Наукометричний потенціал РБД "Україніка наукова"

ЗаявникГарагуля Сергій Сергійович (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації» (2020)
ЗахідСекція 2. Цифрові проекти наукових бібліотек
Назва доповідіНаукометричний потенціал РБД "Україніка наукова"
Інформація про співдоповідачівБалагура Ірина Валеріївна, Крючин Андрій Андрійович
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

УДК 001.8:004.891
Крючин Андрій Андрійович,
ORCID 0000-0002-5063-4146,
доктор технічних наук, заступник директора,
Інститут проблем реєстрації інформації НАН України,
Київ, Україна
e-mail: kryuchin@ipri.kiev.ua

Балагура Ірина Валеріївна,
ORCID 0000-0001-9627-2091
кандидат технічних наук, старший науковий співробітник
Інститут проблем реєстрації інформації НАН України
Київ, Україна
e-mail: balaguraira@gmail.com

Гарагуля Сергій Сергійович,
ORCID 0000-0002-5564-9494,
кандидат наук із соціальних комунікацій, завідувач відділу,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
e-mail: garagulia@nbuv.gov.ua

НАУКОМЕТРИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РБД «УКРАЇНІКА НАУКОВА»

Проаналізовано напрями розвитку системи формування реферативної бази даних «Україніка наукова». Обґрунтовано доцільність використання спільного інформаційного ресурсу з базою даних повнотекстових наукових видань України. Визначено потенціал реферативної інформації при формуванні Українського національного індексу цитування та Національного репозитарію академічних текстів. Окреслено етапи перетворення реферативної бази даних «Україніка наукова» до наукометричної бази даних.

Ключові слова: бібліотечні електронні ресурси, метадані, наукометрія, повнотекстова база даних, реферативна база даних, стандарти структури даних.

Використання реферативної інформації є ефективним способом ознайомлення наукової спільноти з результатами наукових досліджень та визначення пріоритетів при плануванні виконання наукових робіт. Перехід до електронної форми репрезентації реферативної інформації дозволив розширити можливості її використання, при цьому відбувся перехід до наукометричних баз даних, тісно пов’язаних з повнотекстовими мережевими ресурсами. Природним наслідком вимог наукової користувацької аудиторії щодо мобільності та оперативності отримання інформації стало, зокрема, органічне сполучення реферативної та повнотекстової інформації в електронних ресурсах наукової періодики. Окрім цього, сучасні технології наукових досліджень диктують необхідність проведення на основі реферативних та повнотекстових ресурсів ґрунтовних наукометричних досліджень, які надають змогу визначити ефективність результатів наукової діяльності в різних галузях знання, а в поєднанні – здійснити багатопараметричний аналіз і визначити внесок учених у розвиток регіональної, вітчизняної і світової науки.
Сучасного користувача вже не може задовольнити лише реферативна інформація з можливістю подальшого звернення до повнотекстового видання. Необхідні аналітичні інструменти для визначення пріоритетності наукового дослідження, наукових шкіл, які проводять дослідження у визначеному напрямку, надають наукометричні системи, побудовані на основі баз даних реферативної інформації. Розроблено та широко використовуються десятки наукометричних систем, які відрізняються об’ємом даних, методами аналітичної обробки отриманих результатів. Найбільш відомими є наукометричні платформи Google Scholar, Web of Science, Scopus та їхні аналітичні багатопараметричні модулі на кшталт SciVal та InCites.
Основними критеріями під час вибору платформи консолідації бібліометричних даних є загальнодоступність і обсяг індексованих наукових матеріалів для отримання достовірних (у статистичному аспекті) результатів. Сьогодні цим умовам найбільше відповідає бібліометрична платформа Google Scholar, можливості якої дають змогу обробляти майже весь світовий науковий документний потік за винятком матеріалів з обмеженим доступом.
Однією з наукометричних систем повинна стати наукометрична система на основі реферативної бази даних «Україніка наукова». В Україні реалізовано декілька наукових повнотекстових та реферативних баз даних, що підтримуються та функціонують у вищих навчальних закладах, бібліотеках та наукових установах. Серед найбільших в Україні «Україніка наукова» та Open Ukrainian Citation Index (OUCI). Open Ukrainian Citation Index (OUCI) — це пошукова система і база даних наукових цитувань, які надходять від усіх видань, що використовують сервіс Cited-by від Crossref та підтримують Initiative for Open Citations (I4OC). Важливим кроком до консолідації вітчизняної дослідницької інфраструктури стала поява Національного репозитарію академічних текстів, покликаного акумулювати академічний потенціал та сприяти інноваційному поступу.
У контексті реформування вітчизняної наукової галузі постає необхідність створення єдиного незалежного наукового ресурсу, що може бути трансформованим та інтегрованим у Національну систему науки України, що буде містити повну інформацію про всі наукові установи країни. Саме реферативна база даних «Україніка наукова» та її інтеграція із повнотекстовою базою даних наукових публікацій, базою даних науковців може стати основою для формування Національної системи науки України. Інтегратором такої системи, на думку дослідників, міг би стати «міжвідомчий Центр наукознавства та інфометричних досліджень (при НАН України)» [1].
На даний момент реферативна база даних «Україніка наукова» містить неповний набір наукометричних сервісів. Засобами РБД не проводяться наукометричні дослідження з використанням метод «цитат-індексу», сервіси на її основі грунтуються головним чином на використанні статистичних методів аналізу та аналізу на основі мереж термінів та співавторства. Разом із тим, варто відзначити позитивний досвід інтеграції реферативних ресурсів із сервісом наукових портфоліо «Науковці України».
Важливим завданням для ефективного використання реферативної бази даних «Україніка наукова» є вдосконалення пошукових механізмів бази даних. Наразі РБД «Україніка Наукова» як складова інтегрованих електронних ресурсів НБУВ успішно впроваджує засоби семантичного вебу в якості технологічної надбудови над масивом акумульованої реферативної інформації. Представлений на сайті бібліотеки науковий пошук публікацій web 3.0 індексує низку повнотекстових баз даних НБУВ і реалізовує інтелектуальний доступ до зібраних у них джерел наукової інформації.
Очевидно, втім, що для більш широкого використання реферативної бази даних необхідна розробка наукометричного апарату для дослідження тенденцій розвитку української науки з використанням технології складних мереж. Ключовим завданням при формуванні національної дослідницької інфраструктури є створення єдиного незалежного наукового ресурсу, що буде містити повну інформацію про всі наукові установи країни. Підставовим джерелом та аналітичним інструментом для цього покликана стати реферативна база даних «Україніка наукова», інтегрована із повнотекстовою базою даних наукових публікацій та надбудована наукометричним модулем.

