Інтеграція національних наукових електронних ресурсів до порталів знань

ЗаявникКириленко Світлана Едуардівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації» (2020)
ЗахідСекція 2. Цифрові проекти наукових бібліотек
Назва доповідіІнтеграція національних наукових електронних ресурсів до порталів знань
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК 02:[004.775+004.65:014.3-028.27]-044.247
Кириленко Світлана Едуардівна,
ORCID 0000-0001-8671-1652,
молодший науковий співробітник,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
e-mail: svkirilenko65@gmail.com

ІНТЕГРАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНИХ НАУКОВИХ ЕЛЕКТРОННИХ РЕСУРСІВ ДО ПОРТАЛІВ ЗНАНЬ

Окреслено перспективні напрями інноваційної діяльності бібліотек у контексті трансформаційних процесів науки. Розглянуто питання інтеграції електронного ресурсу бібліотек за умов семантичного інформаційно-комунікативного середовища до бібліотечних інтернет-порталів знань. З’ясовано місце та роль реферативного ресурсу у глобальній науковій комунікації. Як ефективний засіб інформаційного забезпечення потреб сучасних користувачів запропоновано систему, що забезпечує швидке формування предметно-орієнтованої онтології для використання її в якості пошукового запиту бібліотечного порталу знань.

Ключові слова: бібліотечний портал знань, електронні ресурси, реферативна база даних, пошуковий запит, вебсайт, LSI (Latent Semantic Indexing).

Запровадження у бібліотечній справі сучасного інформаційно-комунікативного середовища до організації наукових електронних ресурсів бібліотек, методи всебічного просування нових знань на всіх етапах дослідницького процесу, разом зі збереженням та вільним поширенням публікацій обумовлює подальшу інтеграцію інформаційних електронних ресурсів різноманітних бібліотек до інтелектуального агрегованого ресурсу – національного бібліотечного порталу знань [3]. Методологія його створення спирається на комплекс ланцюгів інформаційних комунікацій у цифровому середовищі з застосовуванням принципу самоорганізації взаємопов’язаних дослідницької та бібліотечної сфер наукової комунікації.
Сьогодні відбувається модернізація бібліотечного е-середовища, на базі онтологічного підходу до організації знаннєвих порталів, мотив використання якого полягає у забезпеченні оперативного та якісного виконання запитів і потреб користувача бібліотеки, завдяки пошуковим алгоритмам, які вміють оцінювати семантичну варіативність ключових слів, їхню відповідність контексту й доречність застосування. Ці пошукові алгоритми доречно застосовувати під час звернення до проблемно-орієнтованого, іншими словами тематичного інформаційного ресурсу [3]. Адже проблемно-орієнтовані бази даних (БД), зокрема реферативні проблемно-орієнтовані, зберігають в прямому або прихованому вигляді комплекти додаткових даних про тексти, які легко застосувати для організації пошуку, зокрема для виявлення прихованих знань можна скористатися методом автоматичного аналізу текстів (Text Mining). Також перспективи трансформації національного реферативного ресурсу у національні бібліотечні інтернет-портали знань (надалі – бібліотечні портали), надають науково-інформаційний супровід сучасного ступеня з використанням інформаційного ресурсу реферативних БД (РБД), зокрема РБД «Україніка наукова», для вирішення назрілих проблем сучасності. Розвиток реферативного контенту «Україніка наукова» як складової бібліотечного порталу знань відбувається шляхом консолідації інтегрованого інформаційного контенту бібліотек з формуванням єдиної інформаційно-комунікаційної інфраструктури електронного ресурсу.
На основі досвіду Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (НБУВ) напрацьовано технологічну модель організації електронних інформаційних ресурсів. Дослідження стратегії розвитку сучасних засобів організації наукових електронних ресурсів, у тому числі і реферативних, задля інтеграції до бібліотечних порталів знань закладає базис системного функціонування такої концепції, як інтернет-портал знань.
Процес пошуку потрібної інформації в інтернет-середовищі достатньо тривалий, необхідно переглянути багато вебсайтів та окремих сторінок. Традиційно, пошукові системи інтернету сприяють швидкості під час інформаційного пошуку, однак внаслідок того, що чимало вебсайтів утворені за технологією HTML, там бракує контексту до пошукових слів, це знижує потенціал сервісу інформаційного пошуку. Проблему вирішує запровадження технології XML, яка саме розроблена для формування опису структури та семантики даних. Отримані тексти після одного пошукового запиту стають контекстом для подальшого складання більш вірного наступного запиту. Такий підхід спрямований на автоматичне створення тематичної онтології з текстових документів користувача і базується на використанні методу LSI (Latent Semantic Indexing), так званого прихованого семантичного індексування, за яким з текстових документів будується предметно-орієнтована онтологія, яка використовується для пошукового контексту користувача. Отже, в якості пошукового апарату пропонується система, що забезпечує швидке формування предметно-орієнтованої онтології для використання її в якості запиту в інформаційно-пошукових системах, зокрема, бібліотечних порталах знань.
Проаналізовано функціональні можливості інструментального потенціалу реферативного наукового контенту задля формування науково-дослідницької платформи бібліотечного порталу знань. Запропонована система створення бібліотечної онтології з текстових документів з використанням методу LSI для використання в якості пошукового запиту з метою підвищення рівня релевантності пошуку за бібліотечним порталом знань.

