Архів виконаних довідок як складова ресурсної бази онлайнового довідково-бібліографічного обслуговування

ЗаявникДобра Надія Володимирівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації» (2020)
ЗахідСекція 2. Цифрові проекти наукових бібліотек
Назва доповідіАрхів виконаних довідок як складова ресурсної бази онлайнового довідково-бібліографічного обслуговування
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК 025.5:004.738.5:004.65]:930.251(477)
Добра Надія Володимирівна,
ORCID 0000-0001-5684-5350,
головний бібліотекар,
Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського,
Київ, Україна
E-mail: dobra@nbuv.gov.ua

АРХІВ ВИКОНАНИХ ДОВІДОК ЯК СКЛАДОВА РЕСУРСНОЇ БАЗИ ОНЛАЙНОВОГО ДОВІДКОВО-БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Висвітлено принципи організації архіву виконаних довідок у сервісах віртуальної довідки на сайтах бібліотек України для забезпечення онлайнового довідково-бібліографічного обслуговування.

Ключові слова: архів виконаних довідок, віддалений користувач, онлайнове сервісне обслуговування.

У сучасних умовах розвитку інформаційних технологій одним із найважливіших компонентів бібліотечного обслуговування є надання онлайнових послуг, зорієнтованих на оперативне та ефективне обслуговування в дистанційному режимі. Важливу роль під час виконання запитів віддалених користувачів, пов’язаних із пошуком інформації, виконує ресурсна база онлайнового довідково-бібліографічного обслуговування, до якої належить електронний архів виконаних довідок. Створення на основі архіву виконаних довідок спеціалізованої бази даних сприятиме включенню цієї інформації до щоденної активної діяльності бібліотеки, створить умови для оптимізації зусиль та економії часу в обслуговуванні користувачів [1].
На вебсайтах бібліотек України значного поширення набула пропозиція онлайнового довідково-бібліографічного обслуговування під різними назвами: «Запитай бібліотекаря», «Віртуальна довідка», «Віртуальна бібліографічна довідка», «Віртуальна довідкова служба», «Відповідає бібліограф». Характерною рисою різних сервісів є переважно надання не тільки бібліографічної та фактографічної інформації, але й посилання на повнотекстові документи, мережеві ресурси, консультації методичного характеру. Кожна бібліотека обирає для себе форму та правила організації роботи сервісу онлайнового довідково-бібліографічного обслуговування. Остаточним результатом роботи бібліотекаря є відповідь у вигляді бібліографічних списків і посилань на електронні інформаційні ресурси відповідно до теми запиту; хронологічних, біографічних, адресних, статистичних відомостей; відомостей про наявність документів у фондах або про їх місцезнаходження в інших бібліотеках та інформаційних центрах України; уточнення елементів, яких немає або які неточно наведені: автор, рік та місце видання, кількість сторінок тощо. Безкоштовні послуги передбачають надання переліку посилань до 20 назв. Складні запити можуть розглядатися як платна послуга у спеціалізованих підрозділах. Головними критеріями оцінки та відбору ресурсів є критерії якості ресурсів (змістовне наповнення, точність, актуальність та достовірність інформації, наявність повнотекстової інформації, ефективність системи посилань).
Характерною рисою організації сервісу віртуальної довідки є наявність електронного архіву виконаних довідок. Кількісні характеристики архівів у бібліотеках, що досліджувалися, різняться залежно від часу створення, популярності у користувачів. Архів довідок є одночасно ресурсною базою бібліографічних описів документів, анотованої інформації про результати наукової діяльності вітчизняних учених і фахівців, текстової інформації навчального характеру, забезпечуючи максимальне використання даного ресурсу, підвищення інформаційної культури і самообслуговування дистанційних користувачів.
Архів виконаних довідок дає можливість виконувати систематичний аналіз інформаційних потреб користувачів з метою вивчення ступеня їх задоволення та забезпечення надання високої якості послуг. До того ж вивчення статистики дає змогу оперативно реагувати на зміни у пріоритетах споживачів інформації, відстежувати доцільність наявних і спонукати до впровадження нових організаційних форм і розробок, які формують технологію віддаленого обслуговування [2].
Розгляд функціонування служб віртуальної довідки на вебсайтах обласних універсальних наукових бібліотек України дозволив з’ясувати, що параметрами пошуку відповідей в Архіві виконаних довідок є:
• тематика запитів;
• текст запитання або номер запиту;
• хронологічний показник (у межах року за місяцями).
На нашу думку, зазначена систематизація архівних записів є недостатньою, оскільки обмежує можливості для пошуку за ключовими словами та потребує знання тексту запиту.
Розглянемо принципи організації Архіву виконаних довідок, що реалізовані в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського (далі – НБУВ). З 2011 року Відділ технологій електронного науково-інформаційного обслуговування розпочав роботу сервісу «Віртуальна довідка», інтегрованого в комплексні електронні інформаційно-бібліографічні ресурси НБУВ на базі АБІС ІРБІС 64. Облік виконаних довідок формується автоматизовано. Архів на початок 2020 року становить близько 7 000 відповідей, що містять 54 000 бібліографічних записів про документи НБУВ та адреси інформаційних джерел Інтернету, повнотекстових ресурсів НБУВ. Пошуковий інтерфейс Архіву виконаних довідок полегшує проведення пошуку потрібних джерел відповідно до потреб користувачів та значно скорочує час пошуку інформації. Пошук здійснюється за ключовими словами, темами запитів, користувач може також поєднати кілька пошукових критеріїв. Усі довідки зберігаються в хронологічному порядку, у межах року за місяцями – за порядковими номерами.
Отже, Архів виконаних довідок, як складова ресурсної бази онлайнового довідково-бібліографічного обслуговування, є електронним ресурсом зібраних та систематизованих джерел залежно від потреб користувача. Формування Архіву виконаних довідок забезпечує аналіз, відбір, доступ до онлайнових ресурсів, дає змогу уникнути дублювання запитів, забезпечує максимальну повноту надання інформації відповідно до потреб користувачів, допомагаючи здобувати необхідні навички інформаційної грамотності, що підтверджує необхідність і затребуваність даного ресурсу.

