Діяльність наукових бібліотек у розрізі «відкритої науки»: виклики та перспективи

ЗаявникСереда Христина Володимирівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації» (2020)
ЗахідСекція 1. Сучасні виклики та завдання бібліотек в умовах цифровізації
Назва доповідіДіяльність наукових бібліотек у розрізі «відкритої науки»: виклики та перспективи
Інформація про співдоповідачів
ПрезентаціяЗавантажити презентацію
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК: 330.341.2
Середа Христина Володимирівна
ORCID 0000-0002-4510-7173
науковий співробітник,
ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського,
м. Київ, Україна
е-mail: kristina_sereda@meta.ua

ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВИХ БІБЛІОТЕК У РОЗРІЗІ «ВІДКРИТОЇ НАУКИ»: ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Розглянуто діяльність наукових бібліотек в умовах цифровізації суспільства. Окреслено можливі напрямки та перспективи їх розвитку для підтримки «відкритої науки» в Україні.

Ключові слова: наукова бібліотека, цифровізація, «відкрита наука».

Досі залишається недостатньо дослідженим питання розбудови сучасної наукової бібліотеки в умовах цифровізації суспільства, можливих шляхів ефективної трансформації її діяльності. Необхідним є розуміння функцій наукової бібліотеки, яка має на меті стати осередком «відкритої науки».
В усьому світі сучасні бібліотеки активно працюють над збереженням, управлінням, публікацією та розповсюдженням цифрових наукових документів, у вигляді публікацій, даних та іншого дослідницького контенту, про що йдеться у статистичному звіті OECD, 2015 «Making Open Science a Reality» 1.
Проблеми, що стосуються «відкритої науки»: неурегульованість політики у сфері відкритого доступу до наукових даних; відсутність нормативно-правової бази впровадження парадигми «відкриті інновації — відкрита наука — відкритість до світу» в Україні; низький рівень професійних навичок системних адміністраторів ресурсних центрів та дослідників, що працюють з даними.
Створення архівів (репозитаріїв) відкритого доступу. Основні завдання: забезпечити вільний доступ до наукових матеріалів; забезпечити їх архівування та збереження на довготривалій основі; гарантувати незмінність е-публікації; забезпечити можливість обміну метаданими. Архіви відкритого доступу створюються через депонування та самоархівування (Self-Archiving) ученими своїх робіт. Наразі в Україні бібліотекарі здійснюють: створення, підтримку, рекламу інституційних репозитаріїв; їх реєстрацію у пошукових системах; надають консультації з питань самоархівування наукових публікацій, забезпечують контроль якості та відкритості метаданих, що передаються у Crossref. Допомога у просуванні відкритих журналів також є однією з функцій наукових бібліотек, а отже, бібліотекарів. Ефективним також є активне використання моделі «бібліотечне видавництво».
Можливі напрямки підтримки бібліотеками «відкритої науки»: пропаганда та підвищення обізнаності дослідників про інструменти, сервіси та механізми «відкритої науки»; технічна підтримка щодо ефективного обміну публікаціями або даними; сприяння розвитку політики та стратегій управління дослідницькими даними; створення унікальних цифрових ідентифікаторів вчених; створення якісних метаданих; Initiative for Open Citations.
Серед викликів та небезпек – відсутність правильних орієнтирів розвитку бібліотек в Україні, оскільки досі занадто сильно акцентується увага на популяризації читання та збереженні культурної спадщини. Сучасна українська бібліотечна освіта, імідж професії, організація умов праці та рівень заробітної плати наразі не в змозі залучити та втримати талановиту молодь у бібліотечній галузі. Оскільки сучасні трансформації зав’язані на активному впровадженні та використання інформаційних технологій (аналіз даних, програмування тощо).
У подальшому більш поглибленого вивчення потребує питання можливостей адаптації наукових та освітянських бібліотек до сучасних вимог та викликів, що стоять перед ними. Потрібно детально дослідити можливі шляхи трансформації діяльності бібліотек та їх адаптацію до вимог, що висуваються стрімким розвитком сучасного суспільства.

Список використаної літератури
1. OECD (2015), "Making Open Science a Reality", OECD Science, Technology and Industry Policy Papers, No. 25, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/5jrs2f963zs1-en.
References
1. OECD (2015), "Making Open Science a Reality", OECD Science, Technology and Industry Policy Papers, No. 25, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/5jrs2f963zs1-en.

UDC: 330.341.2
Khrystyna Sereda
ORCID 0000-0002-4510-7173
researcher,
V.O. Sukhomlynskyi State Scientific and Pedagogical Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
е-mail: kristina_sereda@meta.ua

ACTIVITIES OF SCIENTIFIC LIBRARIES IN THE CONTEXT OF "OPEN SCIENCE": CHALLENGES AND PROSPECTS

The activity of scientific libraries in the conditions of digitalization of society is considered. Possible directions and prospects of their development for support of "open science" in Ukraine are outlined.
Keywords: scientific library, digitalization, "open science".