Реферативний огляд як спосіб представлення наукової інформації

ЗаявникЧала Надія Іванівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації» (2020)
ЗахідСекція 2. Цифрові проекти наукових бібліотек
Назва доповідіРеферативний огляд як спосіб представлення наукової інформації
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК 027.54(477-25)НБУВ:[004.65:014.3]:001.89
Чала Надія Іванівна,
ORCID 0000-0001-7329-2698,
молодший науковий співробітник,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Украина
e-mail: chala@nbuv.gov.ua

РЕФЕРАТИВНИЙ ОГЛЯД ЯК СПОСІБ ПРЕДСТАВЛЕННЯ НАУКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Розглянуто поняття реферативного огляду як способу представлення наукової інформації. Наведено відомості щодо реферативних оглядів, оприлюднених на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

Ключові слова: реферативні ресурси, наукова інформація, реферативний огляд, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського.

На сьогодні використання реферативних ресурсів стало невід’ємною частиною науково-дослідної роботи. Такі ресурси є комплексними інформаційними продуктами, що надають доступ до великих за обсягом і гетерогенних за характером масивів даних, одержаних від редакцій наукових журналів, репозитаріїв, дослідних установ, видавництв, інформаційних центрів тощо [2]. Вони є ефективним джерелом для дослідників, значно спрощують і пришвидшують пошук потрібної інформації. Потенціал залучення реферативної інформації для наукової діяльності, а також особливості функціонування вітчизняних і зарубіжних реферативних сервісів розглянуто у працях багатьох дослідників, зокрема К. В. Лобузіної, С. С. Гарагулі, Н. О. Гриценко, О. В. Клюшнікової, О. Г. Сандул, С. Е. Кириленко та ін.
Одним зі способів представлення наукової інформації, що стосується певної тематики, є реферативний огляд. «Реферативний огляд вміщує систематизовані та узагальнені відомості з першоджерел, але без їхнього критичного опрацювання. Мета його підготовки – надати чітке уявлення про стан робіт і висвітлення основних результатів досліджень у певній галузі науки, техніки, виробництва, зорієнтувати в сукупності фактів, отриманих ученими та фахівцями» [3, с. 11].
Реферативний огляд є цінним аналітичним інструментом для науковців вузької спеціалізації. Він зорієнтовує користувачів в інформаційних потоках, акумулюючи масив даних певної тематики з різноманітних джерел в одному місці. Фахівцеві, який цікавиться конкретними питаннями, науковий реферативний огляд допомагає виокремити найбільш важливі документи та матеріали, що стосуються галузі дослідження. За наявності професійно складеного огляду певної тематики нівелюється необхідність самостійного моніторингу чималого масиву інформації з великої кількості розрізнених баз даних.
У час розвитку інформаційних технологій не становить труднощів знайти необхідну реферативну інформацію. Важливо, однак, відзначити два фактори: великі світові бази даних реферативної інформації здебільшого потребують передплати, а розрізненим джерелам реферативної інформації з інституційних репозитаріїв, сайтів журналів, видавництв тощо бракує систематизації та комплексного охоплення проблематики. Істотною перевагою реферативних оглядів, створених фахівцями Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (НБУВ), є саме експертний добір джерел, логічне структурування матеріалу, вільний доступ до інформації та інтегрованість реферативної інформації до комплексу електронних інформаційних ресурсів бібліотеки. Зокрема, користувачі НБУВ мають доступ до онлайнового бібліографічного науково-довідкового ресурсу «Наукові реферативні огляди» (http://nbuv.gov.ua/references/). Наразі там представлено 11 оглядів:
- «Зелена» економіка – економіка майбутнього (2014);
- Світова проблема питної води (2014);
- Україна у європейському культурно-цивілізаційному просторі: особистість, національна державність (XIX – поч. XXI ст.) (2014);
- Демографічне старіння в Україні на фоні загальносвітової тенденції прискореного старіння населення (2015);
- Нанотехнології у ХХІ столітті (2015);
- Енергетична безпека України та світу (2015);
- Охорона інтелектуальної власності (2016);
- Україна у світовому геополітичному просторі (2016);
- Інтелектуальні інформаційні технології та системи (2016);
- Інвалідність в Україні (правовий, освітній, соціальний аспекти) (2017);
- ВІЛ, СНІД та туберкульоз як медико-соціальна проблема сучасності (2017).
У 2019 році НБУВ було реалізовано ще один проєкт – науковий реферативний огляд «Бібліотека та наукова електронна комунікація» [1]. На відміну від вищезазначених, цей огляд надає інформацію не лише про вітчизняні джерела, а й про іншомовні публікації з міжнародних баз даних. Його представлено у вигляді інтерактивного бібліографічного покажчика, присвяченого тенденціям змін у діяльності бібліотек внаслідок розвитку семантичних вебтехнологій і технологічним особливостям формування консолідованих інтелектуальних електронних ресурсів. Увагу приділено також новітнім підходам до бібліотечно-інформаційного обслуговування з використанням мобільних застосунків і віртуальних сервісів.
У перспективі відділом наукового формування національних реферативних ресурсів Інституту інформаційних технологій НБУВ планується підготовка наукового реферативного огляду «Бібліотечні портали знань». Для цього фахівці здійснюють науково-прикладний моніторинг вітчизняних і закордонних джерельних баз наукових публікацій (Google Scholar, Web of Science, Scopus, Springer, Academia.edu, ResearchGate, Directory of Open Access Journals, Online Computer Library Center, Open Archives Initiative, WorldWide Science, CrossRef, «Наукова періодика України», «Національний репозитарій академічних текстів», «Відкритий каталог авторефератів і дисертацій» та ін.) із метою накопичення джерел бібліотекознавчої інформації.
Реферативний огляд посідає важливе місце у глобальній науковій комунікації, оскільки оперативно висвітлює новітні відомості, факти, ідеї та основні результати досліджень у встановлених тематичних і хронологічних межах. Завдяки постійному надходженню наукової інформації процес створення нових реферативних оглядів є незмінно актуальним. Крім того, інтегративність сучасних електронних ресурсів значно розширює межі охоплення інформаційного масиву під час створення тематичних оглядів.
Зручність і висока інформативність такого виду вторинної інформації, як реферативний огляд, свідчать про перспективність його використання в науково-дослідній діяльності, роблять важливим компонентом дослідницької інфраструктури держави.