Список використаної літератури
1. Лобузіна К. В. Бібліотека 3.0: знання, сховища даних та експерти. Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 2012, № 1, С. 26–35.
2. Каліберда Н., Корнілова Є. Ефективність роботи онлайн-сервісу «Віртуальна довідка» Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2013. Вип. 38. С. 246–263.

References
1. Lobuzina, K. V. (2012). Biblioteka 3.0: znannia, skhovyshcha danykh ta eksperty. [Library 3.0 : knowledge, data storages and experts]. Bibliotekoznavstvo. Dokumentoznavstvo. Informologiya, 1, 26–35. [In Ukrainian].
2. Kaliberda, N. & Kornilova, E. (2013). Efektyvnist roboty onlain-servisu «Virtualna dovidka» Natsionalnoi biblioteky Ukrainy imeni V. I. Vernadskoho. [The effectiveness of the online service «Virtual Help» of the Vernadsky National Library of Ukraine]. Academic Papers of Vernadsky National Library of Ukraine, 38, 246–263. [In Ukrainian].

UDC 025.5:004.738.5:004.65]:930.251(477)
Nadiya Dobra,
ORCID 0000-0001-5684-5350,
Chief librarian,
V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
E-mail: dobra@nbuv.gov.ua

ARCHIVE OF COMPLETED REFERENCES AS PART OF THE RESOURCE BASE OF ONLINE REFERENCE AND BIBLIOGRAPHIC SERVICES

The principles of organization of the archive of completed references in the services of virtual reference on the sites of Ukrainian libraries to provide online reference and bibliographic services are highlighted.

Keywords: archive of completed references, remote user, online service.