"БІБЛІОТЕЧНА ЕТАЛОННА МОДЕЛЬ ВІД IFLA" (IFLA LRM) - ОСНОВА ДЛЯ ПРАВИЛ КАТАЛОГІЗАЦІЇ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ БІБЛІОТЕЧНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

ЗаявникБаньковська Ірина Михайлівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації» (2020)
ЗахідСемінар. Міжнародний стандарт каталогізації. Опис та доступ до ресурсу: перші результати впровадження в бібліотеках України
Назва доповіді"БІБЛІОТЕЧНА ЕТАЛОННА МОДЕЛЬ ВІД IFLA" (IFLA LRM) - ОСНОВА ДЛЯ ПРАВИЛ КАТАЛОГІЗАЦІЇ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ БІБЛІОТЕЧНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК 025.32
Баньковська Ірина Михайлівна,
ORCID 0000-0003-0693-1773,
головний бібліотекар Науково-технічної бібліотеки ім. Г. І. Денисенка,
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»,
е-mail: iryna.bankovska@gmail.com

«БІБЛІОТЕЧНА ЕТАЛОННА МОДЕЛЬ ВІД IFLA» (IFLA LRM) – ОСНОВА ДЛЯ ПРАВИЛ КАТАЛОГІЗАЦІЇ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ БІБЛІОТЕЧНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

Представлено загальну інформацію про моделювання «сутність–зв’язок» та описані особливості IFLA LRM. Подано інформацію про особливості правил каталогізації RDA, як практичного застосування IFLA LRM.

Ключові слова: Бібліотечна еталонна модель від IFLA, концептуальна модель для бібліографічної інформації, модель «сутність–зв’язок» для бібліографічної інформації, RDA, Resource Description and Access.

Сучасному каталогізатору, як творцю метаданих, важливо засвоїти теоретичні основи, на яких базується подання бібліографічної інформації. Знання принципів та завдань каталогізації, розуміння важливості певних складників інформаційного ресурсу, розуміння потреб свого користувача, який здійснює пошук в електронному каталозі, формування та реалізація вимог до роботи бібліотечної інформаційної системи (насамперед, Web OPAC) – для вирішення всіх цих питань знання «Бібліотечної еталонної моделі від IFLA» (IFLA LRM) є основою. Знання моделі – вирішальне для застосування судження каталогізатора у процесі формування записів для сучасного електронного каталогу, котрий ефективно працює для своїх користувачів.
«Бібліотечна еталонна модель від IFLA», розробка якої була завершена у 2017 р., є найновішою діючою моделлю, яка прийшла на заміну сімейству функціональних вимог – FRBR, FRAD та FRSAD і є їхньою консолідацією. При її розробці використовувалися найновіші дослідження потреб та поведінки кінцевих користувачів бібліографічних та авторитетних баз даних. Результати таких досліджень допомогли виділити п’ять основних завдань користувача, які здійснюються ним під час пошуку: знаходити, ідентифікувати, відбирати, отримувати та досліджувати. Функціональні можливості бібліотечних інформаційних систем та записи в них повинні сприяти виконанню кожного з цих п’яти завдань, які слугують початковою точкою для розвитку моделі.
«Еталонна бібліотечна модель від IFLA» – це концептуальна ідеальна модель високого рівня, розроблена в рамках розширеного моделюючого базису «сутність–зв’язок». Моделі «сутність–зв’язок» є досить розповсюдженими в багатьох галузях знань через їхню простоту та здатність чітко та логічно передавати компоненти предметної сфери – вони є прикладом семантичного моделювання. Мета IFLA LRM – створити чіткі загальні принципи, які регулюють логічну структуру бібліографічної інформації, а їхнє призначення – формулювання правил каталогізації та впровадження інформаційних систем [1].
Найважливіші особливості IFLA LRM:
• модель не робить різниці між бібліографічними, авторитетними даними чи даними про фонди. Усі ці дані знаходяться у рамках моделі під одним загальним терміном «бібліографічна інформація»;
• модель охоплює всі види ресурсів, які присутні в бібліотеках. Але через загальний характер моделі, її елементи носять, в основному, загальний характер;
• модель задля адаптації із семантичними веб-технологіями призначена для використання у середовищах пов’язаних даних та підтримки і просування використання бібліографічних даних. Але LRM, сама по собі, не є пов’язаними даними [1].
IFLA LRM, як і всі моделі «сутність–зв’язок», складається з сутностей, їх атрибутів та зв’язків (завдання користувача є початковими точками для їх визначення). Атрибути допомагають відрізнити сутності одну від одної, а зв’язки поєднують за потребою різні сутності. У процесі створення записів, каталогізатори завжди мають враховувати сутності, атрибути та зв’язки, визначені у цій концептуальній моделі [2].
Модель виділяє 11 сутностей, які є ключовими об’єктами інтересу користувачів: Res (лат. річ), Твір, Вираження, Прояв, Примірник, Агент, Особа, Колективний агент, Номен, Місце та Часовий діапазон. Практичні застосування моделі (наприклад, певні правила каталогізації) можуть розширювати цей перелік сутностей. Сутності мають ієрархічну структуру – поділяються на суперкласи та підкласи. Сутності бібліографічного інтересу – Твір, Вираження, Прояв та Примірник є основними в моделі – це чотири аспекти одного матеріального ресурсу. Інші сутності обов’язково мають певний зв’язок із ними [1]. Усі сутності мають атрибути – властивості, які допомагають відрізнити одну сутність від іншої. Модель подає 37 атрибутів, які характеризують екземпляри (конкретні приклади) сутностей. Включені найбільш загальні атрибути, вони є репрезентативними, їх список – не вичерпний. Під час практичного застосування моделі можуть бути визначені додаткові атрибути, з більшим рівнем деталізації. Жоден з атрибутів, визначених у моделі, не є обов’язковим.
Зв’язок – це поєднання між сутностями. Модель визначає 36 зв’язків, які можуть пов’язувати екземпляри сутностей та забезпечувати для них контекст. Зв’язки в моделі також задекларовані загальним, абстрактним чином, під час практичного застосування моделі дозволяється деталізація (додаткові уточнення). Подібно до сутностей та атрибутів, зв’язки також мають ієрархічну структуру.
Подана вище коротка інформація не передає повністю зміст IFLA LRM. Крім опису сутностей, атрибутів та зв’язків, модель містить діаграми «сутність–зв’язок», а також приділяє велику увагу іншим важливим питанням – моделюванню бібліографічних ідентичностей, агрегацій, періодичних видань та онлайн-дистрибуції, пояснює використання номенів у бібліотечному контексті тощо.Ефективний бібліографічний опис має притримуватися вимог, прописаних у моделі та у відповідних правилах каталогізації.
Практичним застосуванням моделі є правила каталогізації RDA («Опис та доступ до ресурсу»). Саме на їхньому прикладі чітко прослідковується деталізація під час визначення сутностей, а особливо – атрибутів та зв’язків, коли кількість елементів даних суттєво зростає не на одну сотню одиниць. І це не протирічить IFLA LRM, адже вона передбачає подібні розширення. Власне, зв’язки між моделлю та правилами RDA, які базуються на ній, роблять необхідним та обов’язковим її знання. Без розуміння «Бібліотечної еталонної моделі від IFLA» неможливе розуміння змісту правил RDA.

