ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ БІБЛІОТЕЧНИХ ФАХІВЦІВ У КОНТЕКСТІ ВЗАЄМОДІЇ БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНИХ СТРУКТУР

ЗаявникЗубенко Ольга Олексіівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору»
ЗахідСекція 1. Наукові бібліотеки: основні напрями інтеграції з закладами освіти, науки та культури
Назва доповідіПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ БІБЛІОТЕЧНИХ ФАХІВЦІВ У КОНТЕКСТІ ВЗАЄМОДІЇ БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНИХ СТРУКТУР
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

УДК 023.5(075.9):021.2
Зубенко О. О.,
пров. бібліотекар НБУВ

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ БІБЛІОТЕЧНИХ ФАХІВЦІВ У КОНТЕКСТІ ВЗАЄМОДІЇ
БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНИХ СТРУКТУР
Зростання інформаційно-комунікаційного потенціалу суспільства ставить перед бібліотеками як провідними науково-інформаційними та культурними осередками країни завдання забезпечення сучасного рівня її функціонування. Як зазначає академік НАН України О. С. Онищенко, «сьогодні виникла необхідність врахування якісних комплексних змін в інформаційному середовищі: змін у виробництві, розповсюдженні, використанні інформації, змін в інформаційних потребах людей і можливостях їх задоволення». У цьому зв’язку наукова бібліотека потребує наявності висококваліфікованого персоналу, фахово-освітній базис якого буде відповідати вимогам суспільства, що значною мірою забезпечується багаторівневою системою підвищення кваліфікації спеціалістів.
В умовах світових інтеграційних процесів розбудови інформаційного простору та інтенсивного розвитку інформаційно-комунікаційних технологій реалізація цього завдання може бути успішним перш за все за умови розширення напрямів взаємодії та розгортання спільних проектів між різними суспільно значущими інституціями, діяльність яких пов’язана з підготовкою та розвитком професійних компетенцій фахівців бібліотечно-інформаційної сфери.
Дослідженнями вітчизняного досвіду в сфері інтеграції бібліотек із закладами освіти, науки та культури, усвідомленим підходом до підвищення кваліфікації бібліотечних працівників присвячено публікації О. Бруй, О. Воскобойнікової-Гузєвої, І. Давидової, В. Корнієнко, В. Мудрохи, Г. Шемаєвої, С. Чуканової, Ю. Амонс та інших науковців і практиків бібліотечно-інформаційної сфери. Вони розглядали аспекти консолідації зусиль у сфері ефективної взаємодії суспільно значущих організацій та збереження, використання, популяризації інформаційних матеріалів із метою задоволення інформаційних, наукових, культурних потреб суспільства. У своїх працях знані фахівці підкреслювали те, що відбуваються зміни ролей та призначення бібліотек, трансформація свідомості фахівців бібліотечно-інформаційної сфери. Такі процеси впливають на перегляд місії, соціальних функцій, формування ресурсів бібліотеки, підходів до обслуговування певних категорій користувачів. Вище зазначені зміни потребують постійного підвищення кваліфікації фахівців бібліотек, набуття ними необхідних нових навичок, знань, умінь, а іноді і зміни світогляду.
В бібліотеках України здебільшого склалася багаторівнева система підвищення кваліфікації, яка характеризується інтеграційними процесами на міжбібліотечному та міжвідомчому рівні.
На міжбібліотечному рівні проводяться конференції, семінари, тренінги, бібліотекознавчі та професійні студії. На цих заходах розглядалися питання інтеграції національного науково-інформаційного простору, проблеми адаптації бібліотек до умов цифрової культури, оновлення і модернізації бібліотек, створення та поповнення електронних бібліотек, сучасні тенденції роботи з бібліотечними кадрами. Останнім часом все більше уваги приділяють наданню відкритого доступу до електронних ресурсів у бібліотеках, актуальним проблемам охорони об’єктів інтелектуальної власності, використанню мережевих технологій у розвитку сучасного інформаційного простору, бібліотечній освіті та мотивації співробітників у сучасних умовах, інноваціям та тенденціям розвитку інформаційно-бібліотечної сфери в Україні, закордоном та іншим важливим напрямам розвитку сучасної бібліотечної справи. Такі актуальні питання піднімалися на міжнародних конференціях та інших заходах у багатьох бібліотеках, зокрема у Національній бібліотеці України ім. В. І. Вернадського, Національній парламентській бібліотеці України, Науковій бібліотеці університету «Києво-Могилянська академія», Науково-технічній бібліотеці Національного університету «Львівська політехніка», Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича, Львівській національній науковій бібліотеці України імені В. Стефаника.
