НОВІ МОЖЛИВОСТІ ДОСТУПУ ДО НАУКОВО-ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ БІБЛІОТЕК УКРАЇНИ

ЗаявникОстровська Олена Миколаївна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації» (2020)
ЗахідСекція 2. Цифрові проекти наукових бібліотек
Назва доповідіНОВІ МОЖЛИВОСТІ ДОСТУПУ ДО НАУКОВО-ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ БІБЛІОТЕК УКРАЇНИ
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК 025.5:004.738.5
Островська Олена Миколаївна,
ORCID 0000-0002-4233-5672,
молодший науковий співробітник,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
е-mail: ostrovska@nbuv.gov.ua

НОВІ МОЖЛИВОСТІ ДОСТУПУ ДО НАУКОВО-ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ БІБЛІОТЕК УКРАЇНИ

Висвітлено можливості та ефективність доступу до науково-інформаційних бібліотечних ресурсів при використанні бази даних «Наукові ресурси бібліотек», яка є інформаційною складовою порталу «Наука України: доступ до знань». Визначено, що сервіс сприяє підвищенню ефективності інформаційного пошуку джерел наукової інформації.

Ключові слова: доступ до знань, науково-інформаційні бібліотечні ресурси, сервіс, типи ресурсів.

Одним з першорядних завдань, що стоять перед науковою бібліотекою сьогодні, є удосконалення методів і засобів доступу користувачів до інформаційних ресурсів. Можливість мати доступ до результатів наукової діяльності та їх поширення для всіх рівнів зацікавлених користувачів є великою цінністю суспільства.
Наукова бібліотека як інформаційний центр повинна сприяти ініціативам відкритої науки, найбільш повно і якісно відображаючи контент, вироблений в світовому інформаційному просторі. Ускладнення наукової комунікації і перехід її в онлайн-режим ставить перед бібліотечними установами завдання допомоги дослідникам на кожному етапі їх діяльності. Управління інформаційними потоками, які створюють вчені, вимагає від бібліотеки відповідних сервісів по легкому і компетентному пошуку, зберіганню, організації та захисту даних.
Розглянемо і оцінимо ефективність доступу до знань у базі даних «Наукові ресурси бібліотек», що є складовою інформаційного порталу «Наука України: доступ до знань», який реалізує Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського.
Сервіс являє собою систематизований за типами та галузями знань анотований інтернет-навігатор наукових ресурсів бібліотек України. Він об'єднує відомості про різнорідні наукові інформаційні ресурси різних типів бібліотек країни (національних, обласних універсальних, академічних, галузевих, спеціалізованих, бібліотек ВНЗ та ін.), забезпечує актуальність цих відомостей і широких можливостей для досить точного пошуку наукових ресурсів на основі цих відомостей, здійснює підтримку засобів наукової комунікації, сервісів, пов'язаних з можливістю оперативного інформування користувачів про актуальні для них ресурси та ін.
Сервіс підтримує основні типи ресурсів:
Авторитетний файл (здійснює пошук документів в електронному каталозі за всіма варіантами імені автора; різні варіанти імені автора (різними мовами, різні варіанти написання однією мовою, псевдоніми, зміни прізвища, чернече або дівоче ім'я тощо) зливаються в один пошуковий запит, за яким здійснюється пошук документів).
Електронний каталог (відкриває сховище інформації, забезпечує процедури введення, пошуку, розміщення та видачі інформаційних джерел).
Репозитарій (накопичує, зберігає систематизує академічні тексти: дисертації, кваліфікаційні випускні роботи, статті в наукових виданнях, монографії, наукові видання, звіти у сфері наукової діяльності, підручники, публікації в інтернеті на платформах для обміну науковими публікаціями).
Бібліографічна база даних (надає вичерпну інформацію про інструменти та бази даних, що містять бібліографічну інформацію (упорядковану за певними правилами сукупність відомостей про документи).
Віртуальна виставка, презентація (є інструментом представлення та збереження бібліотеками культурних надбань та нових актуальних видань і надає широкому колу користувачів можливість підвищити ефективність пошуку інформації, розширити коло необхідних матеріалів (тексти, графіка, аудіо, відео та ін.).
Електронна колекція (забезпечує оперативний доступ до електронних документів, взаємопов’язаних певними ознаками, які розкривають об’єкт колекції, надають можливість автоматизованого пошуку її елементів).
Електронна бібліотека (реалізує якісно нові можливості роботи з великими обсягами інформації: послідовний, вибірковий або паралельний перегляд безлічі документів; багатоаспектний пошук у всьому обсязі інформації; копіювання необхідних документів; створення власних документів та ін.).
Каталог архівних фондів (забезпечує можливість здійснювати пошук релевантної інформації по масивах документів архівних фондів бібліотек).
Реферативна база даних (дозволяє при сучасному величезному потоці інформації у короткий термін відібрати потрібну фахову інформацію, в котрій викладається сутність питань та наводяться найважливіші висновки).
Інформаційний комплекс, портал (надає точки доступу до бібліотечної інформації через Інтернет, що допомагає користувачам у пошуку потрібних джерел).
Фактографічна база даних (подає короткі відомості про об'єкти (фактографічні відомості, фактографічні дані, фактографічні записи), надані в точно визначеному форматі).
Сервіс «Наукові ресурси бібліотек» допомагає користувачу створити уніфіковане уявлення щодо можливостей автоматизованого вилучення необхідної для нього інформації з певної предметної області. Подання ресурсів бібліотек у вигляді пов'язаних даних розширює функціональність цифрового бібліотечного проекту, даючи можливість:
• включення додаткових елементів опису даних інформаційних ресурсів;
• повного або часткового оновлення даних з джерел;
• включення до опису ресурсів інших типів інформації;
• визначення посилань.
Формування бази даних « «Наукові ресурси бібліотек» здійснюється на основі програмного забезпечення САБ «ІРБІС64». До системи пошуку і доступу належать:
• розподілений пошук в каталогах і базах даних наукових бібліотек;
• інтегровані засоби повнотекстового пошуку в ресурсах відкритого доступу;
• тематико-видовий інтернет-навігатор бібліотечних науково-інформаційних ресурсів;
• взаємопов'язані авторитетні файли наукових колективів і авторів;
• взаємодія з системами наукового пошуку інформації (Google Scholar) для поліпшення відкритості результатів наукової діяльності та проведення наукометричних досліджень;
• геоінформаційна карта наукових ресурсів бібліотек України.
На сьогоднішній день зафіксовано 470 записів.
Успішне функціонування сервісу дозволяє на якісно новому рівні задовольняти інформаційні потреби користувачів, зокрема – надавати доступ до інформаційних ресурсів і послуг в мережевому режимі, що робить пошук необхідної бібліотечної інформації більш ефективним, швидким і зручним.

UDC 025.5:004.738.5
Ostrovska Olena,
ORCID 0000-0002-4233-5672,
Junior researcher,
V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
е-mail: ostrovska@nbuv.gov.ua

NEW OPPORTUNITIES FOR ACCESS TO SCIENTIFIC AND INFORMATION RESOURCES OF LIBRARIES OF UKRAINE
The article discusses the possibilities and efficiency of access to scientific and information library resources when using the database "Scientific resources of libraries", which is the information component of the portal "Science of Ukraine: Access to Knowledge". It has been determined that the service helps to improve the efficiency of information retrieval of scientific information sources.

Keywords: access to knowledge, scientific and information library resources, service, types of resources.