Електронна бібліотека Хмельницької ОУНБ: формування та перспективи розвитку

ЗаявникМаковська Валентина Володимирівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації» (2020)
ЗахідСекція 2. Цифрові проекти наукових бібліотек
Назва доповідіЕлектронна бібліотека Хмельницької ОУНБ: формування та перспективи розвитку
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК 021.1:001.892-028.71(477.43)
Маковська Валентина Володимирівна,
ORCID http://orcid.org/0000-0002-7611-1116,
заступник директора з наукової роботи та інформатизації,
обласна універсальна наукова бібліотека,
м. Хмельницький, Україна,
e-mail: makovskavv@gmail.com

ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОУНБ: ФОРМУВАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Розглянуто питання формування електронної бібліотеки як сучасного інформаційного ресурсу ОУНБ. Акцентовано увагу на етапах створення і вдосконалення електронної бібліотеки на базі краєзнавчого фонду. Визначено перспективи розвитку обласної наукової бібліотеки.

Ключові слова: електронна бібліотека, електронна колекція документів, обласна універсальна наукова бібліотека.

У новому столітті, коли максимально використовуються всі досягнення науково-технічного прогресу і стрімко розвиваються електронно-цифрові технології, змінилися і напрямки діяльності бібліотек, і погляди на бібліотеки в сучасному світі. Функціонування бібліотек в інформаційному суспільстві вимагає нових технологічних рівнів діяльності, зокрема організацію віддаленого доступу до джерел інформації в електронній формі на основі власних фондів і фондів інших власників.
На сучасному етапі масової інтеграції інформаційних ресурсів у цифровий простір особливе місце займають електронні бібліотеки. Роботи з розвитку електронних бібліотек і формування інформаційних ресурсів передбачені «Державною цільовою національно-культурною програмою створення єдиної інформаційної бібліотечної системи» шляхом «переведення в цифрову форму документів, що зберігаються в… бібліотечних фондах, і забезпечення доступу до них…».
Відповідно до Концепції якісних змін бібліотек задля забезпечення сталого розвитку України (до 2025 року), бібліотеки покликані:
- забезпечувати вільний доступ до інформації, знань і культурного надбання у громадянському інформаційному мережевому суспільстві, у суспільстві, де розвивається ринкова економіка;
- допомагати людям у реалізації громадянських, політичних, економічних, соціальних і культурних прав;
- сприяти навчанню протягом життя, отриманню знань і навичок, важливих для суспільства знань.
Електронні бібліотеки реалізовують свою діяльність на підставі закріпленого у статті 34 Конституції України права «… вільно збирати, зберігати, використовувати та поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір». Хоча закріпленого на законодавчому рівні визначення поняття «електронна бібліотека» досі не існує, її функціонування цілком підпадає під дію Закону України «Про бібліотеки та бібліотечну справу».
Теоретичні основи створення електронних колекцій в бібліотеках вивчали Е. Захарова, О. Захарова, Л. Коновал, Н. Прилуцька, В. Резніченко, В. Шейко, Я. Шрайберг та інші. Під «електронною колекцією» зазначені дослідники розуміють систематизовану сукупність цифрових інформаційних ресурсів, об’єднаних за певним критерієм.
Проведений нами аналіз запитів користувачів свідчить про їх зростаючі потреби у повних текстах електронних документів, формування колекцій яких стало одним із завдань Хмельницької обласної універсальної наукової бібліотеки.
Сьогодні бібліотеки України не можуть похвалитися значними досягненнями та високим рівнем фінансування програм створення електронних бібліотек. Колекції документів з бібліотечних фондів у електронній формі створюються в межах поточного фінансування установи з метою забезпечення основних функцій бібліотеки.
Хмельницька обласна універсальна наукова бібліотека (далі – бібліотека) – основний фондоутримувач краєзнавчих видань в області. Оцифрування власних краєзнавчих дореволюційних, малотиражних видань розпочалося у 2004 році. Відповідно до наказу Мінкультури від 25.05.2016 № 360 з 2016 року бібліотека долучилася до формування Зведеного каталогу оцифрованих видань. До 2017 року у бібліотеці було сформовано значний масив оцифрованих документів і постало питання, що робити з електронними копіями; як правильно зберігати і надавати їх користувачам у вигляді, зручному для них? У зв’язку з чим, з метою організації сучасного способу доступу до оцифрованих видань бібліотеки і наявністю необхідних ресурсів, у тому ж році нами був створений сектор електронної бібліотеки.
На сьогоднішній день електронна бібліотека функціонує на основі вільного програмного забезпечення DSpace. Дана платформа є найпоширенішою системою в світі, вона забезпечує довгострокове зберігання цифрових матеріалів. Тематичний склад ресурсів представлено двома колекціями: «Власні видання бібліотеки» і «Краєзнавчі видання». Формування колекцій здійснюється на основі фондів редакційно-видавничого відділу та існуючих ресурсів інших структурних підрозділів бібліотеки у відповідності до прийнятих у бібліотеці Положення і Плану розвитку електронної бібліотеки. Каталогізація здійснюється у відповідності до міжнародних та державних стандартів. Організовано зв’язок електронного каталогу бібліотеки з електронною бібліотекою через гіперпосилання на зовнішній ресурс. Метаінформація та інтерфейсні модулі зберігаються на спеціальному сервері бібліотеки.
Доступність бібліотеки з будь-якого комп’ютера, підключеного до всесвітньої мережі, в перспективі призведе до поширення краєзнавчих досліджень і знань, що було однією з основних цілей створення даного продукту. В найближчому майбутньому в електронній бібліотеці планується розширення інструментів пошуку та роботи з обраними виданнями. Буде продовжена оцифровка і завантаження книг і періодики, пов’язаних з сучасною Хмельниччиною, в зв’язку з чим прогнозується зростання числа користувачів і звернень до ресурсів електронної бібліотеки.

Список використаної літератури
1. Резніченко В. А., Захарова О. В., Захарова Е. Г. Електронні бібліотеки : інформаційні ресурси та сервіси. Проблеми програмування. 2005. № 4. C. 60–72. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/1374.
2. Концепція якісних змін бібліотек задля забезпечення сталого розвитку України (до 2025 року). Матеріали до стратегії розвитку бібліотечної справи в Україні до 2025 року «Якісні зміни бібліотек задля забезпечення сталого розвитку України» / Укр. бібл. асоц.; автори-упорядники: О. М. Бруй, О. В. Воскобойнікова-Гузєва, В. С. Пашкова, Я. Є. Сошинська, І. О. Шевченко. Київ : УБА, 2015. С. 58.
3. Трачук Л. Електронні бібліотеки та колекції документів на сайтах обласних універсальних наукових бібліотек України. Вісник Книжкової палати. 2015. № 7. С. 33–36.

UDC 021.1:001.892-028.71(477.43)
Makovska Valentina,
ORCID http://orcid.org/0000-0002-7611-1116,
Associate Director for Research and Informatization,
Khmelnytskyi Regional Universal Scientific Library,
Khmelnytskyi, Ukraine
e-mail: makovskavv@gmail.com

DIGITAL LIBRARY OF KHMELNYTSKYI REGIONAL UNIVERSAL SCIENTIFIC LIBRARY (RUSL): FORMATION AND DEVELOPMENT PROSPECTS
The issue of forming a digital library as a modern information resource of RUSL is considered. The emphasis is put on the stages of creation and improvement of the digital library on the basis of the fund of local history. The prospects for the development of the regional scientific library are determined.

Keywords: digital library, digital collection of documents, regional universal scientific library.