Польська рукописна книга ХVIII ст. «Zbiór dla kuchmistrza jak potraw jako ciast robienia» з фондів Інституту рукопису НБУВ: спроба кодикологічного аналізу

ЗаявникБулатова Світлана Олегівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору»
ЗахідСекція 2. Історія книжкової культури України
Назва доповідіПольська рукописна книга ХVIII ст. «Zbiór dla kuchmistrza jak potraw jako ciast robienia» з фондів Інституту рукопису НБУВ: спроба кодикологічного аналізу
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

Серед різноманітних за своїм репертуаром польських рукописних книг ХVII–ХVIII ст. світського змісту заслуговують на увагу кухарські книги, пов’язані своїм походженням з приватними книжковими зібраннями Правобережної України.
Однією з таких книг є рукопис з історії старопольської кухні ХVІІІ ст., який зберігаєтся в Інституті рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського, в комплексному фонді № 332 «Рукописи та документи духовних, навчальних інституцій та приватних осіб польського походження середини ХVІ – початку ХХ ст.».
Це – оригінал рукопису невідомого автора «Zbiór dla kuchmistrza jak potraw jako ciast robienia» (ф. 332, № 352), датований 24 липня 1757 р., як зазначено на титульному аркуші. Писано польською мовою.
Рукописна книга складається з 299 с. авторської пагінації та 42 (ХLII) аркушів: арк. І–ІХ – на початку, перед пагінацією, та арк. Х–ХХХІХ – після неї. Наприкінці кодексу арк. ХL–ХLII – чисті. Пагінація рукопису зі с. 40 спорадично виправлена писцем (на с. 149–150 – заклеєна) та наведена знову. Книга має задовільну збереженість; дещо пошкоджений корінець зверху на оправі, оправа та частково книжковий блок пошкоджені шашелем. На сторінках другoї частини кодексу використане інше чорнило, ніж у першій частині, – підвищеної кислотності, тому ¬ на звороті паперу відбулося відбивання чорнила.
Формат рукопису – 4° (220 х 170). На папері кодексу проглядається філігрань «PRO PATRIAE» з літерами «AIS» / коронa та літери «RG» – водяний знак подібний до Churchill № 136 (1754 р.).
Поле тексту (170 х 125) виокремлено олівцем, 21–26 рядків. Текст написаний курсивом, одним почерком. Iніціали iноді орнаментовані декорованим розчерком, особливо в покажчику. Текст написаний коричневим та темнокоричневим чорнилом, з правками та виправленнями в тексті темнішим чорнилом. У деяких місцях фрагменти тексту акуратно змито (с. 30). Наявні реклами наприкінці сторінок тексту.
Рукопис має первісну краплену шкіряну оправу з потрійною рамкою брунатного кольору та крапленим корінцем. Наприкінці книги, на арк. Х–ХХХІХ, укладено змістовний за обсягом покажчик, т. зв. «Regesr ksiazki», в якому за абеткою вміщено близько 900 позицій рецептів та господарчих порад.
Провенієнції в книзі дают змогу встановити історію побутування рукопису та приватних власників у ХVIII–XIX ст. Найбільш ранній за хронологією власницький запис середини ХVIII ст. Р. Поцейової атрибутований нами як такий, що належить литовській стражниковій Розалії Поцейовій із Загоровських. Запис ідентифікований у книзі в трьох варіантах: 1) на с. 1: «Ta xion[s]ka z moiey biblioteki R[ozalia] Pocieiowa; 2) на с. 123: «moia xionska R[ozalia] Pocieiowa»; 3) на с. 299: «Ta [x]ionzka moia R[ozalia] Pocieiowa».
У верхній частині титульного аркуша під скороченням J[ezus] М[aria] J[ozef] (ініціали святої родини. – С. Б.) знаходиться шрифтовий екслібрис бібліотеки Людвіки Гонорати з Поцеїв Любомирської, київської воєводини «Z Bibl. J.:O: Ludwiki z Pociejow Xny Lubomirski Woj. Kiows.” Екслібрис Людвіки Любомирської є також наприкінці рукопису, на чистому арк. ХХІX зв. Крім того, на титульному аркуші збереглися рештки затертої овальної сажевої печатки, ймовірно, ХVIII ст. Найпізнішим за хронологією є екслібрис невідомого польського бібліофіла другої половини XIX ст. Стефана Врублевського, позначений у вигляді штампа «Stefan Wróblewski» на форзаці, тричі – на титульному арк. (арк. V), а також на с. 29 та с. 239.
Первісний шифр рукопису в бібліотеці Р. Поцейової або її дочки Л. Любомирської – «292», як зазначено на титульному аркуші. На жаль, конкретних відомостей про місцезнаходження бібліотеки Р. Поцейової не встановлено, імовірно вона знаходилася в її власній маєтності – селі Устилуг Володимирського повіту Володимирського воєводства, перейменованому в 1758 р. в м. Рожампіль, згодом успадкованому донькою Л. Любомирською, де остання відбудувала палац.
Згідно з назвою «Zbiór dla kuchmistrza jak potraw jako ciast robienia», рукопис присвячений мистецтву кухаря та кондитера: анонімний автор наводить значну за обсягом вибірку назв – загалом 900 рубрик. Це – рецепти кулінарних страв, які готувалися для магнатів та шляхти Речі Посполитої в ХVІІ–ХVІІІ ст., а також господарчі, домашні поради, медичні рекомендації, лікарські засоби тощо.
Автор кулінарної книги «Zbiór dla kuchmistrza jak potraw jako ciast robienia» – ймовірно кухмістр або хтось з придворного кола клієнтелії Поцеїв у 40–50-х роках ХVIII ст., однак можемо припустити, що автором (або співатором) подібної компіляції з різних джерел міг бути й хтось із родини власників маєтку. Особливо подібне співавторство кидається в очі в другій частині тексту (приблизно зі с. 116), де занотовані записи страв та порад від знайомих осіб, чим підкреслюється «світськість» збірки, її розрахунок на приватний ужиток. Змінюється навіть структура тексту, і класичні кулінарні рецепти, без посилання на їхнє джерело, перемежовуються з різноманітними господарчими порадами, отриманими від певних осіб, та їхніми «фірмовими» рецептами. Ймовірно, писець укладав цю збірку з різних джерел (зокрема й зі створених у ХVII ст.).
Отож рукописна пам’ятка ХVIII ст. з історії польської кулінарії є перспективним об’єктом для поглибленого дослідження та вимагає подальшого вирішення певних питань – від ідентифікації авторства ¬ до встановлення історичної долі протягом ХIX– XX ст.