ІНФОРМАЦІЙНА ЦІННІСТЬ ОСОБОВОГО АРХІВНОГО ФОНДУ ЯК БІОГРАФІЧНОГО ДЖЕРЕЛА

ЗаявникПатик Вікторія Василівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації» (2020)
ЗахідXVI біографічні читання: «Історична біографіка в сучасному українському суспільстві: проблематика, інформаційний простір, бібліотеки, читачі»
Назва доповідіІНФОРМАЦІЙНА ЦІННІСТЬ ОСОБОВОГО АРХІВНОГО ФОНДУ ЯК БІОГРАФІЧНОГО ДЖЕРЕЛА
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК 930.25:929
Патик Вікторія Василівна,
ORCID 0000-0003-2423-8745
кандидат історичних наук, старший науковий співробітник,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
e-mail: victoriia@ukr.net

ІНФОРМАЦІЙНА ЦІННІСТЬ ОСОБОВОГО АРХІВНОГО ФОНДУ ЯК БІОГРАФІЧНОГО ДЖЕРЕЛА

Розглянуто склад особових архівних фондів і визначено їх значення та інформаційні можливості для біографічних досліджень.

Ключові слова: особові архівні фонди, дослідження, біографічне джерело.

Наповнення та збагачення духовної культури України неможливе без вивчення і використання джерельних основ, які є фундаментом усіх сучасних наукових досліджень. Особові архівні фонди посідають важливе місце в структурі сукупної архівної спадщини українського народу, а також відіграють важливу роль у її інформаційно-комунікаційному просторі. Вони містять цінну і здебільшого унікальну інформацію, яка представляє різні сторони діяльності певної особи протягом усього життя.
До складу особових архівних фондів входять документи та матеріали біографічного характеру, які розкривають наукову, культурну, державну, громадську діяльність особи та відображають її життєвий шлях. Це можуть бути автобіографічні документи (а саме: автобіографії, анкети, записні книжки, щоденники, мемуари, спогади) та особисті документи, до яких належать виписки з метричних книг, свідоцтва про народження, шлюб, смерть, паспорти, посвідчення різних організацій, документи про військову службу, атестати, дипломи, нагороди тощо. Також в особових архівних фондах представлені наукові й творчі документи та матеріали: наукові, художні праці, статті, рецензії, відгуки на наукові роботи, конспекти лекцій, програми лекційних курсів, плани доповідей, промов на різних стадіях роботи з ними (рукописи, чернетки, машинопис) тощо. Велику цінність для біографічних досліджень становлять епістолярні джерела – листи до і від різних осіб та установ (рукописи, чернетки, копії).
До службових матеріалів, що містяться в особових архівних фондах, належать документи про професійну, громадську, суспільну діяльність особи, пов’язані з роботою в різних установах, організаціях, товариствах (звіти, накази, заяви, службові пояснювальні записки та ін.). Матеріали господарчо-майнового характеру представлені документами, що відображають економічне становище і матеріальні умови життя певної особи. До складу особових архівних фондів входять також зображальні джерела (фотографії, портрети, малюнки).
Для біографічних досліджень важливе значення мають документи і матеріали, які стосуються особистого життя людини, підтверджують і встановлюють родинні зв’язки тощо. Йдеться про документи, у яких зафіксовано походження особи, наявна інформація про родину, освіту, приватне життя, стан здоров’я, коло знайомств і оточення (особи, які мали вплив на життєвий і творчий шлях) та ін.
Особові архівні фонди є важливими та незамінними біографічними джерелами, оскільки в них зібрано найбільш повний комплекс документів та матеріалів про певну особу. Завдяки посиленій увазі з боку дослідників останнім часом помітно збагатилися знання про інформаційне наповнення особових архівних фондів України, а входження фахових наукових видань до міжнародних наукометричних баз сприяє їх поширенню та використанню.

UDC 930.25:929
Patyk Viktoriia,
ORCID 0000-0003-2423-8745
Candidate of Historical Sciences, Senior Research Associate,
V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
е-mail: victoriia@ukr.net

INFORMATION VALUE OF THE PERSONAL ARCHIVAL FUND AS A BIOGRAPHICAL SOURCE

The composition of personal archival funds is considered and their significance for biographical researches are determined.

Keywords: personal archival funds, research, biographical source.