Впровадження інноваційних технологій для створення порталу знань

ЗаявникКорнієнко Валентина Олексіївна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації» (2020)
ЗахідСекція 2. Цифрові проекти наукових бібліотек
Назва доповідіВпровадження інноваційних технологій для створення порталу знань
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК 025.5:004.775-043.83
Корнієнко Валентина Олексіївна,
ORCID 0000-0003-0403-7727,
молодший науковий співробітник,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
e-mail: refer@nbuv.gov.ua

ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ПОРТАЛУ ЗНАНЬ

З’ясовано, що створення порталу знань потрібно, насамперед, для полегшення пошуку необхідних наукових джерел для виконання наукових досліджень з різних наукових напрямів, що здійснюються в межах пріоритетних наукових цільових програм академічних наукових установ, а також науково-дослідних інститутів, конструкторських бюро, дослідних виробництв України. Визначено, що для забезпечення повноцінного функціонування такого порталу необхідно мати відповідні науково-інформаційні ресурси, повнотекстові наукові видання, зручний пошуковий апарат, а також реферативну інформацію, яка, наприклад, є в тому числі у реферативних БД «Україніка наукова» і БД «Автореферати дисертацій» НБУВ.

Ключові слова: інноваційні бібліотечно-інформаційні технології, реферативні БД, інформація, кластери, корпоративні об’єднання, реферативний журнал.

Для створення порталу знань потрібно прикласти чимало зусиль та насамперед необхідно мати сучасні інноваційні бібліотечно-інформаційні технології (БІТ) для забезпечення його функціонування, відповідні наукові інформаційні ресурси (ІР), що забезпечують повнотекстові матеріали, зручний пошуковий апарат, в тому числі наукову реферативну інформацію, яка є в фондах НБУВ та наведена у реферативних БД «Україніка наукова» та БД «Автореферати дисертацій».
У Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського ще у 2016 р. був започаткований великий проект із інтеграції даних про вчених та наукові установи держави — портал «Наука України: доступ до знань», метою якого є створення достовірної та всеохопної картини вітчизняної наукової діяльності [1].
Проблемою сучасного розвитку бібліотечно-інформаційних технологій (БІТ) є слабка матеріально-технічна база, брак кадрів і фінансування. На відміну від Європейських програм, які спрямовані на вирішення соціально-економічних проблем (задля цього розроблена та впроваджується «Європейська рамкова програма «Горизонт 2020», що реалізується з 2014 р. і яка передбачає та надає пріоритет високим технологіям, які включають в тому числі інформаційні технології, що спрямовані на вирішення соціально-економічних проблем).
Умовою якісного інформаційного забезпечення є також достатня повнота наукових надходжень у фонди наукових бібліотек. Здійснення моніторингу на предмет повноти надходжень наукових видань, наприклад, у фонди НБУВ, показали досить сумні результати. У період 2012–2016 рр. науковими установами Академії наук України видано 5531 назву, але на жаль, до фондів НБУВ надійшло лише 3 605 назв, тобто приблизно 67% [2, с. 86] від загального об’єму наукових видань. Цей фактор значно ускладнює їх включення в реферативну БД «Україніка наукова», що негативно впливає на якість інформаційних пошуків, перевірку на патентну чистоту, проведення наукометричних досліджень тощо.
Забезпечення повноти пошуку інформації, тобто удосконалення цих шляхів вирішено на міжнародному рівні, а саме створено умови для повної реєстрації наукових статей. Ця подія значна, тому що вона сприятиме повноті відображення наукової інформації у зарубіжних БД, тобто на сучасному етапі здійснено нове вирішення проблеми реєстрації наукових статей. Винахід DOI відіграє важливу роль, коли нарешті наукова публікація, тобто кожна стаття нарівні з монографіями забезпечується окремим міжнародним персональним реєстраційним номером, який не тільки дозволяє налагодити облік у міжнародному вихідному потоці документів, а також значно полегшує процес її ідентифікації.
Зазначеному процесу буде також сприяти запланована подальша розробка стандартів з питань оформлення публікацій у журналах і збірниках Технічним комітетом з питань стандартизації НБУВ [3, с. 122]. Розробка вітчизняних стандартів є своєчасною, тому що наукові статті є найбільш оперативним видом наукового документа, що сповіщає щодо наукових досягнень, здійснених досліджень та значно полегшує їх включення до міжнародних БД.
Наукові статті займають суттєвий сегмент реферативної БД «Україніка наукова», що дозволяє виявляти актуальні напрями розвитку техніки, технологій, визначати тенденції розвитку нових наукових напрямів для проведення подальших досліджень, що матимуть суттєвий вплив на інноваційний розвиток економіки України.
Однак, проблемою на шляху реферування наукових видань слід відзначити брак кадрів (10–12 фахівців) для вивчення наукових першоджерел усіх видів видань по всім науковим напрямам з метою написання наукових рефератів і формування реферативної БД «Україніка наукова», що забезпечується зусиллями одного структурного підрозділу.
Виходячи із одержаних результатів дослідження, слід зазначити, що до корпоративного об’єднання насамперед залучаються бібліотеки-утримувачі наукових видань, незалежно від галузевої підпорядкованості та рівня бібліотеки (від вузівської до національної), тобто на корпоративних засадах створюється кластер вітчизняних наукових документів, які підлягають подальшому науковому аналітико-синтетичному опрацюванню для поповнення наукових БД. Таким чином, на базі кластера наукових видань за допомогою інноваційних технологій створюється реферативний масив інформації. Як бачимо, створення кластера вітчизняних наукових документів на добровільних засадах має сприятливий вплив на подальше розширення кластера реферативних інформаційних ресурсів за допомогою інтелектуальних технологій, що постійно удосконалюються, незважаючи на вищеназвані труднощі.