Список використаної літератури
1. Бібліотека та наукова електронна комунікація: науковий реферативний огляд / відповід. ред.: К. В. Лобузіна; Гарагуля С. С., Клюшнікова О. В., Коновал Л. В., Корнілова Є. О., Лаєнко Н. А., Півнюк О. В., Сандул О. Г., Ясінська О. А.; НАН України, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. Київ, 2019. 200 с.
2. Гриценко Н. О., Клюшнікова О. В., Сандул О. Г. Реферативна інформація як елемент дослідницької інфраструктури. Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Київ, 2019. Вип. 55. С. 283–293. DOI: https://doi.org/10.15407/np.55.283
3. Яценко О. М. Укладання оглядових документів: практичний посібник. Київ: Нілан-ЛТД, 2011. 84 с. (На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек; вип. 7). URL: https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2016/01/ukladannya_oglydovih_dokumentiv.pdf

References
1. Harahulia, S. S., Kliushnikova, O. V., Konoval, L. V., Kornilova, Ye. O., Laienko, N. A., Pivniuk, O. V., Sandul, O. H., & Yasinska, O. A. (2019). Biblioteka ta naukova elektronna komunikatsiia: naukovyi referatyvnyi ohliad [Library and scientific electronic communication: a scientific review]. Kyiv [In Ukrainian].
2. Hrytsenko, N. O., Kliushnikova, O. V., & Sandul, O. H. (2019). Referatyvna informatsiia yak element doslidnytskoi infrastruktury [Abstract Information as an Element of the Research Infrastructure]. Academic Papers of The Vernadsky National Library of Ukraine, 55, 283–293 [In Ukrainian]. DOI: https://doi.org/10.15407/np.55.283
3. Yatsenko, O. M. (2011). Ukladannia ohliadovykh dokumentiv [Concluding review documents]. Kyiv: Nilan-LTD [In Ukrainian]. Retrieved from https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2016/01/ukladannya_oglydovih_dokumentiv.pdf

UDC 027.54(477-25)НБУВ:[004.65:014.3]:001.89
Nadiia Chala,
ORCID 0000-0001-7329-2698,
Junior Researcher,
V. I. Vernadskyi Nаtional Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
e-mail: chala@nbuv.gov.ua

ABSTRACT REVIEW AS A MODE OF THE REPRESENTATIONOF THE SCIENTIFIC INFORMATION

The concept of abstract review as a mode of the representation of the scientific information is considered. Information about abstract reviews presented on the website of the Vernadsky Nаtional Library of Ukraine is given.

Keywords: abstract resources, scientific information, abstract review, Vernadsky Nаtional Library of Ukraine. Library of Ukraine.