ТЕХНОЛОГІЧНА МОДЕЛЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕЛЕКТРОННИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ У БІБЛІОТЕКАХ

ЗаявникСамохіна Наталія Федорівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації» (2020)
ЗахідСекція 2. Цифрові проекти наукових бібліотек
Назва доповідіТЕХНОЛОГІЧНА МОДЕЛЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕЛЕКТРОННИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ У БІБЛІОТЕКАХ
Інформація про співдоповідачівПелюховська Інна Захарівна, ORCID 0000-0002-5721-7038, молодший науковий співробітник, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Київ, Україна е-mail: pelukhovska@nbuv.gov.ua
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК 025:004.9
Самохіна Наталія Федорівна,
ORCID 0000-0002-6985-0973,
кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна,
е-mail: samokhina@nbuv.gov.ua

Пелюховська Інна Захарівна,
ORCID 0000-0002-5721-7038,
молодший науковий співробітник,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна,
е-mail: pelukhovska@nbuv.gov.ua

ТЕХНОЛОГІЧНА МОДЕЛЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕЛЕКТРОННИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ У БІБЛІОТЕКАХ

Запропоновано технологічну модель організації електронних інформаційних ресурсів у бібліотеках, розроблену на основі досвіду Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (НБУВ). Визначено основні етапи організації електронних інформаційних ресурсів у сучасній бібліотеці. Описано критерії представлення електронних версій наукових фахових видань України в інформаційному ресурсі «Наукова періодика України» НБУВ. Наведено основні поля бази даних «Наукова періодика України» для обліку електронних журналів в НБУВ.

Ключові слова: модель організації електронних ресурсів, електронні бібліотеки, інформаційні ресурси, бази даних, вебсайт.

Постановка проблеми. Основні етапи організації електронних документів в якості інформаційного ресурсу в бібліотеці включають в себе взаємопов'язані організаційні, технічні, інформаційно-технологічні, нормативно-правові аспекти тощо. На основі досвіду НБУВ розроблена технологічна модель організації електронних інформаційних ресурсів у бібліотеках.
Виклад основних матеріалів дослідження. Основні етапи організації електронних інформаційних ресурсів у сучасній бібліотеці включають в себе: відбір інформаційних документів; спосіб та процес отримання ресурсів; внесення до баз даних, реєстрація та облік електронних ресурсів; каталогізація ресурсів; представлення електронних інформаційних ресурсів на вебсайті, організація та налаштування параметрів доступу до ресурсів; популяризація ресурсу для користувачів; моніторинг та статистика використання.
Ha кожен із цих етапів певним чином впливають функціональні особливості різних типів та видів електронних ресурсів, і вони можуть відрізнятися для електронних журналів, для електронних книг, для баз даних тощо [3].
Ha етапі відбору бібліотека вирішує, які ресурси потрібні її користувачам, розглядаються окремі назви е-книг, а також тематичні пакети або електронні колекції. Серед основних критеріїв представлення електронних версій наукових фахових видань України у інформаційному ресурсі НБУВ «Наукова періодика України» такі: повнота – електронний журнал має бути ідентичним друкованій копії й містити все, що є в друкованому, в тому самому вигляді, включаючи таблиці, графіки, замітки тощо; оперативність – всі статті в електронному журналі мають з'являтися одночасно з друкованим виданням, або навіть раніше; надійність – безперебійний щоденний доступ, стабільний URL, надійний механізм доступу (інтерфейс, пошукові можливості тощо).
Після підписання договору про передавання електронної версії документа до бібліотеки необхідно провести реєстрацію та облік інформаційних документів. Наприклад, для обліку електронних журналів в НБУВ в інформаційному ресурсі «Наукова періодика України» серед основних полів бази даних визначено такі: назва журналу (ISSN та/або e-ISSN, код країни, видавництво, адреса, періодичність, рік започаткування видання); інформація про постачальника (видавець, контакти тощо); предметні галузі, які відображає журнал; періодичність видання; наявність друкованого варіанта у бібліотеці; інформація про поновлення; доступність архіву; аспекти договору (умови, термін, дата затримки тощо).
Подальше представлення електронних документів на вебсайті бібліотеки передбачає забезпечення доступу користувачів до електронних ресурсів, посилання на повний текст журналу. Вебсайт бібліотеки є найефективнішим способом ознайомлення користувачів з усіма ресурсами бібліотеки, в тому числі й електронними. У НБУВ всі e-peсурси представлені в списку на сайті, в розділах: «Електронні ресурси», «Наукові ресурси», «Інформаційно-аналітичні ресурси», «Історико-культурні ресурси», «Бібліографічні ресурси», «Спеціалізовані е-бібліотеки», «Електронні виставки», «Інтернет-ресурси», «Бази даних» тощо.
Створення переліку назв електронних ресурсів на сайті є зручним способом представлення цих ресурсів користувачам. Так, базові компоненти такого списку інформаційного ресурсу «Наукова періодика України» НБУВ включають у себе: алфавіт – гіпертекстові літери алфавіту для початку пошуку назви журналу на певну літеру в обох алфавітах (латинському та кирилиці); список назв журналів за алфавітом, де від кожної назви створено посилання безпосередньо до сторінки журналу; інформація про контакти видання; посилання до першої сторінки сайту бібліотеки.
Після представлення інформації на вебсайті бібліотеки починається етап організації та налаштування параметрів доступу до ресурсів. Для бібліотеки тимчасовий безкоштовний доступ до своїх ресурсів для оцінки роботи з електронним продуктом (тестовий період), є необхідним у випадку, коли вона знайомить користувачів з новими ресурсами. Ha цьому етапі особливу увагу, крім змісту ресурсу, слід приділити і тестуванню наступних параметрів сервісу: перевірка навігації, можливістей завантаження, відсилки електронною поштою, пошукові функції тощо [3]. В НБУВ цими питаннями успішно займається відділ інформаційно-комунікаційних технологій.
Також особливу увагу слід звернути на технічні параметри доступу, їх сумісність із наявними. Тому складність управління, інтегрування системи є основними питаннями для кожної бібліотеки, оскільки фактор якості електронного доступу є суттєвим при оцінці продукту [2, 3].
Серед маркетингових інструментів для оцінки можливостей доступу до різних електронних інформаційних продуктів можна використати анкету. Серед питань анкети: як швидко і легко здійснюється доступ до вебсервера бібліотеки; рівень змісту інформації; рівень графіки; рівень гіпертекстової структури; наскільки зручно працювати користувачеві; рівень навігації (пошук, перехід до інших сторінок тощо); корисність домашньої сторінки; унікальні особливості, що відрізняють вебсторінку від інших тощо.
Етап популяризації ресурсу для своїх користувачів включає оголошення, тренінги, семінари, індивідуальні консультації тощо. B організації електронних ресурсів важливу роль відіграє аналіз статистики використання, що дозволяє оцінити і сам ресурс, і потреби користувачів. Статистика використання стала очевидною перевагою електронних ресурсів над традиційними. Так, інформаційний ресурс «Наукова періодика України» НБУВ, представлений у відкритому доступі на вебпорталі НБУВ (http://www.nbuv.gov.ua), є найбільшим сховищем даних з вільним доступом серед сусідніх країн. У 2016 р. до інформаційних ресурсів «Наукової періодики України» зроблено понад 4,6 млн запитів, а в цілому за період з 2013 до 2016 рр. – 15 млн інформаційних запитів [1, 2]. Також на базу даних «Наукова періодика України» від Державної служби інтелектуальної власності України отримано «Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 68020 від 28.09.2016 р.», автори: Лобузіна К. В., Самохіна Н. Ф., Пелюховська І. З., Гарагуля С. С., Лобузін І. В.
Висновки. Таким чином, із впровадженням електронних інформаційних технологій бібліотеки одержали додаткові можливості розкривати зміст наявних ресурсів шляхом створення, зокрема, бібліографічних повнотекстових баз даних, які значно скорочують читачеві шлях до інформації.

