Особливості представлення ресурсів україніки гражданського друку на сайтах українських та зарубіжних національних бібліотек

ЗаявникПетренко Оксана Валеріївна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації» (2020)
ЗахідСекція 3. Книгознавчі дослідження історико-культурних фондів
Назва доповідіОсобливості представлення ресурсів україніки гражданського друку на сайтах українських та зарубіжних національних бібліотек
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК 025.4.036:004.77](477+470):[013:002](=161.2)
Петренко Оксана Валеріївна,
ORCID 0000-0001-5788-8192,
молодший науковий співробітник,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
e-mail: o-petrenko@ukr.net

ОСОБЛИВОСТІ ПРЕДСТАВЛЕННЯ РЕСУРСІВ УКРАЇНІКИ
ГРАЖДАНСЬКОГО ДРУКУ НА САЙТАХ УКРАЇНСЬКИХ ТА ЗАРУБІЖНИХ НАЦІОНАЛЬНИХ БІБЛІОТЕК

Висвітлено алгоритми доступу до бібліографічної інформації про видання гражданського друку в он-лайн каталогах найбільших фондоутримувачів України та Росії.

Ключові слова: видання гражданського друку, україніка, електронні бібліотечні каталоги он-лайн.

Українські видання гражданського друку є першоосновою національного бібліографічного репертуару України. Тож ґрунтовне й максимально вичерпне дослідження такого масиву видань можна вважати одним з пріоритетних напрямів у вивченні сучасних історико-культурних фондів.
Віднедавна перед людством постала нова, досі небачена проблема, яка призвела до обмеження у вільному пересуванні людей, що, в свою чергу, негативно позначилось на можливості доступу науковців до першоджерел. Проте книгознавча наука активно продовжує своє функціонування, і означеному процесу потужно сприяють онлайнові довідково-пошукові ресурси. В цьому контексті мова йде, в першу чергу, про електронні каталоги провідних бібліотек, фонди яких містять значні масиви видань гражданського друку.
Ключова ідея відповідних досліджень в Україні полягає в неупередженому ставленні до відбору основних віддалених пошукових джерел, незважаючи на їхні місця розташування. Наразі пропонується огляд особливостей представлення ресурсів гражданського друку в он-лайн каталогах двох найбільших фондоутримувачів України (Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського і Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого) та двох найбільших фондоутримувачів Росії (Російської національної бібліотеки і Російської державної бібліотеки) з метою виявлення україніки серед зазначених фондів.
На сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського доступ до електронного каталогу видань гражданського друку можливий за таким покроковим алгоритмом пошуку серед рубрик і підрубрик (http://www.nbuv.gov.ua/node/554): "Каталоги" – "Каталоги окремих фондів бібліотеки" – "Відділ стародруків та рідкісних видань" – "Видання гражданського друку" (1709–1830). У пошуковому полі "Вид пошуку" запропоновані варіанти запиту за чотирма критеріями: "Ключові слова", "Автор", "Назва" і "Рік видання". Після отримання результату за вказаним критерієм у дослідника є можливість деталізації запиту за допомогою додаткового пошуку "у знайденому" за іншими трьома критеріями. За таким самим пошуковим алгоритмом доцільно шукати видання гражданського друку в інших колекціях відділу стародруків та рідкісних видань, наприклад, в колекції "Рідкісні видання".
Беззаперечним вважаємо той факт, що дослідникам видань гражданського друку стане у нагоді доступ до оцифрованих матеріалів видань гражданського друку. Так, НБУВ пропонує оцифровані матеріали в рамках власного проекту "Цифрова бібліотека історико-культурної спадщини" (http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_ir/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=COL&P21DBN=ELIB) з вибором пошукового алгоритму: за традиційними критеріями пошуку, за видами видань, за рубриками або за колекціями Бібліотеки.
Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого пропонує трохи інакший алгоритм доступу до бібліографічної інформації про видання гражданського друку у своїх фондах (https://nlu.org.ua), а саме: "Каталоги" – "Електронні" – "Каталог рідкісних і цінних книг" (1701 – середини ХХ ст.). Інтерфейс цього каталогу надає для пошуку п’ять полів: "За всіма полями", "Автор", "Назва", "Рік видання", "Місце видання". Паралельно з відомостями про видання, які містяться у фондах НБУ імені Ярослава Мудрого, на сайті бібліотеки розміщено "Зведений каталог української книги" з фондів близько 80 провідних бібліотек та музеїв України. Пошукові можливості цього каталогу, окрім вище зазначених п’яти, пропонують пошук ще за двома опціями "Тематична рубрика" і "Місце зберігання". Окрім того, на сайті НБУ імені Ярослава Мудрого функціонує в режимі реального часу "Зведений каталог оцифрованих видань", що працює і складається з бібліографічних описів електронних копій друкованих видань з можливістю переходу на повний текст видання на сайті однієї з 26 публічних бібліотек-учасників створення цього каталогу.
Досить складною схемою вважаємо алгоритм пошуку бібліографічної інформації на окремому сайті електронного каталогу Російської національної бібліотеки (http://nlr.ru/nlr_visit/RA1812/elektronnyie-katalogi-rnb). З одного боку інтерфейс сайту пропонує доступ до електронних каталогів РНБ, де є рубрика "Каталоги книг на русском, украинском, белорусском языках", хоча назви усіх підрубрик в ній пов’язані лише з російською книгою. Проте, з іншого боку, підрубрика "Русская книга гражданской печати XVIII в. в фондах библиотек РФ (1708–1800)", яка відкривається в новій вкладці, може містити інформацію про продукцію друкарень на українських теренах Російської імперії. Критерії пошуку серед колекції означеного каталогу мають два пошукових блоки, що містять бібліографічну інформацію з каталогів 166 фондосховищ Росії та довго опрацьовують застосовані до них фільтри. Щоправда, на функціональній панелі над пошуковими блоками є рубрика "Каталог РНБ", яка при активації ще в одній вкладці пропонує доступ до 39 електронних колекцій, які не мають прямого стосунку до україніки. Тож найоптимальнішим варіантом роботи з узагальненим ресурсом залишається перегляд отриманих результатів після використанням фільтрів "Тип ресурса" (Книги. Тома. Многотомы), "Год издания" (С 1764 по 1830) та "Язык" (Русский), які пропонуються у пошуковому блоці "Настроить результаты".
Пошук україніки серед видань гражданського друку на сайті Російської державної бібліотеки (https://www.rsl.ru/ru/4readers/catalogues/) здійснюється за такою схемою: "Каталоги" – "Тематические электронные каталоги" – "Каталог старопечатных книг (изданных с 1450 по 1830 годы)". Остання підрубрика, подібно як і в РНБ, відкриває нову вкладку з розширеною комбінацією налаштувань (10 позицій) на функціональній панелі над пошуковим блоком, в якому пропонуються до застосування різні варіанти бібліографічного пошуку: "Простой поиск", "По сочетанию полей", "По нескольким БД", "Сложный поиск" і "Команды". До кожного з варіантів пошуку додано текст з поясненнями пошукових правил. Зрештою, аналітичний огляд інтерфейсу он-лайн каталогу РДБ виявив, що для найповнішого пошуку україніки в ньому найбільше підлаштований складний пошук у можливій комбінації одразу трьох елементів запису для пошуку, а саме "Издательство", "Год издания" та "Место издания". Окрім того, російським національним проектом "Культура" передбачено оцифрування книжкових пам'яток, до яких належать і видання гражданського друку, що не може не тішити сучасних книгознавців.
На останок зауважимо, що хоч не всі видання гражданського друку, які знаходяться у фондах зазначених бібліотек, описані в он-лайн каталогах, проте бібліографічна робота цих установ триває і в перспективі на дослідників-книгознавців очікують розширені масиви бібліографічної інформації про видання гражданського друку. Наразі в окресленій перспективі вбачаємо особливу актуальність і важливість в контексті того, що Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського активно працює над створенням електронного ресурсу гражданського друку та планує підготовку друкованого каталогу україніки гражданського друку.

UDC 025.4.036:004.77](477+470):[013:002](=161.2)
Petrenko Oksana,
ORCID 0000-0001-5788-8192,
Junior Research Fellow,
V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
е-mail: o-petrenko@ukr.net

FEATURES OF THE PRESENTATIONS
OF THE UKRAINIAN CIVIL PRESS ON THE SITES
OF UKRAINIAN AND FOREING NATIONAL LIBRARIES

The methods of access to bibliographic information about the editions of the civil press in the online catalogues of the largest Ukrainian and Russian fundholders are covered.

Keywords: editions of the civil press, ukrainika, online electronic catalogues of the libraries