НАЦІОНАЛЬНА НАУКОВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА БІБЛІОТЕКА НААН – ПЛАТФОРМА З ВИЗНАЧЕННЯ НАУКОВОЇ (ПУБЛІКАЦІЙНОЇ) АКТИВНОСТІ ВЧЕНИХ СИСТЕМИ НААН ТА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТІ АГРАРНОЇ НАУКИ

ЗаявникТатарчук Людмила Михайлівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації» (2020)
ЗахідСемінар. Бібліометричні технології та наукометричні дослідження
Назва доповідіНАЦІОНАЛЬНА НАУКОВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА БІБЛІОТЕКА НААН – ПЛАТФОРМА З ВИЗНАЧЕННЯ НАУКОВОЇ (ПУБЛІКАЦІЙНОЇ) АКТИВНОСТІ ВЧЕНИХ СИСТЕМИ НААН ТА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТІ АГРАРНОЇ НАУКИ
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК 026:63(477): 001.89-048.62:378.2:061:63
Татарчук Людмила Михайлівна
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-4714-6958
кандидат історичних наук, заступник директора з науково-інформаційної та бібліотечної роботи
Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН,
м. Київ, Україна,
е-mail: tlm2017@ukr.net

НАЦІОНАЛЬНА НАУКОВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА БІБЛІОТЕКА НААН – ПЛАТФОРМА З ВИЗНАЧЕННЯ НАУКОВОЇ (ПУБЛІКАЦІЙНОЇ) АКТИВНОСТІ ВЧЕНИХ СИСТЕМИ НААН ТА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТІ АГРАРНОЇ НАУКИ

Розглянуто місце і роль ННСГБ НААН з формування бібліометричних профілів вчених-аграріїв системи НААН, проаналізовано наукові показники представленості вчених-аграріїв і наукових колективів, періодичних видань мережі НААН в секторальному розрізі інформаційно-аналітичної системи Google Scholar, а також у світовому контексті.

Ключові слова: бібліотека, наукометричні бази даних, публікаційна активність, аграрна наука

Розвиток та глобалізація інформаційно-комунікаційних технологій, реформування освіти, науки впливають на функціонування наукової бібліотеки як однієї із інфраструктурних інформаційно-комунікаційних складових суспільства.
Національна наукова сільськогосподарська бібліотека (ННСГБ НААН) як повноцінний учасник наукового та освітнього процесів в аграрній галузі виконує низку актуальних завдань, які відповідають сучасним вимогам науки і освіти й виступає не лише як авторитетний експерт, який гарантує доступ до високоякісних цифрових ресурсів, але і здійснює моніторинг активності публікацій вчених науково-дослідних установ НААН в наукометричних базах даних, формуючи електронний науково-освітній архів системи й надаючи доступ до масивів даних, їх цитованості, вивчення внутрішніх зв’язків у науці на основі бібліографічних посилань, оцінювання внеску до світового інформаційного потоку, процесу статистичного аналізу наукових напрямів та є консультантом в інформаційному просуванні результатів наукових досліджень.
Рішенням Президії НААН від 30 червня 2015 р. «Про організацію запровадження бібліометричних профілів вчених-аграріїв, наукових установ та періодичних видань НААН в системі «Бібліометрика української науки»» ННСГБ НААН виконує функції науково-методичного й консультаційного центру з методичного супроводу та координації робіт щодо формування бібліометричних профілів вчених-аграріїв, проведення постійного моніторингу показників діяльності вчених-аграріїв і наукових колективів Академії, а також періодичних видань мережі НААН в аналітично-інформаційних наукометричних системах Web of Science, Scopus і Google Scholar.
На виконння завдань бібіотекою проаналізовано динаміку наукового потенціалу НААН за 1991–2019 рр. Встановлено, що загальна чисельність працюючих зменшилася на 30%. Якщо у 1991 р. науковий потенціал Академії налічував 21,9 тис. осіб, з них наукових працівників 7,1 [4, с. 66], то наразі ця цифра відповідно становить 6,3 тис. осіб, із них наукових працівників 3,2 тис. осіб [3, с. 526.]. Вченими-аграрями науково-дослідних установ (НДУ) мережі НААН в інформаційно-аналітичній системі «Бібліометрика української науки» на платформі Google Scholar станом на 1.07.2020 р. представлено 1 156 бібліометричних профілів (36 % від усіх науковців) і 2,2 % за розподілом по відомствах [1].
У наукометричній базі даних (НБД) Scopus мають профілі 89 науковців з 23 НДУ і Президії НААН. Найбільшу кількість профілів учених у Scopus зареєстровано з Інституту біології тварин (15), Інституту рибного господарства (14) та Селекційно-генетичного інституту – Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення (9). А у НБД Web of Science на платформі Publon зареєстровано 36 профілів учених з 16 НДУ НААН. Найбільшу кількість профілів учених у Web of Science зареєстровано з Інституту агроекології і природокористування НААН (7), Інституту біології тварин НААН (4) та ННСГБ НААН (4). За h-індексом учених НААН, які створили бібліометричні профілі в системі Google Scholar: 10 науковців відносяться до найвищого 5 рангу і є найбільш цитованими, 63 – до 4 рангу, 104 – до 3 рангу, 261 – до 2 рангу, 554 – до 1 рангу і 132 – до нульового рангу і є нецитованими. Найбільш цитованим серед науковців є академік НААН П. Т. Саблук (ННЦ «Інститут аграрної економіки») – 8983 цитувань. Серед профілів учених ННСГБ НААН найбільший показник цитувань – 988 має академік НААН Вергунов Віктор Анатолійович.
У процесі моніторингу виявлено, що кількість створених профілів періодичних видань НДУ НААН у «Бібліометриці української науки» за останній рік збільшилось і становить 28 або 46% від усієї кількості видань. У НБД Scopus і Web of Science представлений журнал «Agricultural Science and Practice (Сільськогоспорадська наука та практика)», який публікує результати фундаментальних і прикладних досліджень з питань ґрунтознавства, землеробства, рослинництва, тваринництва, кормовиробництва, генетики, селекції та біотехнології тощо.
Серед видань установ НААН найбільший індекс цитування (h=63) має Міжнародний науково-виробничий журнал «Економіка АПК», «Облік і фінанси» (h=30), «Вісник аграрної науки» (h=25) та «Інноваційна економіка» (h=21). електронне наукове фахове видання – міжвідомчий тематичний збірник «Історія науки і біографістика» (h=7) тощо [2, с.19–20].
Науковцями ННСГБ НААН вивчено й узагальнено міжнародний досвід оцінювання наукових організацій інституцією OECD (Organization for economic co-operation and development) – Організацією економічного співробітництва та розвитку, до складу якої входить 36 країн Європи, Азії, Америки, Африки, у т.ч. США, Великобританія, Канада, Нідерланди, Туреччина та ін.), проаналізовано методології оцінювання результативності науки в різних країнах світу: Франції, Італії, Великобританії, Швеції, Німеччині тощо. Систематично Президії НААН подаються аналітичні довідки про бібліометричні показники та рейтинги НДУ, вчених, періодичних видань системи НААН та ін. Підготовлено й видано монографію «Науково-технологічний потенціал аграрної науки в рамках стратегії інноваційного розвитку АПК України в умовах євроінтеграції», низку методичних рекомендацій, проводяться заняття з інформаційної культури, семінари-тренінги з базових питань бібліометрії, вебінари, круглі столи.
Здійснюваний бібліотекою постійний наукометричний моніторинг результатів діяльності українських вчених-аграріїв у світових наукометричних базах даних та аналіз статистичних відомостей з аграрної тематики, дає можливість науковцю зрозуміти, в якому напрямі рухаються сучасні розвідки, спрогнозувати та долучитися до світового наукового товариства для вивчення певної проблематики, а також сприяє підвищенню ефективності діяльності наукової спільноти та позиціонування аграрної науки в міжнародному науково-освітньому просторі.
Список використаної літератури
1. Бібліометрика української науки. Розподіл учених за відомствами// http://nbuviap.gov.ua/bpnu/index.php?page_sites=vidomstva.
2. Звіт за 1-ше півріччя ННСГБ НААН /ННСГБ НААН.Упоряд. В. А. Вергунов, І.С. Бородай, Н.Д. Коломієць. Київ. 2020. 35 с.
3. Звіт про діяльність Національної академії аграрних наук України за 2019 рік /НААН. Упоряд.: В.В. Адамчук, О.Є. Гузеватий, В.В. Кузьмінський. Київ Аграрна наука, 2020. 573 с.
4. Лютик Т.В. Науково-технологічний потенціал Національної академії аграрних наук: методичні та методологічні аспекти. ННСГБ НААН. Наук.ред. В.А. Вергунов: Вінниця: ФОП Корзун Д.Ю, 2014. 112 с.

