СПЕЦІАЛІЗОВАНА МЕДИЧНА ПЕРІОДИКА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ В ФОНДАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

ЗаявникКосенко Олена Віталіївна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації» (2020)
ЗахідСекція 2. Цифрові проекти наукових бібліотек
Назва доповідіСПЕЦІАЛІЗОВАНА МЕДИЧНА ПЕРІОДИКА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ В ФОНДАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК 027.54(477-25)НБУВ:025.17]:025.32:[070.486:61]"195/202"
Косенко Олена Віталіївна,
ORCID 0000-0002-7768-4733,
молодший науковий співробітник,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
e-mail: kosenko@nbuv.gov.ua

СПЕЦІАЛІЗОВАНА МЕДИЧНА ПЕРІОДИКА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ В ФОНДАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

У публікації проаналізовано медичні журнали другої половини ХІХ – початку ХХ ст., що пройшли повну звірку видання de visu з основним книгосховищем та картковими каталогами: «Современная медицина», «Архив судебной медицины и общественной гигиены»», «Практическая медицина», «Medycyna i kronika lekarska». Розглянуто історію їх створення, завдання та функціонування.

Ключові слова: ретроспекція, спеціалізовані медичні журнали, історія періодики.

Важливим історичним джерелом досліджень суспільно-політичного, економічного і культурного життя суспільства впродовж другої половини ХІХ – початку ХХ ст. є спеціалізована преса минулого. Серед спеціалізованих періодичних видань окреме місце посідають медичні журнали. Вони становлять особливий тип видань, що висвітлюють питання медицини та суміжних наукових галузей, зі своїм проблемно-тематичними напрямом, внутрішньою структурою, фаховою аудиторією. Не дивлячись на їхній особливий статус і особливе місце в інформаційному просторі того періоду, ці видання виникли й розвивалися у руслі всього масиву преси. Публікації на сторінках спеціалізованих медичних журналів є джерелом вивчення культури, літератури, історії, а також суспільно-політичної та соціальної ситуацій, що склалися на території України, Російської імперії та за кордоном.
Серед періодичних видань, що зберігаються у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, містяться журнали медичної тематики другої половини ХІХ – початку ХХ ст., що виходили друком у Києві, Львові, Санкт-Петербурзі, Варшаві та інших містах. Серед них, зокрема, журнали «Современная медицина», «Архив судебной медицины и общественной гигиены»», «Практическая медицина», «Medycyna i kronika lekaska» (пер. «Медицина і медична хроніка») та ін. Видання визначеного періоду містять оригінальні джерела щодо історії української та зарубіжної медицини; дані про розвиток уже відомих і виникнення нових клінічних дисциплін (хірургія, терапія, офтальмологія, стоматологія, акушерство, педіатрія, рентгенологія та ін.), створення вакцин для лікування і профілактики смертельних хвороб; відомості про вивчення професійних захворювань і заснування фабрично-заводської гігієни, що прямо пов’язані з розвитком промисловості; історію становлення соціальної, підліткової, комунальної гігієни, заснування профілактичної медицини тощо.
Одним з перших спеціалізованих медичних періодичних видань України є газета «Современная медицина» (1860–1880), яку почав видавати професор Імператорського університету св. Володимира в Києві, фізіолог Олександр Петрович Вальтер (28 грудня 1817 (9 січня 1818) – 22 вересня (4 жовтня) 1889). Він був засновником, редактором і видавцем. Перше число щотижневої газети «Современная медицина» з’явилося в Києві в січні 1860 році. Спершу статус видання визначався як «щотижнева газета», а з 1864 р. – як «щотижнева газета для лікарів». Видання сповідувало фізіологічний напрям у медицині, критикувало стан медико-санітарної справи в Росії того часу, ставило питання перебудови вищої школи та ін. Домінували матеріали медичної тематики, однак часто друкувалися і тексти загального спрямування. Газета мала такі рубрики: «Вчені товариства», «Новини», «Новини і вісті», «Учені новини», «Програми», «Нові книги», «Фейлетон», «Суміш», «Оголошення», «Літературний лист» та ін. До 1876 року журнал виходив в Києві, а потім, у зв’язку з переїздом О. Вальтера – у Варшаві до 1880 року.
