@ukr.net

DOCUMENTS OF THE ARCHIVE OF THE INSTITUTE OF MACROMOLECULAR CHEMISTRY OF THE NAS OF UKRAINE AS A SOURCE ON THE HISTORY OF INCIPIENCE OF THE INSTITUTION IN 1961–1965.

The informative potential of archival documents of the Institute of Macromolecular Chemistry of the NAS of Ukraine as sources on the history of the institution in 1961-1965 has been studied.

Keywords: archive, archival fond, documents, sources, Institute of Macromolecular Chemistry of the NAS of Ukraine.