Бібліографічні ресурси Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського та цифровізація суспільства

ЗаявникПономаренко Лариса Олександрівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації» (2020)
ЗахідСекція 1. Сучасні виклики та завдання бібліотек в умовах цифровізації
Назва доповідіБібліографічні ресурси Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського та цифровізація суспільства
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК 012:[026:37](477.411)ДНПБУ:004
Пономаренко Лариса Олександрівна,
https://orcid.org/0000-0002-4388-274X,
кандидат наук із соціальних комунікацій,
Державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В. О. Сухомлинського,
Київ, Україна
е-mail: larisa_dnpb@ukr.net

БІБЛІОГРАФІЧНІ РЕСУРСИ ДЕРЖАВНОЇ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМ. В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО ТА ЦИФРОВІЗАЦІЯ СУСПІЛЬСТВА

Розглянуто питання створення різних типів і видів бібліографічної продукції під впливом цифровізації. Здійснено аналіз тенденцій розвитку бібліографічних ресурсів.
Ключові слова: бібліографічні ресурси, бібліографічні покажчики, інформаційні потреби користувачів, Державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В. О. Сухомлинського.

Під впливом викликів ХХІ століття освітянські бібліотеки трансформують та змінюють вектори своєї діяльності, створюють інноваційні продукти та сучасні інформаційні сервіси. Сучасна цифровізація суспільства створює умови й пропонує різні форми входження бібліотек до єдиного інформаційного простору. Характеризуючи діяльність освітянських бібліотек слід відмітити насамперед орієнтацію на надання послуг засобами віртуальних комунікацій та переміщення взаємодії з користувачами в площину віртуальних комунікацій, створення власних інформаційних ресурсів та комфортного середовища для споживачів педагогічної інформації.
ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського (далі ДНПБ) вже понад 20 років створює умови для рівного доступу користувачів до документів, інформації та знань з метою інформаційного забезпечення інноваційного розвитку вітчизняної педагогічної науки і практики з урахуванням світових тенденцій розвитку й досвіду зарубіжних країн; науково-інформаційного супроводу досліджень установ НАПН України. Науковцями бібліотеки розроблено систему науково-інформаційної діяльності мережі освітянських бібліотек України, яка передбачає три напрями діяльності – аналітичний, реферативний, бібліографічний. Відповідно до цього у структурі науково-інформаційних ресурсів ДНПБ можна виділити бібліографічні, реферативні та аналітичні ресурси (продукцію), які спрямовані на забезпечення інформаційних потреб фахівців галузі освіти.
Науково-теоретичні засади та практика створення бібліографічної продукції ДНПБ розглянуто у низці публікацій науковців Л. О. Пономаренко, Л. І. Самчук, Н. А. Стельмах, Л. І. Страйгородської, С. В. Тарнавської.
Як всеукраїнський галузевий інформаційний, науково-методичний та координаційний центр мережі освітянських бібліотек МОН України та НАПН України бібліотека здійснює підготовку науково-допоміжних бібліографічних видань, які відображають сучасні напрями досліджень у галузі педагогіки і психології. Системність, науковість, актуальність тематики, релевантність інформації, відповідність потребам фахівців, повнота та вичерпність, глибока рестроспектива завдяки залученню широкої джерельної бази, використання електронних і друкованих джерел інформації, традиційних та електронних каталогів власних й національних, провідних галузевих бібліотек, застосування ІКТ, системи гіперпосилань на повні тексти – це базові принципи у підготовці бібліографічної продукції. До їх підготовки залучаються провідні фахівці галузі, які беруть участь як у розробці структури тематичних видань, так і у рецензуванні. Електронний каталог ДНПБ та Науково-педагогічна електронна бібліотека на вебпорталі, вільний доступ до власних й передплачений доступ до міжнародних баз даних, наукові репозитарії та архіви (Електронна бібліотека НАПН України, репозитарії закладів вищої освіти) та інші сучасні освітні ресурси сприяють оперативному та якісному створенню бібліографічної продукції.
Протягом 20 років підготовлено й видано понад 150 ґрунтовних науково-допоміжних і рекомендаційних покажчиків, які забезпечують потреби фахівців і науковців освітянської галузі. Доступ до бібліографічної продукції здійснюється через вебпортал бібліотеки.
Не втрачає своєї актуальності цикл бібліографічних покажчиків «Вища освіта України в умовах трансформації суспільства: стан, проблеми, тенденції розвитку» (вип. 1–3), де презентовано документи за досить великий хронологічний період (24 роки), починаючи з 1991 р. по 2015 р.: нормативно-правова база, документи щодо концептуальних засад та основних напрямів модернізації вищої школи, оновлення її змісту та застосування сучасних інноваційних технологій, розкрито проблеми модернізації вищої освіти України в контексті створення європейського освітнього простору і Болонського процесу. Окремі розділи присвячені проблемам удосконалення виховної й науково-дослідної роботи, менеджменту вищої освіти та її науково-інформаційного забезпечення.
