RDA ТА АВТОРИТЕТНИЙ КОНТРОЛЬ: НОВІ ВИМОГИ І НАШІ РЕАЛІЇ

ЗаявникКириленко Олександр Григорович (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації» (2020)
ЗахідСемінар. Міжнародний стандарт каталогізації. Опис та доступ до ресурсу: перші результати впровадження в бібліотеках України
Назва доповідіRDA ТА АВТОРИТЕТНИЙ КОНТРОЛЬ: НОВІ ВИМОГИ І НАШІ РЕАЛІЇ
Інформація про співдоповідачівАнтоненко Ірина Петрівна
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК 025.31
Антоненко Ірина Петрівна,
ORCID 0000-0002-8503-5979,
кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, головний бібліотекар,
Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого,
Київ, Україна
e-mail: irenant@ukr.net

Кириленко Олександр Григорович,
ORCID 0000-0002-5292-8674,
кандидат історичних наук, доцент, завідувач відділу,
Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого,
Київ, Україна
e-mail: vlz@nplu.org

RDA ТА АВТОРИТЕТНИЙ КОНТРОЛЬ: НОВІ ВИМОГИ І НАШІ РЕАЛІЇ

Розглянуто проблеми реалізації вимог RDA у формуванні авторитетних записів Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого. Представлено методичні рішення щодо формування авторитетних записів на імена осіб та найменування організацій за принципами RDA.

Ключові слова: авторитетний контроль, RDA, авторитетний запис, інформаційно-пошукова система, електронний каталог, точки доступу, Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого.

Авторитетні файли (далі АФ) є зручним інструментарієм встановлення інформаційних зв’язків між пошуковими бібліографічними даними, який вже достатньо широко використовується провідними бібліотеками України. Принципи авторитетного контролю з самого початку свого існування передбачали встановлення уніфікованої форми його сутностей та встановлення зв’язків між ними шляхом застосування методики використання полів зв’язку. З появою RDA діапазон зв’язків між сутностями авторитетного контролю значно розширився, що вимагає внесення певних коректив до форматів представлення авторитетних даних у бібліотечних інформаційно-пошукових системах.
На початку робіт зі створення авторитетних файлів імен осіб та найменувань організацій (2017) у Національній бібліотеці України імені Ярослава Мудрого (далі НБУ ім. Ярослава Мудрого) було визначено пріоритетні напрями, які орієнтувалися на інформаційні ресурси електронного каталогу бібліотеки та бібліотечне опрацювання вхідного потоку документів. Перш за все, увагу було зосереджено на формуванні авторитетних записів українських державних діячів, письменників, митців, органи державної влади, установи сфери культури. Виходячи зі змісту вхідного потоку документів до бібліотеки та необхідності відпрацювання технології взаємодії з відділом каталогізування, сутностями авторитетних файлів НБУ ім. Ярослава Мудрого стали також науковці, викладачі, вищі навчальні заклади, наукові установи, що призвело до коректив бібліотечної технології «Шлях документа» та розробки відповідного методичного забезпечення. На сьогодні створено методику формування авторитетних файлів на імена осіб та найменування організацій [1], обсяг АФ становить понад 4500 записів (лінк: http://authority.nlu.org.ua/). Ці записи є інформативними, але задля дотримання вимог RDA потребують подальшого редагування та розширення.
Враховуючи основне завданням RDA – надання правил каталогізування щодо відображення атрибутів і зв’язків сутностей, котрі відображені в моделях FRBR и FRAD, які були консолідовані у LRM (IFLA Library Reference Model A Conceptual Model for Bibliographic Information, 2017) – НБУ ім. Ярослава Мудрого використовує основні положення RDA у виробленні власних підходів у визначенні структури ведення та представлення авторитетних даних. Значна частина RDA присвячена сутностям авторитетного контролю (імена осіб, родин та найменування організацій) (розділ 3) і зв’язкам між ними (розділ 9) і між сутностями авторитетних та бібліографічних записів (твір, вираження, втілення, примірник) (розділ 6) [2].
RDA пропонує нові вимоги до повноти контенту авторитетного запису, зокрема це стосується атрибутів: а) імені особи, наприклад: стать, роки народження і смерті, які можуть бути подані у вигляди точної дати, місце народження, смерті та проживання, адреса роботи, країна, за якою особа ідентифікується, приналежність до організації, галузь діяльності (математика, кримінологія, поезія тощо), професія або рід занять (письменник, композитор, архітектор тощо), ідентифікатори осіб у пошукових та бібліографічних електронних ресурсах; б) найменування організації, наприклад, дати утворення та припинення існування організації, область діяльності організації, позначення для розрізнення двох або більше урядів, які претендують на юрисдикцію над тією самою територією (Алжир (Тимчасовий уряд, 1958–1962); Франція (Територія під окупацією Німеччини, 1940–1944); Німеччина (Територія під окупацією союзників, 1945–1955)), ідентифікатори організацій у пошукових та бібліографічних електронних ресурсах тощо.
У форматі UNIMARK це поля блоку 5, у яких наводяться відомості про пов’язані сутності, та поле 305, у якому подаються примітки з поясненням зв’язків між ними та авторитетною, тобто уніфікованою, точкою доступу у блоці 2, яка точно ідентифікує сутність. Крім того, використовується поле 340, примітка про біографію та діяльність сутності, ідентифікованої у полях блоку 2, яке застосовується в авторитетному записі для: $a інформації про історію, біографію; $b діяльність сутності; $c професію, рід занять; $d функцію; $f дати, які мають відношення до інформації про область діяльності або професії / роду занять, $p місце роботи / адреса, містить найменування установи та / або місця, з яким сутність з блоку 2 пов’язана через роботу, членство, місце проживання тощо. Разом із тим, принципові положення RDA вимагають значного збільшення полів формату UNIMARK, орієнтованих на деталізацію атрибутів сутностей і зв’язків між ними.
Отже, оскільки RDA не залежить від формату представлення бібліографічних даних, тобто вони можуть бути подані в MARC21 чи UNIMARC, у перспективі наявні у АФ НБУ ім. Ярослава Мудрого. авторитетні записи та зв’язки між авторитетними та бібліографічними даними будуть поступово нарощуватися у форматі UNIMARC відповідно до вимог RDA. Це дозволить зробити ресурси доступнішими для користувачів.

