БІБЛІОТЕКА СВЯТО-УСПЕНСЬКОЇ ПОЧАЇВСЬКОЇ ЛАВРИ У ФОНДАХ ВІДДІЛУ БІБЛІОТЕЧНИХ ЗІБРАНЬ ТА ІСТОРИЧНИХ КОЛЕКЦІЙ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

ЗаявникМяскова Тетяна Євгеніївна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації» (2020)
ЗахідСекція 3. Книгознавчі дослідження історико-культурних фондів
Назва доповідіБІБЛІОТЕКА СВЯТО-УСПЕНСЬКОЇ ПОЧАЇВСЬКОЇ ЛАВРИ У ФОНДАХ ВІДДІЛУ БІБЛІОТЕЧНИХ ЗІБРАНЬ ТА ІСТОРИЧНИХ КОЛЕКЦІЙ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

УДК 027.54(477-25)НБУВ:025.171]:026:271.222(477.84)
Мяскова Тетяна Євгеніївна,
ORCID 0000-0001-6682-5046
кандидат історичних наук, старший науковий співробітник,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
е-mail: myaskova@ukr.net

БІБЛІОТЕКА СВЯТО-УСПЕНСЬКОЇ ПОЧАЇВСЬКОЇ ЛАВРИ У ФОНДАХ ВІДДІЛУ БІБЛІОТЕЧНИХ ЗІБРАНЬ ТА ІСТОРИЧНИХ КОЛЕКЦІЙ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

За допомогою провенієнцій простежено історію бібліотеки Свято-Успенської Почаївської лаври та шляхи її надходження до фонду Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.
Ключові слова: Свято-Успенська Почаївська лавра, провенієнція, бібліотека, стародруки.

