Цифрова освіта засобами бібліотек

ЗаявникПоліщук Тетяна Валентинівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації» (2020)
ЗахідСекція 2. Цифрові проекти наукових бібліотек
Назва доповідіЦифрова освіта засобами бібліотек
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК 021.2:[37.018.43:004]
Поліщук Тетяна Валентинівна,
ORCID 0000-0002-5157-8182,
провідний редактор,
Національна бібліотека України
імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
е-mail: politatyana@ukr.net

ЦИФРОВА ОСВІТА ЗАСОБАМИ БІБЛІОТЕК

Розглянуто поняття «цифрова освіта». Приділено увагу цифровим освітнім проектам, висвітлено їх роль у соціально-культурному розвитку України. З'ясовано можливості бібліотек при реалізації цифрових освітніх проектів.

Ключові слова: цифрова освіта, цифрова грамотність, освітній проект, бібліотека.

Входження України в світовий простір наукової комунікації сприяє взаємодії різних сфер і рівнів суспільства, зокрема, в бібліотечно-інформаційній сфері. Досліджуючи гуманітарний розвиток країни, а саме роль міжнародних проектів, в яких бере участь Україна, а також їх вплив на розвиток бібліотечної справи і формування інформаційної культури користувача (а це, зокрема, самостійна робота в величезному потоці інформації, грамотне формування інформаційних запитів, самостійний пошук та аналіз тощо) можна говорити про розширення функціоналу бібліотеки як установи, що систематизує в собі всю повноту інформації та сприяє розширенню меж взаємодії усього суспільства.
Впровадження в усі сфери життя цифрової техніки і технологій змушує до пошуку нових шляхів взаємодії між бібліотекою та читачем (користувачем бібліотечних фондів і послуг). Цифровізація науково-технічного прогресу та соціальних перетворень (побут, культура, освіта, управління тощо) надає можливість доступу до національних і світових інформаційних мереж та баз даних. Рівень успішності установи за багатьма критеріями визначається рівнем освоєння нею нових технологій.
За визначенням Л. А. Осадчої, «цифрова освіта – це освіта, яка головним чином функціонує за рахунок цифрових технологій, тобто електронних транзакцій, які реалізуються шляхом використання Інтернету» [5].
Відзначається соціально значима роль бібліотек у розвитку цифрової грамотності населення. Гармонізація сприйняття з будь-якого носія (книга, журнал, інтерактивний додаток на мобільному пристрої, комп’ютері і т. д.) інформації та робота з нею, незалежно від місця і часу. Технічне забезпечення на сьогодні дозволяє навіть на мінімальному рівні цифровізації мати доступ до будь-яких баз даних.
5 червня 2020 року в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського стартував важливий проект – завдяки директорату внутрішньої та гуманітарної політики Офісу Президента України і Міністерству цифрової трансформації України бібліотека отримала 150 комп’ютерів на розвиток національної кампанії з цифрової грамотності «Будь на часі!», що оголошена Міністерством цифрової трансформації. Міністерство активно розвиває проєкт «Дія. Цифрова освіта», яким поставлено дуже відповідальну мету – допомогти комп’ютеризації бібліотечної справи та цифровій освіті. Наразі можна говорити про великі можливості бібліотеки в подальшому розвитку цифрової освіти та науки в Україні, сприянні та активній участі у поширенні цифровізації в українському суспільстві.
Ще одним плюсом у розширенні джерел отримання інформації є те, що надходити вона почне з усього світу, а не тільки з фонду конкретної бібліотеки. Це змушує користувача вчитися працювати з величезними масивами інформації, аби не захлинутися в ній і отримати саму суть у відповідь. Важливим елементом науково-освітнього віртуального прострору при цьому стає реферативна інформація, що здатна стисло і повно відображати суть явища чи поняття, розкривати мету, завдання та результати наукового дослідження.
Зважаючи на соціально-побутові умови, до яких призвела у 2020 році глобальна пандемія коронавірусу, зокрема, запровадження в Україні дистанційного навчання, набуття навичок цифрової грамотності для отримання інформаційних продуктів і послуг за нових соціальних дистанцій набуває особливої актуальності. Бібліотеки всього світу відреагували на карантинні обмеження для відвідувачів суттєвим розширенням репертуару дистанційних послуг, інформаційних продуктів та консультативних сервісів. У багатьох випадках йдеться навіть про тимчасове надання вільного доступу до широкого спектру наукових ресурсів, що зазвичай охороняються авторським правом. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, що на постійній основі надає вільний доступ до всіх науково-інформаційних ресурсів, підготувала для своїх користувачів докладні віртуальні путівники тимчасово відкритими повнотекстовими ресурсами світових баз даних (http://nbuv.gov.ua/node/5198) та можливостями здобуття цифрової освіти (http://nbuv.gov.ua/node/5199).
Серед сучасних європейських ініціатив, що підкреслюють важливість цифрової освіти, слід, зокрема, відзначити програму Європейської Комісії «Креативна Європа» як один із найбільших проектів культурно-гуманітарного спрямування, що надає великі можливості для розвитку культурного та креативного секторів у країнах-членах ЄС. Розрахована на 2014 – 2020 pp., ця програма є рамковим документом (її бюджет становить 1,46 млрд євро), що передбачає реалізацію мистецьких проектів країн Європи, а також участь держав-учасниць Східного Партнерства (Молдови, Грузії, Туреччини, України) [2].
Ще в 2015 р. Українська бібліотечна асоціація почала реалізацію проекту «Все про Європу: читай, слухай, дізнавайся в пунктах європейської інформації в бібліотеках»: інформаційно-методичне забезпечення бібліотекарів в їх діяльності та активізація роботи бібліотек із популяризації європейських цінностей. Більше 15 років в Україні проводяться Дні Європи, тижні та роки країн (Японії, Франції, Польщі, Угорщини тощо) в Україні, де знайомлять з культурою, традиціями та літературою.
Змінивши традиційний погляд на бібліотеку, створивши нові комунікаційні шляхи популяризації книги, вивівши бібліотеку на новий рівень соціального інституту, можливо досягти нових горизонтів у розвитку розробки та впровадження конкретних проєктів цифрової освіти. Надання сталого доступу до освітніх ресурсів та проведення різноманітних онлайн-заходів цифрової освіти засобами бібліотек, що мають майже безмежні інформаційні ресурси, сприяють економічному, культурному, освітньому розвитку як країни в цілому, так і особисто кожного її громадянина.