Список використаної літератури
1. Лобузина Е. В. Информационный портал "Наука Украины: доступ к знаниям". Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. 2017. Вып. 14. С. 35–46.
2. Пестрецова Л. А., Білько Є. М. Динаміка надходження видань наукових установ НАН України до фонду НБУВ за 2012–2016 рр. Бібліотека. Наука. Комунікація: 100-річчя Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 6–8 листоп. 2018р.) / НАН України, НБУВ, Асоц. б-к України ; відп. ред.: О. М. Василенко. Київ: НБУВ, 2018. С. 84–87.
3. Cолоіденко Г. І. Стандартизація бібліотечної діяльності в умовах розвитку інформаційних технологій. Бібліотека. Наука. Комунікація: 100-річчя Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського: матеріали Міжнар. наук. конф (Київ, 6-8 лист. 2018 р.) / НАН України; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; Асоціація б-к України ; відп. ред.: О. М. Василенко. Київ: НБУВ, 2018. С. 121.

References
1. Lobuzina, E. V. (2017). Informatsyonnyj portal «Nauka Ukrayiny: dostup k znanyiam». [Information portal “Science of Ukraine: access to knowledge”]. Libraries of National Academies of Sciences, 14, 35–46. [In Ukrainian].
2. Pestretsova, L. A. & Bil’ko, Ie. M. (2018). Dynamika nadkhodzhennia vydan naukovykh ustanov NAN Ukrainy do fondu NBUV za 2012–2016 rr. [Dynamics of receipt of publications of scientific institutions of the National Academy of Sciences of Ukraine in the VNLU fund for 2012–2016]. In Library. Science. Communications: proceedings of International Conference (VNLU, 6-8.11.2018), pp. 84–87. [In Ukrainian].
3. Soloidenko, H. I. (2018). Standartyzatsiia bibliotechnoi diialnosti v umovakh rozvytku informatsiinykh tekhnolohii [Standardization of library activity in the conditions of development of information technologies] In Library. Science. Communications: proceedings of International Conference (VNLU, 6-8.11.2018), p. 121. [In Ukrainian]

UDC 025.5:004.775-043.83
Valentyna Korniienko,
ORCID 0000-0003-0403-7727
Junior Researcher
V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine
Kyiv, Ukraine
e-mail: refer@nbuv.gov.ua

IMPLEMENTATION OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES TO CREATE A KNOWLEDGE PORTAL

It was found that the creation of a knowledge portal is needed primarily to facilitate the search for the necessary scientific sources for research in various scientific fields, carried out within the priority scientific target programs of academic research institutions, as well as research institutes, design bureaus, research productions of Ukraine. It is determined that to ensure the full functioning of such a portal it is necessary to have appropriate scientific and information resources, full-text scientific publications, a convenient search engine, as well as abstract information, which, for example, is available in abstracts DB "Ukrainika Scientific" and DB "Abstracts" of VNLU.

Keywords: innovative library and information technologies, abstract databases, information, clusters, corporate associations, abstract journal.