Пріоритетні напрями діяльності архівних підрозділів НАН України в цифрову епоху

ЗаявникЯременко Лідія Миколаївна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації» (2020)
ЗахідСемінар. Архівні фонди наукової спадщини України: історія формування, інформаційний потенціал, вектори розвитку в цифрову епоху
Назва доповідіПріоритетні напрями діяльності архівних підрозділів НАН України в цифрову епоху
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

УДК 930.253
Яременко Лідія Миколаївна,
ORCID https://orcid.org/0000-0002-4731-028X
кандидатка історичних наук, старша наукова співробітниця,
директорка Інституту архівознавства,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
м. Київ, Україна
e-mail: yaremenko@nbuv.gov.ua

Пріоритетні напрями діяльності архівних підрозділів НАН України
в цифрову епоху

Висвітлено пріоритетні напрями в діяльності архівних підрозділів НАН України в епоху цифровізації на підставі стратегічних документів Укрдержархіву з актуальних тенденцій розвитку архівної галузі в Україні

Ключові слова: архівні підрозділи НАН України, напрями діяльності, цифровізація архівної галузі, Укрдержархів

Організаційні структурні складові архівної системи Національної академії наук України (Інститут архівознавства та Інститут рукопису НБУВ, відділ рукописних фондів та текстології Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка, відділ архівних наукових фондів рукопису та фонозаписів Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського, науковий архів Інституту археології, відділ рукописів Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника, наукові та науково-технічні архіви Президії та установ, музеї та музейні кімнати, що створені в структурі установ і в яких відклалися архівні документи постійного зберігання) при плануванні основних завдань своєї діяльності базуються на регламентуючих документах НАН України, академічних установ, в структурі яких вони перебувають, Інституту архівознавства НБУВ щодо роботи з формування і збереження архівних фондів наукової спадщини НАН України. Водночас, при окреслені пріоритетних стратегічних напрямів в архівній справі НАН України, безперечно, визначальними є завдання, поставлені Державною архівною службою України, що є центральним органом виконавчої влади з реалізації державної політики у сфері архівної справи та діловодства.
Останнім часом Укрдержархівом при визначені головних завдань архівної галузі України все більше уваги приділяється питанням інформатизації архівної справи, задоволення інформаційних потреб суспільства і держави, організації та полегшення доступу до документної інформації НАФ як складової всесвітньої культурної спадщини, вдосконалення шляхів та розвитку нових форм доступу до архівної інформації через Інтернет, широкого комплексу робіт з електронними документами.
Поштовхом для більш конкретного формулювання цілей, завдань та пріоритетів у цьому напрямі стало схвалення у січні 2018 р. Кабінетом Міністрів України «Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018–2020 рр.», яка передбачила для України курс на всеохоплюючу цифровізацію, в основу якої покладено принцип свободи інформації [1].
І вже у лютому 2018 р. Укрдержархівом визначена і залишається безперечним пріоритетом № 1 у роботі архівів України «Цифровізація усіх процесів архівної справи та діловодства» [2].
З метою реалізації настанов Концепції Укрдержархівом та низкою архівів із залученням науково-дослідних установ, бібліотек, закладів вищої освіти України і зарубіжжя протягом 2018–2020 рр. було організовано низку заходів, на яких обговорювались теоретичні та методичні засади, питання наукової та практичної організації, існуючі проблеми, отримані результати та набутий досвід зарубіжних та вітчизняних архівів щодо розвитку та активізації цього напряму. Серед них: міжнародні круглі столи «Проблеми інформатизації: процеси цифровізації (теорія і практика)» (червень 2018 р.) та «Проблеми інформатизації архівної справи: цифровізація як засіб забезпечення потреб інформаційного суспільства» (червень 2019 р.), ХХ Джерелознавчі читання «Архівознавство в контексті історичної пам’яті та цифровізації суспільства» (листопад 2019 р.) та ін. Також у 2018–2020 рр. активізується публікація наукових архівознавчих розробок з цих питань: про репрезентацію України в європейському просторі оцифрованого культурного надбання (А. Хромов), нормативні документи ЮНЕСКО та ЄС з оцифрування об’єктів культурної спадщини і їх збереження (Л. Приходько), досвід оцифрування в держархівах Польщі (Р. Романовський), про створення цифрового фонду користування документами НАФ (Л. Дідух, Н. Залєток), оцифрування аудіовізуальних документів та удосконалення планово-звітної документації в контексті модернізації архівної статистики (Т. Ємельянова), про досвід Держархіву Черкаської області (Т. Клименко), ЦДАМЛМ України (І. Резнік), ЦДНТА України (М. Балишев, А. Алексєєнко, Т. Науменко, Ю. Черняховська) [3].
Підтвердженням посилення інституційної уваги до організації та втілення напряму цифровізації галузі є створення в структурі Укрдержархіву Управління цифрової трансформації з відділами 1) цифрового розвитку та цифровізації і 2) інформаційних технологій та захисту інформації.
За напрямом цифровізації на 2020 р. першочерговими векторами впровадження передбачено пришвидшене оцифрування описів з попереднім їх перевірянням, доступ до них в онлайнрежимі, постійне інформаційне підтримання вебсайтів архівів [4].
Протягом 2018–2020 рр. при визначенні інших головних, більш традиційних, завдань для архівної справи дещо змінювались акценти черговості їх пріоритету, відбувалось об’єднання-роз’єднання в одному комплексі функціональних векторів, змінювались формулювання завдань від суто локальних, тематичних до більш комплексних, об’єднуючих. Таким чином на 2020 та найближчі роки в трійці пріоритетних напрямів роботи архівних установ залишаються: «Пріоритет 2. Організація формування і забезпечення гарантованої збереженості документів Національного архівного фонду як складової вітчизняної і світової культурної спадщини та інформаційних ресурсів суспільства», «Пріоритет 3. Популяризація архівних документів до пам’ятних дат, подій та ювілеїв визначних осіб в історії України» [5].
Таким чином, передбачені на найближчі роки головні напрями роботи архівної галузі та шляхи їх реалізації, означені в щорічній планово-звітній документації Укрдержархіву, виступах його керівництва, а також оприлюднені на науково-організаційних форумах та у публікаціях архівознавців стануть вагомим підґрунтям у визначені головних спрямувань діяльності архівних підрозділів НАН України, зокрема і щодо єфективних рішень з впровадження цифровізації в їхню діяльність.
У липні 2020 р. Укрдержархівом створено робочу групу з розроблення державної «Стратегії розвитку архівної справи до 2025 року та плану заходів щодо її реалізації», прийняття якої дасть можливість сформулювати та впровадити в роботу архівної галузі, зокрема і архівної системи НАН України, уточнені основні пріоритетні напрями роботи на найближчу 5-річну перспективу [6].