Список використаної літератури
1. Гарагуля С. С. Інтелектуальні технології організації електронних реферативних ресурсів. Бібліотека. Наука. Комунікація: матеріали Міжнародної наукової конференції (Київ, 8–10. 10. 2019). Київ, 2019. С. 268–274.
2. Кириленко С. Е., Лахтаріна Н. В., Чала Н. І. Консолідація наукової інформації засобами реферативної бази даних «Україніка наукова» (корпоративний аспект). Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. 2018. Вип. 50. C. 344–355. DOI: https://doi.org/10.15407/np.50.344
3. Лобузіна К. В. Проблемно-орієнтовані бази знань бібліотек як джерельна база соціогуманітарних досліджень. Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. 2015. Ч. 25. C. 115–122.

References
1. Harahulia, S. S. (2019, November). Intelektualni tekhnolohii orhanizatsii elektronnykh referatyvnykh resursiv [Intelligent technologies of organization of electronic abstract resources]. In Library. Science. Communication. Proceedings of International Science Conference (pp. 268–274). Vernadsky National Library of Ukraine. Kyiv, Ukraine. [In Ukrainian].
2. Kyrylenko, S. E., Lakhtarina, N. V. & Chala, N. I. (2018). Konsolidatsiia naukovoi informatsii zasobamy referatyvnoi bazy danykh «Ukrainika naukova» (korporatyvnyi aspekt). [Consolidation of Scientific Information through the Abstract Database «Ukrainika Scientific» (Corporate Aspect)]. Academic Papers of Vernadsky National Library of Ukraine, 50, 344–355. [In Ukrainian]. DOI: https://doi.org/10.15407/np.50.344
3. Lobuzina, K. V. (2015). Problemno-oriientovani bazy znan bibliotek yak dzherelna baza sotsiohumanitarnykh doslidzhen [Problem-oriented knowledge bases of libraries as a source base for socio-humanitarian research]. Special historical disciplines: questions of theory and methodology, 25, 115–122. [In Ukrainian].

UDC 02:[004.775+004.65:014.3-028.27]-044.247
Svitlana Kyrylenko,
ORCID 0000-0001-8671-1652,
junior researcher,
V. I. Vernadskyi Nаtional Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
e-mail: svkirilenko65@gmail.com

INTEGRATION OF NATIONAL SCIENTIFIC ELECTRONIC RESOURCES INTO KNOWLEDGE PORTALS

Perspective directions of innovative aggregation of libraries in the context of modern transformation processes are outlined. The issue of integration of electronic resources of libraries in terms of semantic information and communication environment to library Internet knowledge portals is considered. The place and role of the abstract resource in global scientific communication are clarified. As an effective means of information support for the needs of modern users, a system is proposed that provides rapid formation of subject-oriented ontology for use as a search query of the library knowledge portal.

Keywords: library knowledge portal, electronic resources, abstract database, search query, web-site, LSI (Latent Semantic Indexing).