КРЕАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК КОМПОНЕНТА РОЗВИТКУ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕК.

ЗаявникНіколаєнко Наталія Миколаївна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору»
ЗахідСекція 3. Бібліотека в структурі сучасних інформаційних комунікацій
Назва доповідіКРЕАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК КОМПОНЕНТА РОЗВИТКУ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕК.
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

Ніколаєнко Н.М.

КРЕАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК КОМПОНЕНТА РОЗВИТКУ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕК.

Розвиток сучасних українських бібліотеки, які функціонують у складному соціально-економічному середовищі, спрямований на організацію і впровадження різного роду інновацій для досягнення інформаційної, техніко-технологічної, та соціально-економічної ефективності діяльності. Важливою складовою налагодження інноваційного процесу в бібліотеці має бути створення умов для підвищення продуктивності працівників розумової праці (інноваційних менеджерів), а саме : забезпечення свободи творчості та ініціативи, забезпечення умов для підвищення інноваційного потенціалу бібліотеки в цілому, що дозволить не лише вирішити проблеми з конкретною інновацією, але й прокладе шлях до створення та впровадження інших нововведень, в т.ч. впровадження елементів інноваційних підходів у систему управління.
Одним із шляхів позитивної динаміки розвитку бібліотек може бути запровадження креативного менеджменту в управлінні бібліотекою, який є складовою частиною інноваційного менеджменту. Тому для впровадження інноваційної діяльності доцільним є застосування інструментарію розроблення та реалізації креативних управлінських ідей. Метою креативного менеджменту є генерація нових ідей, пошук нових рішень для досягнення успіху. Він спрямований на всебічний розвиток творчих здібностей співробітників. На нашу думку саме креативність є невід’ємною складовою ефективного управління оскільки без неї неможливо здійснювати організаційні зміни, які б забезпечили сталий розвиток, адже непрофесіоналізм, послаблена цілеспрямованість, стійкі негативні навички у манерах та мисленні, закостенілість форм і методів управлінської діяльності унеможливлюють досягнення цілей бібліотеки. Формування в бібліотеці креативного підходу до управління визначає необхідність побудови креативних структур для досягнення цілей і підвищення результативності роботи.[3] Будь-яке управління за теорією менеджменту передбачає досягнення цілей – і в цьому контексті є цільовим. Цільовий підхід до управління використовується у декількох концепціях управління: "управління за цілями", "управління за результатами", "програмно-цільове управління", "стратегічне управління" тощо. Зарубіжні фахівці вважають цільове управління і управління за результатами найбільш прогресивними підходами, які передбачають виконання таких процесів, як визначення місії, вироблення плану роботи, оцінка результатів тощо[1].
Схематично управління за цілями в бібліотеці виглядає так

Рис.1
На нашу думку в основу побудови креативних структур (або креативних команд) в бібліотеці має бути покладено цільове управління. Організація і управління креативними структурами бібліотеки (креативними командами) повинно спиратися на загальну теорію менеджменту, але акцентувати увагу суб’єктів управління (директора, заступника директора, завідуючих відділами, секторами, головних бібліотекарів, бібліографів) на проблеми використання їх творчого потенціалу, творчого потенціалу всіх співробітників бібліотеки при розробці й прийнятті управлінських рішень, на завданнях підвищення їх кваліфікації, впровадження в процес управління сучасних методів креативного мислення і прийняття рішень, створення творчої атмосфери всередині колективу, максимального впровадження командної роботи, стимулює розвиток процесу самореалізації та самовдосконалення співробітників. Нині необхідно об’єднати професіоналів бібліотекарів у креативні команди для розвитку творчого потенціалу співробітників, які здатні безупинно генерувати інноваційні ідеї та приймати нестандартні управлінські рішення. Ця провідна форма роботи може використовуватися для вирішення сучасних проблем внутрішньо бібліотечного управління. [4]
В сучасних умовах бібліотеки повинні бути зацікавлені в співробітниках, які здатні нестандартно мислити, знаходити нові ідеї та підходи до управління, тому що конкурують розумові здібності управлінських команд та генеровані ними ідеї. Рівень креативності формується під впливом зовнішнього і внутрішнього середовища бібліотеки і змінюється протягом всього життя та сприяє швидкому прийняттю рішень, розробці оригінальних стратегій, впровадженню інновацій та реалізації інших управлінських функцій [2]. Управлінські рішення є основним змістом діяльності бібліотечних керівників всіх рівнів. Креативні управлінські рішення – це творчі рішення у сфері управлінської діяльності, процес розробки яких відрізняється творчим характером, а результати мають позитивні наслідки для колективу бібліотеки, користувачів, суспільства в цілому. Креативний менеджмент реалізується в бібліотеці під час впровадження інновацій на перед проектній і проектній стадіях інноваційного циклу, завданням яких є формування і відбір нових ідей для їх практичної реалізації в інноваційних проектах. Креативний менеджмент також тісно пов'язаний з розвитком таких напрямів як управління персоналом, стратегічний менеджмент, інноваційний менеджмент, самоменеджмент, організаційна культура, маркетинг.
Таким чином, керівники бібліотек, розглядаючи креативні аспекти прийняття управлінських рішень, а саме створення креативних команд в умовах суспільства знань усвідомлюють, що необхідно приєднатися до цього процесу для збереження інтелектуального лідерства бібліотек.


Список літератури
1. Li Z. Установление нормативов целевого управления библиотекой / Z. Li // Zhongguo tushuguan xuebao – Bull. of Libr. Science. – 1993. – № 1.– С.22-27.
2. Мала Н. Т. Креативність як складова ефективного управління / Н. Т. Мала // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2011. – № 704. – С. 18-23.
3. Продіус О. І. Креативний менеджмент як запорука сучасного ефективного управління / О. І. Продіус // Економіка: реалії часу. – 2012. – № 3/4. – С. 67-72.
4. Шапошников К. С. Сучасні особливості прийняття управлінських рішень: креативний аспект // Економіка та підприємництво.–2013.–№2 (71).–С.93-95.

АНКЕТА
Секція Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство.
Назва доповіді (тез) Креативний менеджмент як компонента розвитку управлінської діяльності бібліотек.
Відомості про доповідача:
Прізвище Ніколаєнко
Ім'я Наталія
По батькові Миколаївна
Місце роботи Українська інженерно – педагогічна академія, директор Наукової бібліотеки, аспірантка 3 курсу заочної форми навчання, спец.27.00.03 «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство»
(назва організації, відділу, факультету, кафедри, посада, науковий ступінь, учене звання, курс, група навчання)
Адреса Харків 61003, вул. Університетська,16
Контактні телефони 733-78-97
E-mail nikolaenko@library.uipa.kharkov.ua
Відомості про наукового керівника:
Прізвище Давидова
Ім'я Ірина
По батькові Олександрівна
Місце роботи ХДАК факультет соціальних комунікацій завідувач кафедри, доктор наук з соціальних комунікацій, професор
(назва організації, відділу, факультету, кафедри, посада, науковий ступінь, учене звання, курс, група навчання)
Адреса Харків 61003, Бурсацький узвіз, 4