Одним з найбільш соціально значущих російських медичних журналів став «Архив судебной медицины и общественной гигиены» (1865–1871) – перший судово-медичний журнал, що виходив у Санкт-Петербурзі. Він був офіційним органом медичного департаменту Міністерства внутрішніх справ і виходив 4 рази на рік. В офіційній частині журналу публікувалися розпорядження міністерства внутрішних справ, повідомлення про персоналії чиновників медичних рангів та інше. У неофіційній – статті про судову медицину, а також саме це видання одним із перших у Російській імперії журналів, де розглядалися актуальні проблеми суспільної гігієни. На сторінках журналу друкувалися також найважливіші наукові публікації західноєвропейських гігієністів, які посідали у журналі провідне місце. Протягом свого існування неодноразово змінювалися назви видання: з 1872 р. замість «Архива» став виходити «Сборник сочинений по судебной медицине, судебной психиатрии, медицинской полиции, общей гигиене, эпидемиологии, медицинской географии и медицинской статистике», з 1882 р. – «Вестник судебной медицины и общественной гигиены» під редакцією доктора медицини М. Н. Шмелева. З 1889 р. журнал став виходити щомісячно під іншою назвою – «Вестник общественной гигиены, судебной и практической медицины» і виходив до 1917 р. включно. Ці видання можна вважати найкращими і найкориснішими з усіх періодичних видань в Росії, вони торкалися широкого кола актуальних питань гігієни, санітарії та епідеміології та принесли виданню визнання не лише серед лікарів, а й читацького загалу.
Важливу роль в медичній пресі зіграв журнал «Практическая медицина» (1885–1907), який виходив у Санкт-Петербурзі у видавництві Василя Сергійовича Еттингера. Це був щомісячний збірник, кожен номер – окрема медична книга-монографія. У журналі опубліковано майже всі новітні вітчизняні та зарубіжні медичні роботи, також друкувалися вказівки та клінічні лекції з усіх галузей медицини, оригінальні та перекладені.
Чимале значення має медична періодика, яка видавалася за кордоном у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Ці журнали знаходяться в основному фонді Бібліотеки і мають також історичне значення. Один з них – польський щотижневий журнал «Medycyna i kronika lekarska» (пер. «Медицина і медична хроніка») (1891–1915), який виходив у Варшаві. У 1896–1907 рр. видання мало назву «Medycyna». Цей журнал загалом був орієнтований на практикуючих лікарів. В ньому опубліковані праці польських та зарубіжних авторів з лабораторних досліджень біологічних матеріалів.
Звісно, медичних журналів в фондах НБУВ набагато більше, але презентувати їх усі в рамках невеликого огляду неможливо. В публікації проаналізовано медичні журнали, які пройшли повну звірку видання de visu з основним книгосховищем та картковими каталогами. У книгосховищах бібліотеки міститься великий масив періодики, який не потрапив до електронного каталогу, і тому на даний час проводиться звірка з картковими каталогами (остання відбулася в 1960 році) та створюється електронна база даних періодики. Співробітниками Бібліотеки була проведена апробація внесення бібліографічних записів журналів та продовжуваних видань перших двох сотень назв за порядковими номерами (зростанням шифрів) основного книгосховища. Ця робота була розпочата на базі двох карткових каталогів (генерального і топографічного), звірено примірники de visu, зроблено необхідні уточнення. На часі питання про використання повного обсягу фонду періодики в НБУВ, який є найбільшим в Україні, для читачів.

UDC 027.54(477-25)НБУВ:025.17]:025.32:[070.486:61]"195/202"
Olena Kosenko,
ORCID 0000-0002-7768-4733,
Junior Researcher,
V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
E-mail: kosenko@nbuv.gov.ua

SPECIALIZED MEDICAL PERIODICS OF THE SECOND HALF OF XIX - THE BEGINNING OF XX CENTURY IN FUNDS OF THE VERNADSKY NATIONAL LIBRARY OF UKRAINE

The publication analyzes medical journals of the second half of the XIX – early XX centurу (such as "Sovremennaia medicina", "Archive sudebnoi mediciny i obshtchestvennoy hygieny", "Practicheskaia Medicina", "Medycyna i kronika lekarska" (translated by "Medicina i Medichnaia Chronica"), which have passed a complete reconciliation of the de visu publication with the main book depository and card catalogs. Their history of creation, tasks and functioning are considered.

Keywords: retrospective, specialized medical journals, history.