Список використаної літератури
1. Кабінет Міністрів України. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-shvalennya-koncepciyi-rozvitku-cifrovoyi-ekonomiki-ta-suspilstva-ukrayini-na-20182020-roki-ta-zatverdzhennya-planu-zahodiv-shodo-yiyi-realizaciyi (Дата звернення 30.07.2020).
2. Архіви України. Вип. № 1. (№ 312), cічень – лютий, 2018. С. 51–56.
3. Журнал «Архіви України». Архів номерів. URL: http://au.archives.gov.ua/index.php/au/issue/archive (Дата звернення 28.07.2020).
4. Державна архівна служба України. «Ключові досягнення і проблеми Укрдержархіву». Публічний звіт Голови ДАСУ А. Хромова. Новини. 19 лютого 2020 р. URL: https://archives.gov.ua/ua/category/news_ua/ (Дата звернення 01.08.2020).
5. Архіви України. Вип. 1 (№ 318): січень – березень, 2019. С. 66–71; Вип. 1 (№ 322): січень – березень, 2020. С. 79–83.
6. Державна архівна служба України. Нормативно–правова база. Накази Укрдержархіву. URL: https://srpi.archives.gov.ua/tmp/1351_1.pdf ( Дата звернення 31.07.2020).

References
1. Kabinet Ministriv Ukrainy. [Cabinet of Ministers of Ukraine]. Retrieved from URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-shvalennya-koncepciyi-rozvitku-cifrovoyi-ekonomiki-ta-suspilstva-ukrayini-na-20182020-roki-ta-zatverdzhennya-planu-zahodiv-shodo-yiyi-realizaciyi. [in Ukrainian].
2. Arkhivy Ukrainy (2018). [Archives of Ukraine]. Archives of Ukraine, 1 (312), С. 51–56. [in Ukrainian].
3. Zhurnal «Arkhivy Ukrainy». Arkhiv nomeriv. [Journal «Archives of Ukraine». Archive of numbers]. Retrieved from URL: http://au.archives.gov.ua/index.php/au/issue/archive/. [in Ukrainian].
4. Khromov A. Kliuchovi dosiahnennia i problemy Ukrderzharkhivu: publichnyi zvit Holovy Ukrderzharkhivu. (2020). [Khromov A. Key achievements and problems of the State Archival Service of Ukraine: public report of the Chairman of the State Archival Service of Ukraine], Retrieved from URL: https://archives.gov.ua/ua/category/news_ua/. [in Ukrainian].
5. Arkhivy Ukrainy.(2019, 2020). [Archives of Ukraine]. Archives of Ukraine, № 1 (318), 66–71, № 1, (322), 79–83. [in Ukrainian].
6. Derzhavna arkhivna sluzhba Ukrainy. Normatyvno–pravova baza. Nakazy Ukrderzharkhivu. [the State Archival Service of Ukraine. Legal framework. Orders of the State Archival Service of Ukraine]. Retrieved from URL: https://srpi.archives.gov.ua/tmp/1351_1.pdf. [in Ukrainian].

UDC 930.253
Yaremenko Lidiia,
ORCID https://orcid.org/0000-0002-4731-028X
Candidate of Historical Sciences, Senior Researcher,
Director of the Institute of Archival Studies,
V.I.Vernadskyi National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
e-mail: yaremenko@nbuv.gov.ua

PRIORITY DIRECTIONS OF ACTIVITY OF NAS OF UKRAINE ARCHIVES IN THE DIGITAL AGE

The priority directions in the activity of the National Academy of Sciences of Ukraine archives in the epoch of digitalization on the basis of strategic documents of the State Archival Service of Ukraine on topical tendencies of archival branch development in Ukraine are considered.

Key words: the National Academy of Sciences of Ukraine, directions of activity, digitalization of archival branch, the State Archival Service of Ukraine