АКТУАЛІЗАЦІЯ РОЗДІЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ НАУК РУБРИКАТОРА НБУВ ВІДПОВІДНО ДО ТЕМАТИКИ НАДХОДЖЕНЬ

ЗаявникУстинова Тетяна Петрівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації» (2020)
ЗахідСекція 2. Цифрові проекти наукових бібліотек
Назва доповідіАКТУАЛІЗАЦІЯ РОЗДІЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ НАУК РУБРИКАТОРА НБУВ ВІДПОВІДНО ДО ТЕМАТИКИ НАДХОДЖЕНЬ
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК 027.54(477-25)НБУВ:025.4
Устинова Тетяна Петрівна,
ORCID 0000-0001-6551-8335,
молодший науковий співробітник,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна,
e-mail: ustynova@nbuv.gov.ua

АКТУАЛІЗАЦІЯ РОЗДІЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ НАУК РУБРИКАТОРА НБУВ ВІДПОВІДНО ДО ТЕМАТИКИ НАДХОДЖЕНЬ

У статті розглянуто актуалізацію інформаційного забезпечення пошукової системи НБУВ та з’ясовано значення статистичного аналізу надходжень для організації масивів інформації.

Ключові слова: інформаційний ресурс, НБУВ, сільськогосподарські науки, статистика надходжень.

Завдяки впровадженню автоматизованих бібліотечних технологій сучасна бібліотека отримує можливість кардинально змінювати напрями та можливості бібліотечного обслуговування, підвищувати рівень ефективності своєї пошукової системи, оперативно реагувати на зміни інформаційних потреб користувачів. Формування масиву інформаційних ресурсів та створення і удосконалення навігаційних і пошукових засобів є головними аспектами діяльності бібліотек, чинниками ефективного використання єдиного інформаційного простору, що дає змогу істотно підвищити ефективність інформаційної підтримки діяльності наукових установ і підприємницьких структур.
Будь-який масив інформації не може бути конкурентоздатним інтелектуальним продуктом за відсутності засобів доступу до нього. Тому фаховий відбір, систематизація та репрезентація інформаційного контенту, створення і удосконалення навігаційних і пошукових засобів як важливих елементів лінгвістичного забезпечення інформаційно-пошукових систем бібліотек є наразі ключовим завданням бібліотечної наукової спільноти.
Статистичний аналіз бібліотечного фонду виявляє наявність і кількість документів, підпорядкованих окремим розділам знань, і визначає відсоток джерел інформації певної тематики у загальному обсязі. Статистичний аналіз надходжень за певний період дає змогу виявляти стан, тенденції розвитку будь-якої сфери діяльності, визначати актуальні проблеми, пріоритетні напрями сучасних наукових досліджень у будь-якому розділі знань, галузі виробництва тощо. Безумовно, реальні результати статистичного аналізу розподілу документів за тематикою можливо отримати лише у бібліотеках, до фондів яких надходить повний обсяг видань країни, зокрема, у НБУВ.
Аналіз видавничої продукції показав, що упродовж 2019 р. відділом комплексного опрацювання документів було опрацьовано 894 документи, тематикою яких є сільськогосподарська наука.
Кількість опрацьованих документів сільськогосподарської тематики (база даних «Рубрикатор НБУВ», 2019 рік)
Розділ знань (галузь) Кількість документів, шт. Відсоток від загального обсягу документів
Ґрунтознавство 57 6,38
Агрохімія 20 2,24
Механізація та електрифікація с/г 61 6,82
Рослинництво 260 29,08
Лісівництво (екологія та охорона лісу) 70 7,83
Захист рослин 47 5,26
Тваринництво 153 17,11
Мисливство та рибальство 28 3,13
Ветеринарна медицина 103 11,52
С/г екологія, біотехнологія, метеорологія, кліматологія, меліорація, агрогеографія 45 5,034
Історія та освіта, науково-дослідна справа, програми і тези конференцій, збірники праць, стандарти, періодичні, бібліографічні та довідкові видання (словники, енциклопедії) 50 5,59
Всього 894 100