Список використаної літератури
1. Ріва П., Ле Бьоф П., Жумер М. Бібліотечна еталонна модель від IFLA. Концептуальна модель для бібліографічної інформації / ІФЛА ; пер. з англ. І. М. Баньковська ; ред. пер. О. М. Бруй ; Укр. бібл. асоц. Київ, 2019. 91 с. URL : https://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/frbr-lrm/ifla-lrm-august-2017_rev201712-uk.pdf (дата звернення: 26.07.2020).
2. Statement of International Cataloguing Principles (ICP) by IFLA Cataloguing Section and IFLA Meetings of Experts on an International Cataloguing Code / Agnese Galeffi, María Violeta Bertolini, Robert L. Bothmann, Elena Escolano Rodríguez, and Dorothy McGarry. Edition with minor revisions 2016, 2017. URL : https://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/icp/icp_2016-en.pdf (Last accessed: 26.07.2020).

References
1. Riva, P., Le Bof, P., & Zhumer, M. (2019). Bibliotechna etalonna model vid IFLA. Kontseptualna model dlia bibliohrafichnoi informatsii [Conceptual model for bibliographic information]. (Bankovska, I. (Trans.), Brui, O. (Ed.)). Retrieved July 26, 2020, from https://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/frbr-lrm/ifla-lrm-august-2017_rev201712-uk.pdf. [In Ukrainian].
2. Galeffi, A., Bertolini, M. V., Bothmann, R. L., Rodríguez, E. E., & McGarry, D. (2017). Statement of International Cataloguing Principles (ICP) by IFLA Cataloguing Section and IFLA Meetings of Experts on an International Cataloguing Code. (Ed. with minor revisions 2016). Retrieved July 26, 2020, from https://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/icp/icp_2016-en.pdf. [In English].

Iryna Bankovska,
ORCID 0000-0003-0693-1773,
Head librarian of the G. I. Denysenko Scientific and Technical Library,
Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute,
е-mail: iryna.bankovska@gmail.com

IFLA LIBRARY REFERENCE MODEL AS A BASIS FOR THE CATALOGUING RULES FORMULATION AND THE LIBRARY INFORMATION SYSTEMS IMPLEMENTATION

General information on entity-relationship models and explanation of general features of IFLA LRM are presented. Base information on the features of RDA («Resource Description and Access») as a practical application of the model is provided.

Keywords: IFLA Library Reference Model, IFLA LRM, Conceptual Model for Bibliographic Information, Entity-Relationship Model for Bibliographic Information, RDA, Resource Description and Access.