Список використаної літератури
1. Дубровіна Л. А., Лобузіна К. В. Створення національної системи наукометричної інформації та Українського національного індексу цитування: перспективи консолідації ресурсів. Бібліотечний вісник. 2019. № 6. С. 3–9. DOI: https://doi.org/10.15407/bv2019.06.003
2. Ланде Д. В., Балагура І. В., Погорілий С. Д., Дубчак Н. А. Наукометричний аналіз мереж термінів з публікацій наукового колективу. Реєстрація, зберігання і обробка даних. 2017. 19, № 1. С. 34–39.
3. Петров В. В., Онищенко О. С., Крючин А. А., Лобузіна К. В., Мініна Н. М., Зайченко Н. Я. Розвиток національної системи реферування (до 20-річчя Українського реферативного журналу «Джерело»). Вісник Національної академії наук України. 2015. № 10. С. 71–74.
4. Uddin S., Hossain L., Rasmussen K. Network Effects on Scientific Collaborations. Public Library of Science ONE. 2013, 8(2) DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0057546

References
1. Dubrovina, L. A. & Lobuzina, K. V. (2019). Stvorennia natsionalnoi systemy naukometrychnoi informatsii ta Ukrainskoho natsionalnoho indeksu tsytuvannia: perspektyvy konsolidatsii resursiv. [On the Way to Create a National System of Scientific Information and the Ukrainian National Citation Index: Prospects for Consolidation of Resources]. Library Journal, 6, 3–9. DOI: https://doi.org/10.15407/bv2019.06.003 [In Ukrainian].
2. Lande, D. V., Balagura, I. V., Pogorily, S. D. & Dubchak, N. A. (2017). Naukometrychnyi analiz merezh terminiv z publikatsii naukovoho kolektyvu [Scientific-metric analysis of networks of terms from publications of scientific team]. Registration, storage and data processing, 19(1), 34–39. [In Ukrainian].
3. Petrov, V. V, Onyshchenko, O. S., Kryuchyn, A. A., Lobuzina, K. V., Minina, N. M. & Zaichenko, N. Ya. (2015). Rozvytok natsionalnoi systemy referuvannia (do 20-richchia Ukrainskoho referatyvnoho zhurnalu «Dzherelo»). [The development of national system of referencing (to the 20th anniversary of the Ukrainian abstract journal “Dzherelo”)]. Visnyk Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy, 10, 71–74. [in Ukrainian].
4. Uddin S., Hossain L. & Rasmussen K. (2013). Network Effects on Scientific Collaborations. Public Library of Science ONE. 8(2) DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0057546

UDC 001.8:004.891
Andrii Kriuchyn,
ORCID 0000-0002-5063-4146,
Doctor of Technical Sciences, Deputy Director,
Institute for Information Recording,
Kyiv, Ukraine
e-mail: kryuchin@ipri.kiev.ua

Iryna Balahura,
ORCID 0000-0001-9627-2091,
Ph. D., Senior Researcher,
Institute for Information Recording,
Kyiv, Ukraine
e-mail: balaguraira@gmail.com

Serhii,Harahulia
ORCID 0000-0002-5564-9494,
Ph. D., Head of Department,
V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
e-mail: garagulia@nbuv.gov.ua

SCIENTOMETRIC POTENTIAL OF THE ABSTRACT DATABASE "UKRAINICA SCIENTIFIC"

The directions of development of the system of formation of the abstract database "Ukrainica Scientific" are analyzed. The expediency of using a joint information resource with a database of full-text scientific publications of Ukraine is substantiated. The potential of abstract information in the formation of the Ukrainian National Citation Index and the National Repository of Academic Texts is determined. The stages of transformation of the abstract database "Ukrainica Scientific" into a scientometric database are outlined.

Keywords: library electronic resources, metadata, scientometrics, full-text database, abstract database, data structure standards.