References
1. Bibliometry`ka ukrayins`koyi nauky`. Rozpodil ucheny`x za vidomstvamy [The bibliometrics of Ukrainian sciences. Distribution of scientists by department] URL: http://nbuviap.gov.ua/bpnu/index.php?page_sites=vidomstva
2. Vergunov V. A., Borodaj I.S., Kolomiyecz` N.D. (2020) Zvit za 1-she pivrichchya NNSGB NAAN [Report for the 1st half of the National Scientific Agricultural Library of the National Academy of Agricultural Sciences of Ukraine] /NNSGB NAAN. Ky`yiv. 35 s.
3. Adamchuk V.V., Guzevaty`j O.Ye., Kuz`mins`ky`j V.V. (2020) Zvit pro diyal`nist` Nacional`noyi akademiyi agrarny`x nauk Ukrayiny` za 2019 rik [Report on the activities of the National Academy of Agricultural Sciences of Ukraine for 2019] /NAAN. Ky`yiv Agrarna nauka. 573 s.
4. Lyuty`k T.V. (2014) Naukovo-texnologichny`j potencial Nacional`noyi akademiyi agrarny`x nauk: metody`chni ta metodologichni aspekty`. [Scientific and technological potential of the National Academy of Agricultural Sciences: methodical and methodological aspects]. NNSGB NAAN. Nauk.red. V.A.Vergunov: Vinny`cya: FOP Korzun D.Yu. 112 s.
UDC 026:63(477): 001.89-048.62:378.2:061:63
Tatarchuk Lyudmila,
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-4714-6958
PhD in History,
Deputy of the Director of the Scientific, Information and Library work,
at the National Scientific Agricultural Library NAAS
Kyiv, Ukraine
е-mail: tlm2017@ukr.net?

NATIONAL SCIENTIFIC AGRICULTURAL LIBRARY NAAS – A PLATFORM FOR DETERMINING THE SCIENTIFIC (PUBLICATION) ACTIVITIES OF THE NAAS SYSTEM SCIENTISTS AND AGRARIAN SCIENCE REPRESENTATIVENESS

Key words: library, scientometric databases, publishing activity, agrarian science

The place and role of NSAL NAAS on formation of bibliometric profiles of agrarian scientists of NAAS system were considered, scientific indicators of representation of the agrarian scientists and scientific collectives, periodicals of NAAS network in a sectoral section terms of information-analytical system Google Scholar as well as in the world context were analyzed.