Список використаної літератури
1. Лобузина Е. В. Информационный портал «Наука Украины: доступ к знаниям». Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. 2017. Вып. 14. С. 35-46.
2. Самохіна Н. Ф. Електронна наукова бібліотека як засіб інтелектуального доступу до документів. Наук. праці Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. Вип. 56. С. 307–316.
3. Ярошенко Т. О. Організація та управління електронними ресурсами в сучасній бібліотеці. Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 2008. № 3. С. 13–21.

References
1. Lobuzina, E. V. (2017). Informacionnyj portal «Nauka Ukrainy: dostup k znaniyam» [Information portal «Science of Ukraine: access to knowledge»]. Biblioteki nacionalnyh akademij nauk: problemy funkcionirovaniya, tendencii razvitiya, 14, 35–46. [In Russian].
2. Samokhina, N. F. (2019). Elektronna naukova biblioteka yak zasib intelektualʹnoho dostupu do dokumentiv [Electronic scientific library as a means of intellectual access to documents]. Nauk. pr. Nats. bibl. Ukr. im. V. I. Vernadskoho, 56, 307–316. [In Ukrainian].
3. Yaroshenko, T. O. (2008). Orhanizatsiya ta upravlinnya elektronnymy resursamy v suchasniy bibliotetsi. [Organization and management of electronic resources in a modern library]. Bibliotekoznavstvo. Dokumentoznavstvo. Informolohiya, 3, 13–21. [In Ukrainian].

UDC 025:004.9
Nataliia Samokhina,
ORCID 0000-0002-6985-0973,
Candidate of Technical Sciences, Senior researcher, Head of department,
V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
е-mail: samokhina@nbuv.gov.ua

Inna Pelukhovska,
ORCID 0000-0002-5721-7038,
Junior researcher,
V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
е-mail: pelukhovska@nbuv.gov.ua

TECHNOLOGICAL MODEL OF ORGANIZATION OF ELECTRONIC INFORMATION RESOURCES IN LIBRARIES

The technological model of the organization of electronic information resources in libraries developed on the basis of experience of Vernadsky National Library of Ukraine (VNLU) is offered. The main stages of organization of electronic information resources in a modern library are determined. The criteria for presenting electronic versions of Ukrainian scientific professional publications in the information resource "Scientific Periodicals of Ukraine" of VNLU are described. The main fields of database "Scientific Periodicals of Ukraine" for accounting of electronic journals in VNLU are given.

Keywords: model of the organization of electronic resources, electronic libraries, information resources, database, website.