ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОГРАФІЧНИЙ РЕСУРС ВЧЕНИХ-ГЕОЛОГІВ НОВОРОСІЙСЬКОГО (ОДЕСЬКОГО) УНІВЕРСИТЕТУ (ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВЧИЙ АНАЛІЗ)

ЗаявникОсіння Наталія Володимирівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації» (2020)
ЗахідXVI біографічні читання: «Історична біографіка в сучасному українському суспільстві: проблематика, інформаційний простір, бібліотеки, читачі»
Назва доповідіІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОГРАФІЧНИЙ РЕСУРС ВЧЕНИХ-ГЕОЛОГІВ НОВОРОСІЙСЬКОГО (ОДЕСЬКОГО) УНІВЕРСИТЕТУ (ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВЧИЙ АНАЛІЗ)
Інформація про співдоповідачівнемає
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК 55.001.5:01
Осіння Наталія Володимирівна,
ORCID 0000-0002-5620-5369
молодший науковий співробітник,
Інститут геотехнічної механіки ім. М. С. Полякова НАН України,
Дніпро, Україна
e-mail: osennjaja@ukr.net

ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОГРАФІЧНИЙ РЕСУРС ВЧЕНИХ-ГЕОЛОГІВ НОВОРОСІЙСЬКОГО (ОДЕСЬКОГО) УНІВЕРСИТЕТУ (ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВЧИЙ АНАЛІЗ)

Наведено аналіз наукової спадщини вчених-геологів Новоросійського (Одеського) університету XIX – початку ХХ століття та їхнього внеску у створення бібліографічного ресурсу.

Ключові слова: учені-геологи, Новоросійський університет, бібліографічний ресурс, ретроспективна бібліографія.

Сьогодні, коли розвиток вищої освіти – показник інтелектуального потенціалу України, вивчення інформаційно-бібліографічної спадщини вчених-геологів Новоросійського (Одеського) університету XIX – початку XX ст. набуває актуальності. Історіографічний аналіз показав розмаїття видань про внесок учених-геологів Новоросійського університету в різні галузі геології, але комплексного дослідження інформаційно-бібліографічного ресурсу вчених-геологів не існує.
Вивчення інформаційно-бібліографічного ресурсу вчених-геологів, їх життєвого шляху та науково-педагогічної діяльності дають змогу показати загальні та відмінні характеристики цих особистостей. Наукова спадщина вчених-геологів Новоросійського університету значна, має непересічне культурно-історичне та практичне значення, представлена різними видами та типами видань, оснащена розвинутим бібліографічним апаратом. Яскраву сторінку в історію Новоросійського університету вписали вчені-геологи, які вивчали геологію Херсонської губернії, Криму, Кавказу, Бессарабії, Волині та Поділля.
Бібліографічний ресурс вчених-геологів широко наведено в дисертаціях, статтях, монографіях, звітах тощо. В дисертації В. Д. Ласкарева «Геологические исследования юго-западной России» детально описуються відкладення, наводяться стратиграфічні й тектонічні нариси, а також подається інформаційний огляд досліджень, проведених на Волино-Поділлі. Огляд літератури на 96 сторінках – приклад бездоганної бібліографічної інформації. Подано й алфавітний покажчик літератури на 20 сторінках. Бібліографія значна і може вважатися галузевим ретроспективним покажчиком із цієї тематики. Магістерська дисертація Р. О. Пренделя «О вилуите», крім порівняльно-мінералогічного дослідження вілуїта, вміщує огляд німецької, французької та вітчизняної літератури, глибина ретроспекції якого сягає близько 100 років, – що становить цінний бібліографічний покажчик.
У монографії М. І. Андрусова «К геологии Керченского полуострова. Ч. 1» розглянуто історію геологічного вивчення Керченського півострова та стисло схарактеризовано праці зарубіжних і вітчизняних авторів. О. К. Алексєєв у праці «Материалы по буровым колодцам северо-западной части Херсонской губернии» здійснив історичну розвідку з використанням значної бібліографії у примітках. Оглядова інформація з численними бібліографічними посиланнями на вітчизняних і зарубіжних авторів міститься в статті Р. О. Пренделя щодо геології північно-східної частини Херсонської губернії. Дослідження І. Ф. Синцова – справжній довідник з проблем гідрогеології Одеси. Заслуговує на увагу його розвідка про одеські бурові свердловини, в якій на підставі даних бурових робіт і цінної архівної й наукової інформації подано інформацію про будову відкладень та їх водоносність. Навчальна література представлена доступними й бездоганними за викладом наукового матеріалу лекціями з мінералогії (М. О. Головкинський), петрографії (М. Д. Сидоренко), кристалофізики й кристалохімії (Р. О. Прендель), які містять огляди історії досліджуваного предмету з наведенням праць найбільш відомих авторів. У звіті щодо гідрогеологічного дослідження в Тираспольському повіті Херсонської губернії (О. К. Алексєєв, В. І. Крокос) дано стислий опис басейнів річок Дністра і Кучургана, а також східної частини повіту. Бібліографічний апарат звіту представлено посиланнями на зарубіжних та вітчизняних авторів. Р. О. Прендель надрукував у «Ежегоднике по геологии и минералогии России» (кінець XIX ст.) списки літератури щодо метеоритів, що можна вважати початком поточного бібліографічного інформування з даної тематики.
Наукова спадщина вчених-геологів Новоросійського університету представлена широким спектром бібліографічного ресурсу, що свідчить про високий професійний статус публікацій і бібліографічну культуру авторів.

UDC 55.001.5:01
Osіnnya Natalia,
ORCID 0000-0002-5620-5369
Junior Research Associate,
M. S. Polyakov Institute of Geotechnical Mechanics, NAS of Ukraine,
Dnipro, Ukraine
e-mail: osennjaja@ukr.net

INFORMATION AND BIBLIOGRAPHICAL RESOURCE OF SCIENTISTS-GEOLOGIST AT NOVOROSIIA (ODESA) UNIVERSITY (HISTORIOGRAPHICAL AND SOURCE ANALYSIS)

The analysis of the scientific heritage of geologists at Novorosiia (Odesa) University of the 19th – early 20th centuries and their contribution to the creation of a bibliographic resource is given.

Keywords: scientists-geologists, Novorosiia University, bibliographic resource, retrospective bibliography.