Список використаної літератури
1. Вилегжаніна Т. Українські бібліотеки в процесі євроінтеграції. Бібліотечна планета. 2016. № 3. С. 4–6.
2. Лапська О. О. Міжнародне співробітництво Української бібліотечної асоціації в контексті міжкультурної комунікації. Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 2017. № 1. С. 108–114. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bdi_2017_1_15
3. Осадча Л. А. Психологічні особливості впровадження та використання цифрових технологій в освітніх процесах у вузі. Інтернаука. 2018. № 8. С. 50–56.
4. Шедрик О. Роль міжнародних проектів для розвитку бібліотек України. Образ. Вип. 4 (26). 2017. С. 75–84. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/obraz_2017_4_11

References
1. Vylegzhanina, T. (2016). Ukrayins`ki biblioteky v procesi yevrointegracii [Ukrainian libraries in the process of European integration]. Library Planet, 3, 4–6.
2. Laps`ka, O. O. (2017). Mizhnarodne spivrobitnyctvo Ukrayins`koyi bibliotechnoyi asociaciyi v konteksti mizhkul`turnoyi komunikaciyi [International cooperation of the Ukrainian Library Association in the context of intercultural communication]. Bibliotekoznavstvo. Dokumentoznavstvo. Informologiya, 1, 108–114. Retrived from http://nbuv.gov.ua/UJRN/bdi_2017_1_15
3. Osadcha, L. A. (2018). Psykholohichni osoblyvosti vprovadzhennia ta vykorystannia tsyfrovykh tekhnolohii v osvitnikh protsesakh u vuzi [Psychological features of introduction and use of digital technologies in educational processes in high school]. Interscience, 8, 50–56.
4. Shedryk, O. (2017). Rol` mizhnarodnykh proektiv dlya rozvytku bibliotek Ukraiiny [The role of international projects for the development of libraries in Ukraine]. Obraz, 4(26), 75–84. Retrived from http://nbuv.gov.ua/UJRN/obraz_2017_4_11

UDC 021.2:[37.018.43:004]
Tetyana Polishchuk,
ORCID 0000-0002-5157-8182,
Leading editor,
V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
е-mail: politatyana@ukr.net

DIGITAL EDUCATION BY LIBRARIES

The concept of "digital education" is considered. Attention is paid to digital educational projects, their role in the socio-cultural development of Ukraine is highlighted. The possibilities of libraries in the implementation of digital educational projects are clarified.

Keywords: digital education, digital literacy, educational project, library.