У фонді відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій Інституту книгознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (далі НБУВ) наразі зберігається 460 од. зб. книг які раніше належали бібліотеці православного чоловічого монастиря у м. Почаєві (Кременецький район, Тернопільська область), що має статус лаври. В переважній більшості це латиномовні та польськомовні стародруки релігійної тематики. Хронологічні межі видань – кінець XVI – середина ХІХ ст.
Точну дату заснування бібліотеки Почаївського монастиря невідомо, більшість дослідників вважають, що бібліотека існувала вже у ХVІI ст. [1]. На книгах, придбаних в цей період, є провенієнції чорними чорнилами з написами: «Z Biblioteki Poczajowskiey», «Ex Bibliotheka Monacterii Poczaevski», «Monastyra Poczaiowskiego», «Ex Bibliotheka Poczajoviensis» та «Monasterij Poczajoviensis». У період володіння монастирем василіанами, одним з основних чернечих орденів Української греко-католицької церкви (з 1713 по 1831 рр.), на книгах з Почаївської обителі з’являються відповідні власницькі дописи: «Bibliotheca Poczajoviensis OSBM», «Ex Archivie Monastery Poczajoviensis OSBM», «Biblioteki Poczaiowskiey XX Bazylianov», «Bibliothekae Poczajovie Monachov Basilianov». Після того, як монастир було повернуто до православ’я (1831 р.), з подальшим отриманням статусу лаври (1833 р.), в бібліотеці з’являється велика кількість російськомовних книжок з такими власницькими записами: «Принадлежит Почаево-Лаврской Библиотеке 1854 года», «Принадлежит Почаевской Лавры Библиотеке. 1854 г.», або штампом синього кольору «Библіотека Почаевской Лавры».
Характерною особливістю російськомовних книг є наклейка на передньому форзаці написів, з яких видно, де знаходилася книга як за старими, так і за новими шифрами: «Библ. Почаев. Лавры. Каталогъ лит. № части. № главы. № места. № нов. кат. колич. карт».
Крім того, на багатьох книгах є дарчі написи, адже дарування, в першу чергу від монахів, які мешкали в обителі, а також від митрополитів, єпископів та інших духовних осіб, було одним із способів поповнення фондів монастирської бібліотеки. Трапляються дари і від світських осіб, наприклад, на книзі О. Бухарєва «О духовных потребностях мысли и жизни…» (Москва, 1865) зберігся дарчий напис «Любознательному и Полезному Труженику и Подвижнику Отцу Ісаїю. Усердное приношеніе въ память, грешнего и недостойнаго раба Божія Валеріана Павлова Ушакова Действительного Статского Советника и Кавалера Волынскіх Помещинъ. С 25 февраля по 1 марта 1868 года. Почаевская Лавра».
Потрапили книги з біблотеки Почаївської лаври в НБУВ (тоді Всенародна бібліотека України) у 1923 р. разом з бібліотекою Київської духовної академії (далі КДА). За відомостями Л. М. Дениско, до ВБУ тоді надійшло 419 книг з бібліотеки Почаївської обителі [2, c. 46]. Вони мали окремий запис у каталозі і залишалися під старими шифрами. Проте кількість книг, яка є зараз у відділі, вища за цифру, вказану Л. М. Дениско. У КДА книги та рукописи потрапили після указу Св. Синоду від 11 грудня 1874 р. про поповнення фондів музею КДА рукописами та найціннішими у науковому відношенні книгами з монастирів Київської, Чернігівської і Волинської єпархій. Процес передачі рукописів та книг тривав до початку 80-х років ХІХ ст., однак всі відібрані для академії та музею рукописи та книги так і не були передані. У 1893 р. в м. Житомирі було відкрите «Волинське єпархіальне давньосховище», куди також було передано частину книг із Почаївської Лаври, і цілком можливо, що частина цих книжок потрапила до ВБУ в середині 30-х років ХХ ст. з Житомира. Підтверженням цього є печатка «Бібліотека Обласн. н/д краєзнавчий музей у м. Житомирі» на одному з палеотипів, що раніше належав бібліотеці Почаївського монастиря. Це питання потребує подальшого дослідження. На часі внесення бібліографічних описів книжок з бібліотеки Почаївської лаври до електронного каталогу з метою забезпечення відкритого доступу споживачів до інформації про склад та зміст фонду цього історичного зібрання.
Використана література:
1. Кунанець Н. Е. Бібліотека Почаївської Успенської Лаври та її роль у соціально-комунікаційних процесах // Рукописна та книжкова спадщина України : археогр. дослідж. унік. архівних та бібл. фондів. Київ: НБУВ, 2012. Вип. 16. С. 235–248.
2. Дениско Л. М. Бібліотека Київської Духовної академії (1819–1919). Київ: НБУВ, 2006. 222 с.

References:
1. Kunanets N. E. Biblioteka Pochaivskoi Uspenskoi Lavry ta ii rol u socialno-komunikatsinyx procesax [Library of Dorminion Pochaiv Lavra and its role in social and communication processes] // Rukopysna ta knyzhkova spadshchyna Ukrainy: arxeogr. doslidzh. unik. arxivnyx ta bibl. fondiv [Manuscript and book heritage of Ukraine: archeographic research of unique archival and library funds]. Kyiv: NBUV 2012. no. 16, pp. 235–248.
2. Denysko L. M. Biblioteka Kyivskoi Duxovnoi akademii (1819–1919) [Library of the Kyiv Theological Academy (1819–1919)]. Kyiv: NBUV, 2006. 222 р.


UDC 027.54(477-25)НБУВ:025.171]:026:271.222(477.84)
Myaskova Tatyana,
ORCID 0000-0001-6682-5046
Candidate of Historical Sciences, Senior Researcher
Vernadsky National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
е-mail: myaskova@ukr.net
LIBRARY OF HOLY DORMITION POCHAIV LAVRA IN FUNDS OF DEPARTMENT OF LIBRARIAN GATHERINGS AND HISTORICAL COLLECTIONS OF V. I. VERNADSKYI NATIONAL LIBRARY OF UKRAINE

Based on the provenance marks, the history of the library of the Holy Dormition Pochaiv Lavra and the ways of its entering the fund V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine are traced.
Keywords: Holy Dormition Pochaiv Lavra, provenance, old print.