R-проєкти Міжнародної асоціації музичних бібліотек, архівів і документаційних центрів: нові можливості міжнародної співпраці

ЗаявникПрокопенко Лілія Сергіївна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації» (2020)
ЗахідСекція 5. Українська музична культура і музичні фонди бібліотек в умовах цифровізації
Назва доповідіR-проєкти Міжнародної асоціації музичних бібліотек, архівів і документаційних центрів: нові можливості міжнародної співпраці
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК 016:78](100)
Прокопенко Лілія Сергіївна,
ORCID https://orcid.org/0000-0003-0531-6111,
кандидат історичних наук, доцент, головний бібліотекар,
Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого,
Київ, Україна
е-mail: prokopenko888888@gmail.com

R-ПРОЄКТИ МІЖНАРОДНОЇ АСОЦІАЦІЇ МУЗИЧНИХ БІБЛІОТЕК, АРХІВІВ І ДОКУМЕНТАЦІЙНИХ ЦЕНТРІВ:
НОВІ МОЖЛИВОСТІ МІЖНАРОДНОЇ СПІВПРАЦІ

Розглянуто зміст бібліографічних проєктів Міжнародної асоціації музичних бібліотек, архівів та документаційних центрів (IAML) RISM, RILM, RidIM, RIPM і перспективи їх використання у бібліотеках.

Ключові слова: міжнародне бібліотечне співробітництво, Міжнародна асоціація музичних бібліотек, архівів і документаційних центрів (IAML), RISM, RILM, RidIM, RIPM.

Згідно з Законом України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» (1995) основними напрямами міжнародного співробітництва у бібліотечній справі є проведення спільних наукових досліджень, участь у роботі міжнародних організацій, спільна видавнича діяльність тощо (Ст. 31).
Однією з подібних організацій, у рамках проєктів яких сьогодні існують широкі можливості для розвитку міжнародної співпраці бібліотек, є Міжнародна асоціація музичних бібліотек, архівів та документаційних центрів (International association of music libraries, archives and documentation centres, IAML, 1951 р.), що об’єднує організації, пов’язані з музикою і мають великі зібрання і цінні колекції творів музичного мистецтва [3].
Пріоритетним напрямом діяльності IAML є підготовка чотирьох міжнародних бібліографічних серій (т. зв. «R-проєкти»), що вміщують відомості про музичні документи, які зберігаються в бібліотеках, музеях, архівах, приватних колекціях різних країн світу [2]:
– Міжнародний репертуар музичних джерел (Répertoire international des sources musicales, RISM, з 1952 р.) – глобальний бібліографічний проєкт, метою якого є пошук і облік різних видів музичних документів, виданих, перш за все до 1900 р., а також рукописних творів, стародруків, лібрето; сьогодні записи онлайн-каталогу RISM є зв’язаними відкритими даними і можуть використовуватися для бібліотечних каталогів, для колекцій цифрових ресурсів та у межах науково-дослідних проєктів;
– Міжнародний репертуар музикознавчої літератури (Répertoire international de littérature musicale, RILM, з 1966 р.) має на меті підготовку міжнародного реферативного журналу музикознавчої літератури; сьогодні база даних вміщує більше 850 тис. записів, представлених 214 мовами 174 країн світу;
– Міжнародний репертуар музичної іконографії (Répertoire international d'iconographie musicale, RidIM, з 1971 р.) організований для документування образотворчих матеріалів, що мають безпосереднє відношення до музики і хореографічного мистецтва, і сприяння захисту візуальних музичних культурних цінностей як невід’ємної складової світової культурної спадщини;
– Міжнародний репертуар музичної періодичної літератури (Répertoire international de la press musicale – RIPM, з 1980 р.) створений для забезпечення доступу до повних текстів музичних періодичних видань. Електронні ресурси RIPM представлені ретроспективним покажчиком музичної періодики (1760-1966 рр.), який вміщує біля 1 млн записів; майже 200 періодичних видань цього періоду є у повнотекстовій базі; також підтримуються повнотекстова база даних рідкісних музичних періодичних видань Європи і Північної Америки та база даних джазової періодики [1].
Продукти R-проєктів IAML, є цінними бібліографічними джерелами, які надають доступ до документів музичної спадщини і сприяють їх використанню у науковій, навчальній, практичній, дозвіллєвій діяльності музикантів, виконавців, музикознавців, бібліотекарів, студентів, видавців, книготорговців. Участь у R-проєктів IAML повинна стати важливим напрямом роботи бібліотек України, які мають фонди музичних документів. Використання зарубіжного досвіду і участь у міжнародній співпраці сприятимуть удосконаленню і збагаченню вітчизняної теорії і практики.

Список використаної літератури
1. Івченко Л., Шевченко О., Гурина В. Повнотекстові бази даних міжнародного каталогу музичної періодики (RIPM). Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2014. Вип. 40. С. 147–163.
2. The Four Rs of international music research. RISM. RIPM. RILM. RIdIM. URL: http://r-musicprojects.org (дата звернення: 24.07.2020).
3. IAML. International association of music libraries, archives and documentation centres. URL: https://www.iaml.info (дата звернення: 24.07.2020).

References
1. Ivchenko, L., Shevchenko, O. & Huryna V. (2014). Povnotekstovi bazy danykh mizhnarodnoho katalohu muzychnoi periodyky (RIPM) [Full-text databases of international music periodical directory (RIPM)]. Naukovi pratsi Natsionalnoi biblioteky Ukrainy imeni V. I. Vernadskoho. Kyiv, Ukraine. 40, 147–163. [In Ukrainian].
2. The Four Rs of international music research. RISM. RIPM. RILM. RIdIM. Retrieved from http://r-musicprojects.org. [In English].
3. IAML. International association of music libraries, archives and documentation centres. Retrieved from https://www.iaml.info. [In English].

UDC 016:78](100)
Prokopenko Liliia,
ORCID https://orcid.org/0000-0003-0531-6111,
Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, Chief Librarian,
Yaroslav Mudryi National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
е-mail: prokopenko888888@gmail.com

R-PROJECTS OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF MUSIC LIBRARIES, ARCHIVES AND DOCUMENTATION CENTERS:
NEW OPPORTUNITIES FOR INTERNATIONAL COOPERATION

The content of bibliographic projects of the International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centers (IAML) RISM, RILM, RidIM, RIPM and the prospects of their use in libraries are considered.
Keywords: international library cooperation, International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centers (IAML), RISM, RILM, RidIM, RIPM.