Серед останніх важливих заходів в Україні можна було б відмітити, ІV Міжнародну науково-практичну конференцію «Наукова комунікація в цифрову епоху» (НаУКМА, 2016), VІ Львівський бібліотечний форум (УБА та НБУВ, 2015), Міжнародну наукову конференцію «Бібліотека. Наука. Комунікація» (НБУВ, 2015).
Ознайомлення з сучасними тенденціями розвитку у бібліотеках інших країн, відбувається на багатьох міжнародних заходах. Для прикладу, співробітники НБУВ 2015 р. взяли участь у роботі 120 міжнародних, всеукраїнських та регіональних наукових конференцій, семінарів, наукових читань та ін. заходів, на яких було виголошено 404 доповіді та повідомлення, зокрема в Україні – 346, у зарубіжних країнах, зокрема, у Австрії, Білорусії, Великобританії, Ізраїлі, Італії, Польщі, Литві – 58.
На міжвідомчому рівні для розвитку професійних компетенцій бібліотечних фахівців багато навчальних заходів проводить Українська бібліотечна асоціація (УБА). УБА сприяє формуванню у суспільстві усвідомлення ролі бібліотеки як чинника розвитку демократії, громадянського суспільства, науки, культури, безперервної освіти населення, його інформаційної та технологічної освіченості, центру культури та інформації та cприяє розвитку бібліотечно-інформаційної галузі та бібліотечної професії в Україні, професіоналізації бібліотечно-інформаційних працівників. Усі конференції, семінари, тренінги цієї установи сприяють розвитку інноваційних підходів у цій сфері та успішному обміну професійним досвідом найбільш активних та внутрішньо вмотивованих фахівців бібліотек України. Тільки в 2016 р. працівники НБУВ та співробітники інших бібліотек України відвідали корисні ініціативи та навчальні заходи від УБА, які формують розуміння необхідності інновацій та сучасних змін в бібліотечно-інформаційній сфері. Для прикладу, семінар «Фандрейзинг для бібліотек» розкрив аспекти фандрейзингової діяльності бібліотек, основи написання грантової заявки, пошук джерел для фінансування бібліотечних проектів, актуальні грантові пропозиції для бібліотек та бібліотекарів; Міжнародний семінар «Оцінка результатів діяльності бібліотеки та форми професійної мотивації бібліотекарів» розглянув інноваційні бібліотечні послуги в Німеччині та Україні, лобіювання бібліотечних інтересів, партнерство та спонсорство, критерії оцінки діяльності бібліотеки, мотивація бібліотекарів; курс «Стратегії розвитку для бібліотекарів» (за програмою Української бібліотечної асоціації та Києво-Могилянської бізнес-школи) включав питання, пов’язані з поняттями «стратегічна ідея» і «стратегічне лідерство», «стратегічне та концептуальне мислення», бізнес-процеси, фандрейзинг, корпоративна культура, тощо.
Але найбільшу кількість бібліотечних фахівців можливо навчати та підвищувати їхній фаховий рівень в межах своїх бібліотек. Важливо ефективно використовувати всі внутрішні можливості та і формувати висококваліфікований та вмотивований персонал.
