СТВОРЕННЯ ЄДИНОЇ ТОЧКИ ДОСТУПУ ДО БІБЛІОТЕЧНИХ РЕСУРСІВ З ЕКОЛОГІЧНОЇ ТЕМАТИКИ

ЗаявникГуренко Євгенія Юріївна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації» (2020)
ЗахідСекція 2. Цифрові проекти наукових бібліотек
Назва доповідіСТВОРЕННЯ ЄДИНОЇ ТОЧКИ ДОСТУПУ ДО БІБЛІОТЕЧНИХ РЕСУРСІВ З ЕКОЛОГІЧНОЇ ТЕМАТИКИ
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК 021.1:502/504
Гуренко Євгенія Юріївна,
ORCID 0000-0001-9697-6507,
молодший науковий співробітник,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
е-mail: genadinike@gmail.com

СТВОРЕННЯ ЄДИНОЇ ТОЧКИ ДОСТУПУ ДО БІБЛІОТЕЧНИХ РЕСУРСІВ З ЕКОЛОГІЧНОЇ ТЕМАТИКИ

Розглянуто питання створення інформаційно-екологічного центру на теоретичній базі оновленого розділу «Прикладна екологія» Рубрикатора НБУВ. Запропоновано нова структура розділу відповідно до змісту та структури екології як науки.

Ключові слова: екологічна інформація, бібліотека, прикладна екологія

Починаючи з останньої третини ХХ століття охорона довкілля поступово перетворюється в глобальну проблему сучасності. У 1972 році в рамках ООН розроблена Програма із захисту навколишнього середовища UNEP, яка повинна координувати міжнародне співробітництво в галузі екологічної безпеки. Усі конференції ООН, всесвітні зустрічі на вищому рівні з довкілля і розвитку в своїх підсумкових документах зазначають актуальність створення всеосяжної системи екологічної інформації.
У 1998 році Європейською Економічною Комісією Організації Об’єднаних Націй була прийнята Орхуська конвенція про доступ громадськості до інформації та участь у прийнятті рішень з питань, що стосуються навколишнього середовища. Україна підписала цей документ, який гарантує кожній людині право на доступ до достовірної інформації про стан довкілля.
Одним з основних джерел інформації сьогодні є Інтернет. Але з усієї маси відомостей навіть фахівцям важко вибрати дійсно потрібну, досить повну, науково обґрунтовану інформацію. Це було і є функцією бібліотек, які зібрали величезні фонди систематизованих наукових документів, у тому числі присвячених екологічним проблемам. НБУВ, що володіє найбільшим фондом документів з природничих наук, має всі можливості бути центром екологічної інформації в Україні.
Останнім часом у зв’язку зі збільшеним потоком документів екологічної тематики з’явилася проблема їх систематизації. Це також пов’язано зі значним розширенням самого поняття екології від біологічної дисципліни до її сучасного трактування як комплексу наук. Екологія постійно розвивається, особливо у прикладному напрямі. Складність систематизації обумовлена і відсутністю загальної структури екологічних дисциплін, а також цілісного, консолідованого підходу до теми екології у Рубрикаторі НБУВ.
Отже, поставлена задача розробки та актуалізації науково-довідкового апарату, який зв’яже між собою всі розділи Рубрикатора НБУВ, що мають відношення до екологічних проблем, і забезбечить єдиний доступ до бібліотечних ресурсів з екологічної тематики.
У міждисциплінарному розділі Рубрикатора НБУВ виділена рубрика «А7 Глобальні проблеми сучасності. Екологія». В уьому розділі потрібно збирати лише документи, які стосуються найважливіших проблем людства, у тому числі екологічних, наприклад таких, як підсумковий документ Саміту ООН 2015 року щодо глобальних цілей сталого розвитку на 2016 – 2030 роки.
Безпосередньо питанням екології присвячені рубрики «Б1 Охорона природи. Екологія» та «Б2 Природокористування» розділу «Б Природничі науки». Аналіз цих рубрик показав, що назви їх підрубрик не відповідають тематичному наповненню. Наявна методика побудови рубрики шляхом приєднання до основних індексів типових ділень вочевидь не здатна створити апарат для систематизації документів такої широкої галузі знань, у яку перетворилась сучасна екологія. Тому необхідно змінити структуру розділу відповідно до змісту та структури екології як науки.
У структурі сучасної екології виділяють такі основні напрями: загальна, спеціальна та прикладна екологія [2]. Загальна екологія, так само як і спеціальна, вивчає закономірності взаємин живих організмів між собою і з оточуючим їх середовищем, організацію і функціонування популяцій, біоценозів, екосистем. Це фундаментальний розділ біології. Він дуже повно відображений у Рубрикаторі НБУВ і практично не вимагає змін.
Прикладна екологія – цілий комплекс дисциплін, пов’язаний з різними галузями людської діяльності. Вона формує екологічні критерії економіки, досліджує механізми антропогенних впливів на природу та оточуюче людину середовище, стежить за якістю цього середовища, обґрунтовує нормативи раціонального використання природних ресурсів, здійснює екологічну регламентацію господарської діяльності, контролює екологічну відповідність планів та проектів, розробляє технічні засоби охорони довкілля та відновлення порушених людиною природних систем [1].
Отже, саме прикладна екологія, як наука, стане теоретичною базою оновленого розділу. В основу його структури мають лягти такі основні аспекти прикладної екології: охорона довкілля, раціональне використання та відновлення природних ресурсів (раціональне природокористування), забезпечення техногенної безпеки біосфери, що в цілому відповідатиме міжнародній системі УДК. Кожна рубрика розділу тематично зв’яжеться з рубрикою іншого розділу, що має відношення до екології. Наприклад, рубриці «Генетичне забруднення довкілля» відповідатиме рубрика «Екологічна генетика» розділу біології.
Таким чином, оновлений розділ (назвемо його «Прикладна екологія») Рубрикатора НБУВ зможе тематично зв’язати та координувати всі пов’язані з екологією розділи, що дасть змогу йому стати єдиною точкою доступу до ресурсів з екологічної тематики.

Список використаної літератури
1. Акимова Т. А., Хаскин В. В. Экология. Человек – Экономика – Биота – Среда : учебник. 3-е изд., перераб. и доп. Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 496 с.
2. Волошина Н. О. Загальна екологія та неоекологія: навчальний посібник. Київ: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. 335 с.

References
1. Akimova, T. A. & Khaskin V. V. (2015). Ekologiya. Chelovek – Ekonomika – Biota – Sreda [Ecology. Human – Economy – Biome – Environment]. Moscow: Unity-Dana, 2015. [In Russian].
2. Voloshyna, N. (2015). Zahalʹna ekolohiya ta neoekolohiya [General Ecology and Neoecology]. Kyiv: National Pedagogical Dragomanov University, 2015. [In Ukrainian].

UDC 021.1:502/504
Yevheniia Gurenko,
ORCID 0000-0001-9697-6507
Junior Research Associate,
V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
е-mail: genadinike@gmail.com

COORDINATING ROLE OF APPLIED ECOLOGY AS A THEORETICAL BASIS OF THE NBUV INFORMATION AND ECOLOGICAL CENTER

The issue of creating an information and environmental center on the basis of the updated section "Applied Ecology" of the VNLU’s Rubricator is considered. The coordinating role of this section is shown.

Keywords: ecological information, library, applied ecology