КЛЮЧОВІ ПРОБЛЕМИ, ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО АРХІВОЗНАВСТВА У ЦИФРОВУ ЕПОХУ

ЗаявникПриходько Людмила Федорівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації» (2020)
ЗахідСемінар. Архівні фонди наукової спадщини України: історія формування, інформаційний потенціал, вектори розвитку в цифрову епоху
Назва доповідіКЛЮЧОВІ ПРОБЛЕМИ, ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО АРХІВОЗНАВСТВА У ЦИФРОВУ ЕПОХУ
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

УДК 930. 25
Приходько Людмила Федорівна,
ORCID 0000-0002-1674-1001
кандидатка історичних наук, старша наукова співробітниця,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
м. Київ, Україна,
е-mail: aap2308g@ukr.net

КЛЮЧОВІ ПРОБЛЕМИ, ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО АРХІВОЗНАВСТВА У ЦИФРОВУ ЕПОХУ

Розглянуто актуальні теоретичні та прикладні аспекти розвитку українського архівознавства у контексті побудови інформаційного суспільства в Україні

Ключові слова: архівознавство, архівна справа, Національний архівний фонд

Ухвалення Окінавської хартії глобального інформаційного суспільства (Okinawa Charter on the Global Information Society, 2000), «Хартії про збереження цифрової спадщини» (Charter on the Preservation of Digital Heritage, 2003) свідчить, що розвиток людства під впливом дедалі активного впровадження новітніх інформаційно-комунікаційних технологій відбувається у напряму побудови інформаційного суспільства, переходу до цифрової епохи. Багатовимірні реалії інформаційного суспільства, динаміка процесів інформатизації й цифровізації та посилення їх ролі в життєдіяльності соціуму докорінно змінюють розвиток архівної справи України, актуалізують нагальну потребу в забезпеченні її інноваційного розвитку, і, відповідно, в підвищенні якості наукових досліджень, ефективності впровадження їх результатів в архівну практику. Отже, мета доповіді – проаналізувати основні напрями та шляхи підвищення результативності розвитку галузевої науки.
Адекватне реагування на «виклики часу» спонукає до подальшого оновлення українського архівознавства як наукової дисципліни на ґрунті фахової саморефлексії, продукування нових методів, дослідницьких практик, міждисциплінарної взаємодії, використання кращого світового і європейського досвіду в архівній сфері. Серед напрямів архівознавчих досліджень до пріоритетних доцільно віднести такі: терміносистема, історіографія (особливо іншомовний сегмент), теорія і методологія архівної науки; опрацювання проблем електронного й аудіовізуального архівування; правове забезпечення розвитку архівної справи та діловодства; інформатизація та цифровізація архівної справи; розроблення стандартів і форматів роботи з цифровими та оцифрованими документами; забезпечення умов повноцінного функціонування архівної спадщини України – Національного архівного фонду (НАФ) на основі системного удосконалення організації, формування, збереженості, актуалізації його документальних комплексів. В інформаційному суспільстві, де найвпливовішими чинниками є інформація, знання, комунікація, інновації, особливої актуальності набуває стратегія переходу від пасивного нагромадження архівних інформаційних ресурсів до перетворення їх у цілісну і доступну для користування ефективну «систему знань» із застосуванням найперспективніших трендів інформаційно-комунікаційних технологій. Утім, неузгодженість законодавства України у сфері інтелектуальної власності з архівним законодавством суттєво обмежує діяльність архівних установ щодо оцифрування і створення інтегрованих цифрових ресурсів архівної спадщини, її представлення у світових інформаційних мережах, упровадження сучасних сервісів онлайн доступу до цифрового контенту. Важливим і перспективним у межах архівознавства є розроблення нормативних документів і методичних матеріалів для легітимного супроводу архівних процесів і робіт: зокрема: віднесення архівних документів до об'єктів авторського права і суміжних прав, встановлення авторів і правовласників виключних прав на ці об'єкти, особливості укладання з ними договорів; вирішення проблем «сирітських документів»; реалізація різних форм удоступнення зазначених документів в архіві з використанням цифрових технологій. Пріоритетними в українському архівознавстві мають бути наукові дослідження, що відповідають сучасним пізнавальним стратегіям, орієнтовані на забезпечення інноваційного розвитку архівної справи України відповідно до потреб державотворення, побудови інформаційного суспільства, формування національної пам’яті, історичної культури українських громадян.

Список використаної літератури
Програма розвитку галузевої науки на 2016–2020 рр. /Укрдержархів, УНДІАСД; Христова Н. М. (кер.), Кулешов С. Г, Приходько Л. Ф. Київ, 2014. 20 с.
References
Hristova, N. M. (dir.), Kuleshov, S. G., Prykhodko, L. F. (2014). Progpama rozvytku galuzevoi nauky na 2016–2020 rr. [Branch Science Development Program for 2016–2020]. Kyiv, Ukraine. [In Ukrainian].

UDC 930. 25
Prykhodko Lyudmyla Fedorivna
ORCID 0000-0002-1674-1001
V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
е-mail: aap2308g@ukr.net

KEY PROBLEMS, PRIORITY DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF UKRAINIAN ARCHIVAL SCIENCE IN THE DIGITAL AGE

Topical theoretical and applied aspects of the development of Ukrainian archival science in the context of building an information society in Ukraine are considered
Key words: archival science, archival affairs, The National Archival Holdings