Список використаної літератури
1. Формування авторитетних записів на імена осіб та найменування організацій : метод. рекомендації / Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого ; упоряд. І. П. Антоненко. Київ, 2019. 88 с.
2. RDA: Module 6. Library of Congress. Cooperative and Instructional Programs Division. URL : https://www.loc.gov/catworkshop/RDA%20training%20materials/LC%20RDA%20Training/LC_RDA_Authorities%20II_Trainees%20Manual_08182012.pdf.

References
1. Antonenko, I. P. (Comp.). (2019). Formuvannia avtoritetnykh failiv na imena osib ta naimehuvannia organizacii. [Formation authority records for names of persons and corporate bodies]. Kyiv, Ukraine. [In Ukrainian].
2. RDA: Module 6. Library of Congress. Cooperative and Instructional Programs Division. Retrieved from https://www.loc.gov/catworkshop/RDA%20training%20materials/LC%20RDA%20Training/LC_RDA_Authorities%20II_Trainees%20Manual_08182012.pdf. [In English].

Iryna Antonenko,
ORCID 0000-0002-8503-5979,
Candidate of Historical Sciences, Senior Research Associate, Chief Librarian,
Yaroslav Mudryi National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
e-mail: irenant@ukr.net

Oleksandr Kyrylenko,
ORCID 0000-0002-5292-8674,
Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, Head of the Department,
Yaroslav Mudryi National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
е-mail: vlz@nplu.org

RDA AND AUTHORITY CONTROL: NEW REQUIREMENTS AND OUR REALITIES

The problems of realization of RDA requirements in formation of authority records in the Yaroslav Mudryi National Library of Ukraine are considered. Methodical decisions on formation of authority records on names of persons and corporate bodies under the principles of RDA are presented.

Keywords: authoritative control, RDA, authority record, information retrieval system, electronic catalog, access points, Yaroslav Mudryi National Library of Ukraine.