Як бачимо, найбільше документів було опрацьовано в підрозділах «Рослинництво», «Тваринництво» і «Ветеринарна медицина» Рубрикатора НБУВ, наприклад, з питань рослинництва надійшло 260 документів, що складає 29,08 % від загального обсягу надходжень. Це свідчить, що сьогодні ці галузі активно розвиваються, а наукові дослідження відповідної тематики є пріоритетними у сільськогосподарській науці. Натомість, невелика кількість видань з підрозділів «Мисливство та рибальство» (28 документів – 3,13 % від загального обсягу) і «Захист рослин» (47 документі – 5,26 % від загального обсягу) свідчить про відставання розвитку цих галузей від інших.
Отже, ми отримали результати статистичного аналізу документів сільськогосподарської тематики, опрацьованих в НБУВ у 2019 р.: загальну кількість опрацьованих документів, кількість документів з окремих підрозділів сільськогосподарської науки та відсоток від загального обсягу надходжень. Такий аналіз може стати теоретичним підґрунтям для оцінки аграрних досіджень в Україні.
Статистичний (кількісний) аналіз тематики надходжень є надзвичайно важливим для розвитку та удосконалення Рубрикатора НБУВ: він визначає подальші напрями деталізації класифікаційної схеми, створює підґрунтя для доповнення методичного апарату рубрик новими термінами, а також відкриття нових розділів, підрозділів і рубрик, пов’язаних із сучасними дослідженнями та технологіями, тобто він є чинником виконання традиційного процесу ведення систематичного каталогу, спрямованого на організацію раціонального і багатопланового використання інформаційних ресурсів бібліотеки.

Список використаної літератури
1. Власова Т. Ю., Галицька С. В., Гарагуля С. С., Гриценко Н. О., Дорош М. В., Ісаєва О. В., Кириленко С. Е., Клюшнікова О. В., Коновал Л. В., Кудименко Л. Г., Лобузін І. В., Лобузіна К. В., Мартинюк О. М., Медвідь Т. С., Орєшина Н. В., Пелюховська І. З., Перенесієнко І. П., Самохіна Н. Ф., Сандул О. Г., Чала Н. І. Семантичні технології у науковій бібліотеці: монографія / відповід. ред.: К. В. Лобузіна; НАН України, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. Київ, 2019. 312 с.
2. Інформаційний простір бібліотеки: нові технології – нові можливості / Обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д. І. Чижевського. URL: library.kr.ua/bookexibit/tehn.html. Назва з екрана.
3. Лобузіна К. В., Галицька С. В., Орєшина Н. В. Удосконалення рубрикатора наукової бібліотеки як лінгвістичної основи пошукової інформаційно-комунікативної системи. Наук. праці Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. 2016. Вип. 44. С. 448–460.

References
1. Vlasova, T. YU., Halytska, S. V., Harahulya, S. S., Hrytsenko, N. O., Dorosh, M. V., Isayeva, O. V., Kyrylenko, S. E., Klyushnikova, O. V., Konoval, L. V., Kudymenko, L. H., Lobuzin, I. V., Lobuzina, K. V., Martynyuk, O. M., Medvid, T. S., Orieshyna, N. V., Pelyukhovska, I. Z., Perenesiienko, I. P., Samokhina, N. F., Sandul, O. H. & Chala, N. I. (2019). Semantychni tekhnolohiyi u naukoviy bibliotetsi. [Semantic technologies in the scientific library]. Kyiv. [In Ukrainian].
2. Informacijny`j prostir biblioteky: novi texnologiyi – novi mozhlyvosti. [Library information space: new technologies - new opportunities]. Retrived from library.kr.ua/bookexibit/tehn.html. [In Ukrainian]
3. Lobuzina, K. V., Halytska S. V. & Orieshyna N. V. (2016). Udoskonalennia rubrykatora naukovoi biblioteky iak lingvistichnoi osnovy poshukovoi informatsiino-komunikatyvnoi systemy. [Improvement of the nomenclature of the scientific library as a linguistic basis of the search information and communicative system]. Academic Papers of Vernadsky National Library of Ukraine, 44, 448–460. [In Ukrainian].

UDC 027.54(477-25)НБУВ:025.4
Tetyana,Ustinova
ORCID 0000-0001-6551-8335,
Junior Research Associate,
V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine,
E-mail: ustynova@nbuv.gov.ua

UPDATING OF THE SECTION OF AGRICULTURAL SCIENCES OF THE VNLU RUBRICATOR ACCORDING TO THE TOPIC OF RECEIPTS

The article is updated information support and reveals the place of library funds of the NBUV in the information space and their importance in the process of training of scientific specialists of agro-industrial complex.

Keywords: information resource (space), NBUV, agricultural sciences, revenue statistics.