РЕПОЗИТАРІЙ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО: НАУКОВО-ІНФОРМАЦІЙНА КОМУНІКАЦІЯ СУЧАСНОСТІ

ЗаявникМартинюк Олександр Миколайович (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації» (2020)
ЗахідСекція 2. Цифрові проекти наукових бібліотек
Назва доповідіРЕПОЗИТАРІЙ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО: НАУКОВО-ІНФОРМАЦІЙНА КОМУНІКАЦІЯ СУЧАСНОСТІ
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК 021.2:004.9
Мартинюк Олександр Миколайович,
ORCID 0000-0001-8246-640X
молодший науковий співробітник,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
e-mail: martinyuk@nbuv.gov.ua

РЕПОЗИТАРІЙ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО: НАУКОВО-ІНФОРМАЦІЙНА КОМУНІКАЦІЯ СУЧАСНОСТІ

Розглянуто ключові моменти функціонування та перспективи розвитку Репозитарію Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (eVerLib). Описано можливості інформаційного обміну між різними науковими базами при користуванні даним електронним ресурсом.

Ключові слова: функціонал БД, наукові комунікації, Репозитарій НБУВ, наукова інформація.

У теперішній час інформаційної та комп’ютеризованої ери актуальності набувають відкриті електронні сховища з постійним доступом до наукової інформації з будь-якого місця. Саме Репозитарій бере на себе функції електронного архіву для тривалого зберігання, накопичення та забезпечення довготривалого та надійного відкритого доступу до результатів наукових досліджень, що проводяться в установі, та зв’язку із науковцями на різному рівні комунікації.
Репозитарій НБУВ [3] наразі увібрав в себе понад 3670 наукових текстів, серед яких потрібно виділити: 96 монографій, 27 методичних посібників, 151 науковий каталог, 13 збірників публікацій, 39 збірників наукової документації, 24 довідники, 10 археографічних видань. Всі вони несуть в собі перспективи розвитку наукової думки, і з кожним із них є можливість ознайомитися як в інформаційному плані, так і для подальшого наукового опрацювання. Матеріали Репозитарію постійно поповнюються і актуалізуються.
Репозитарій НБУВ побудований за принципами бази знань про наукові здобутки Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Таким чином, в одному інтерфейсі разом із науковими публікаціями для користувача надається доступ до бази «Співробітники НБУВ» (науковці), яка включає в себе інформацію про всі наукові підрозділи та персональні сторінки співробітників, котрі працювали та продовжують працювати на даний час у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського. На цих сторінках можна ознайомитися із науковим доробком того чи іншого співробітника або наукового підрозділу в якому він працює. Хотілося би зазначити, що через сторінку будь-якого науковця у Репозитарії НБУВ є можливість скористатися пов’язаними з персоналією науковими електронними ресурсами бібліотеки, а саме: «Науковці України», «Персоналії НАНУ», «е-Бібліотека «Україніка» [1, 2].
Таким чином, за допомогою універсальності Репозитарію НБУВ, який в першу чергу створений як окрема наукова база даних та є добіркою всіх наукових робіт, що були написані нашими науковцями протягом останнього часу, вирішується одна з найважливіших проблем – об’єднання в собі функціональності та легкості у доступі до всіх наукових баз нашої установи. Адже з тієї причини, що більша частина наукових статей та досліджень представлена у великій кількості наукових видань, до створення Репозитарію НБУВ виникали труднощі під час пошуку цих досліджень, наукових праць, відомостей про самих науковців тощо.
Функціональність, широкий спектр можливостей, дає змогу у Репозитарії конфігурувати права доступу для кожної групи користувачів, наприклад, обмежувати теми, доступні окремому редактору для перевірки, або пропускати етап редакторської перевірки у випадку, якщо депонування ініціюється добре відомою довіреною групою користувачів. У процесі депонування для кожного елемента обирається, чи буде він загальнодоступним, або дозвіл переглядати його буде дано тільки зареєстрованим користувачам, редакторам і адміністраторам (тобто тільки штату Репозитарію).

Список використаної літератури
1. Лобузина Е. В. Информационный портал «Наука Украины: доступ к знаниям». Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. 2017. Вып. 14. С. 35–46. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bnan_2017_14_6
2. Мартинюк О. М. Репозитарій НБУВ: інтеграція наукового доробку в сучасні інформаційні комунікації. Бібліотека. Наука. Комунікація: 100-річчя Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: матеріали Міжнар. наук. конф., 6 8 листоп. 2018 р., Київ / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада дир. б-к та інформ. центрів – членів МААН. Київ, 2018. С. 380 – 382.
3. Репозитарій національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : веб-сайт. URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib (дата звернення 20.07.2020).

References
1. Lobuzina, E. V. (2017). Informatsionnyi portal «Nauka Ukrainyi: dostup k znaniiam» [Information portal «Science of Ukraine: access to knowledge»]. Byblyoteky natsyonalnykh akademyi nauk: problemy funktsyonyrovanyia, tendentsyy razvytyia – Libraries of National Academies of Sciences: problems of functioning, tendencies of development, 14, 35–46. [In Russian].
2. Martyniuk, O. (2018, November). Repozytarii NBUV: intehratsiia naukovoho dorobku v suchasni informatsiini komunikatsii. [Repositories NBUV: integration of scientific work in modern informative communications]. In Library. Science. Communication. Proceedings of the International Scientific Conference. Kyiv, pp. 380 – 382 [In Ukrainian].
3. Electronic Vernadskyi National Library of Ukraine Repository. From eVerLib database. Retrieved from http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib [In Ukrainian].

UDC 021.2:004.9
Oleksandr Martyniuk,
ORCID 0000-0001-8246-640X
Junior Researcher,
V. I. Vernadskyi Nаtional Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
e-mail: martinyuk@nbuv.gov.ua

ELECTRONIC REPOSITORY OF VERNADSKY NATIONAL LIBRARY OF UKRAINE : MODERN SCIENTIFIC AND INFORMATION COMMUNICATION

The perspective functioning and key moments of the Electronic Vernadsky national library of Ukraine Repository (eVerLib) functionality are considered. The possibility of communication between different scientific bases at use of the given electronic resource is described.

Keywords: functionality of databases, scientific communications, VNLU Repository, scientific information.