Серед останніх розробок слід виокремити науково-допоміжний бібліографічний покажчик «Національно-патріотичне виховання в Україні» (2019), який відображає стан джерельної бази з проблеми становлення й розвитку національно-патріотичного виховання дітей та молоді в теоретичному й прикладному вимірах педагогічної науки й практики, що актуалізується проблемою збереження національної безпеки та єдності України, і хронологічно охоплює документи за 2014–2018 рр. У виданні представлено нормативно-правову базу з досліджуваного питання, вміщено матеріали, що свідчать про наукову розробку проблем національно-патріотичного виховання, представлено доробок освітян щодо виховання громадянина-патріота в різних закладах освіти, а також у творчій спадщині видатних постатей України. В окремих розділах відображено публікації про проведення доброчинної та волонтерської діяльності, реалізацію національно-патріотичного виховання в закладах позашкільної освіти та громадських об’єднаннях, здійснення військово-патріотичного виховання молоді.
ДНПБ видає серії біобібліографічних покажчиків, зокрема «Видатні педагоги світу» (12 вип.), які розкривають життя і діяльність плеяди визначних педагогів – Я. Корчака, М. І. Пирогова, С. Русової, В. О. Сухомлинського, К. Д. Ушинського, С. Х. Чавдарова, Я. Ф. Чепіги (Зеленкевич) та ін., видання серій «Академіки НАПН України» (30 вип.) та «Ювіляри НАПН України» (34 вип.) відображають здобутки провідних учених педагогічної й психологічної наук України та популяризують їхні наукові школи.
Незамінним для педагогів у їхній виховній, просвітницькій діяльності залишається щорічний рекомендаційний посібник «Календар знаменних і пам’ятних дат у галузі освіти і педагогічної науки», який на заміну традиційному вже розпочато у вигляді фактографічної бази даних у АІБС ІРБІС. Щомісячно інфографіка знаменних і пам’ятних дат оприлюднюється у соціальній мережі Facebook.
Характеризуючи тематичне поле бібліографічних ресурсів з педагогіки слід виокремити бібліографічні списки, які оперативно реагують на зміни, що відбуваються у освіті України, та відображають актуальні проблеми галузі – інклюзивне навчання, стейкхолдери освіти, дуальна освіта, булінг тощо, тим самим забезпечуючи інформаційні запити користувачів.
Для ефективного задоволення фахових інформаційних запитів освітян здійснюється моніторинг використання бібліографічних ресурсів (відслідковується кількість завантажень з вебпорталу бібліотеки, Науково-педагогічної електронної бібліотеки, Електронної бібліотеки НАПН України). Шляхом анкетування із залученням онлайн платформ (зокрема Online Test Pad) досліджуються потреби користувачів.
Отже, бібліографічні ресурси ДНПБ у тематичному розрізі охоплюють й відображають освітній процес на різних рівнях освіти (дошкільній, повній загальній середній, позашкільній, професійній (професійно-технічній), фаховій передвищій, вищій і післядипломній), її історичний поступ, розвиток теорії і методики педагогіки, презентують особливості окремих видів освіти (формальної, неформальної, інформальної). Активне використання гіперпосилань у бібліографічних записах дозволяє оперативно надати користувачу повний текст та вказує на реалізацію політики відкритої науки в Україні. Кількість завантажень бібліографічної продукції свідчить про актуальність тематики, доступність ресурсів та високий рівень їх підготовки, що є важливим як у діяльності бібліотеки, так і у подальшому розвитку освіти та педагогіки.
Список використаної літератури
1. Пономаренко Л. Електронні бібліографічні ресурси Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського у формуванні національного інформаційного простору. Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. 2015. Ч. 25. С. 103–114.
References
1. Ponomarenko, L. (2015). Elektronni bibliohrafichni resursy Derzhavnoi naukovo-pedahohichnoi biblioteky Ukrainy imeni V. O. Sukhomlynskoho u formuvanni natsionalnoho informatsiinoho prostoru. [Electronic bibliographic resources at V. Sukhomlynskii state scientific and pedagogical library of Ukraine in the national information space]. Spetsialni istorychni dystsypliny: pytannia teorii ta metodyky – Special historical disciplines: questions of theory and methods , (25), 103–114 [In Ukrainian].

UDC 012:[026:37](477.411)ДНПБУ:004
Ponomarenko Larysa,
0000-0002-4388-274X,
Candidate of Social Communications
V. O. Sukhomlynsky State Scientific and Pedagogical Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine,
е-mail: larisa_dnpb@ukr.net

BIBLIOGRAPHIC RESOURCES OF V. O. SUKHOMLYNSKYI STATE SCIENTIC AND PEDAGOGICAL LIBRARY OF UKRAINE AND DIGITALIZATION OF SOCIETY

The issue of creating different types and kinds of bibliographic products under the influence of digitization is considered. Trends in the development of bibliographic resources are analyzed.
Keywords: bibliographic resources, bibliographic indexes, information needs of users, V.O. Sukhomlynskyi State Scientic and Pedagogical Library of Ukraine.