Кадровий склад НБУВ нараховує 700 бібліотечних працівників (90 % фахівців мають вищу освіту). Персонал бібліотеки має великий потенціал: 270 наукових співробітників, з них 10 – мають науковий ступінь доктора наук, 110 фахівців є кандидатами наук (24 особи віком до 35 років). Адміністрація та керівники структурних підрозділів НБУВ спрямовують свої зусилля на формування якісного складу персоналу, його стабілізацію та розвиток. Для підтримки й удосконалення професійного рівня, отримання нових знань та навичок персоналом, засвоєння новітніх форм і методів практичної роботи, розширення діапазону теоретичних професійних знань, упровадження нових інформаційно-бібліотечних технологій, удосконалення системи бібліотечно-інформаційного обслуговування користувачів НБУВ створює всі умови для забезпечення безперервного процесу навчання своїх співробітників, створення нових форм співпраці з науковими установами. Внутрішню систему підвищення кваліфікації персоналу НБУВ будують з урахуванням контингенту слухачів, рівня їхньої професійної підготовки, досвіду роботи. Вона включає в себе загальнобібліотечні форми навчання (науково-практичні конференції, постійно діючі семінари, тренінги), функціонально-прикладне навчання у структурних підрозділах та постійну самоосвіту фахівців бібліотеки. Співробітники всіх структурних підрозділів проводять заходи з підвищення кваліфікації для своїх колег, а також постійні огляди нової фахової літератури та нових надходжень для ознайомлення з сучасними підходами в бібліотечно-інформаційній сфері. Під час навчання відбувається тісна взаємодія між структурними підрозділами бібліотеки, постійний обмін теоретичними знаннями та практичними навичками між колегами.
У НБУВ постійно працюють над покращенням технологічних можливостей в обслуговуванні користувачів, створюють нові сервіси та навчають фахівців популяризувати їх. З метою кращого забезпечення інформаційних потреб науковців був створений «Інформаційний портал «Наука України: доступ до знань», та був проведений семінар для співробітників структурних підрозділів, де зазначали про можливості актуальних для науковців структурних блоків: «Наукові бібліотеки»; «Науково-інформаційні ресурси бібліотек»; «Наукові фахові видання»; «Наукові установи»; «Науковці України». Розуміючи необхідність популяризації діяльності НБУВ, було проведено навчання з наповнення матеріалами Інтернет-сторінок підрозділів, інтерактивна сесія «Формуємо стратегію присутності НБУВ в соціальних медіа» у форматі «Світового кафе». Підтримуючи ініціативу Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) щодо організації широкої дискусії про роль інтелектуальної власності в заохоченні інновацій та наукової творчості для науковців та бібліотекарів НБУВ спільно з Асоціацією «Інформатіо–Консорціум» було проведено семінар «Журнали відкритого доступу: концепції, проблеми і переваги впровадження». Спільно з компанією Thomson Reuters було проведено семінар із метою ознайомлення з її інформаційними продуктами, зокрема наукометричною базою даних Web of Science, яка сприяє підвищенню рівня наукових публікацій українських науковців та є своєрідним компасом для розуміння місця вітчизняної науки, дозволяє оцінити значення окремих наукових напрямів, пропонує шляхи фінансування і міжнародного співробітництва, мотивує до покращення рівня наукових публікацій, сприяє розбудові бренду вченого та його стратегії та багато інших навчальних заходів. Ці заходи дозволяють бути обізнаними у новітній тенденціях та надають можливість досвідченим фахівцям ділитися своїми знаннями та уміннями зі своїми колегами.
Отже, кваліфіковані бібліотечні кадри сьогодні покликані вирішувати такі актуальні завдання: активне залучення бібліотек у формування нової наукової еліти, формації людей із креативним та проактивним мисленням, які шукають можливості для самореалізації, реалізації своїх наукових досліджень у житті, наполегливо працюють у напрямі розвитку суспільства, впровадження інновацій у різні сфери науки, бізнесу. Для того щоб відповідати сучасним вимогам користувачів інформації, бібліотеки повинні вивчати світові тенденції, аналізувати свої ресурси, технологічні можливості, внутрішні сервіси та постійно їх вдосконалювати і оновлювати. Бібліотеки повинні створювати всі умови для навчання співробітників, повного розкриття їх потенціалу на робочому місці, стимулювати їх постійно оновлювати свої знання, здобувати нові професійні навички та компетенції, підтримувати розвиток інноваційних рішень, покращення умов обслуговування користувачів працівниками своїх бібліотек та шукати можливості для оновлення технічного оснащення своїх бібліотек.