ДОСЛІДЖЕННЯ КРАЄЗНАВЧИХ БІОБІБЛІОГРАФІЧНИХ РЕСУРСІВ РЕГІОНАЛЬНИХ БІБЛІОТЕК: АКТУАЛЬНІСТЬ ТА ЗАВДАННЯ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ БІОГРАФІКИ

ЗаявникПокропивна Ольга Ворлодимирівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації» (2020)
ЗахідXVI біографічні читання: «Історична біографіка в сучасному українському суспільстві: проблематика, інформаційний простір, бібліотеки, читачі»
Назва доповідіДОСЛІДЖЕННЯ КРАЄЗНАВЧИХ БІОБІБЛІОГРАФІЧНИХ РЕСУРСІВ РЕГІОНАЛЬНИХ БІБЛІОТЕК: АКТУАЛЬНІСТЬ ТА ЗАВДАННЯ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ БІОГРАФІКИ
Інформація про співдоповідачівКисельова Валентина Павлівна, зав. сектора науково-дослідної роботи, тел. +38-067-508-51-82 E-mail: krznav_kiseleva@ukr.net
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК 016:929
Кисельова Валентина Павлівна,
ORCID 0000-0002-6300-7846
завідувач сектору,
Національна історична бібліотека України,
Київ, Україна
e-mail: krznav_kiseleva@ukr.net
Покропивна Ольга Володимирівна,
ORCID 0000-0003-4616-3940
головний бібліограф,
Національна історична бібліотека України,
Київ, Україна
e-mail: yaloga81@gmail.com

ДОСЛІДЖЕННЯ КРАЄЗНАВЧИХ БІОБІБЛІОГРАФІЧНИХ РЕСУРСІВ РЕГІОНАЛЬНИХ БІБЛІОТЕК: АКТУАЛЬНІСТЬ ТА ЗАВДАННЯ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ БІОГРАФІКИ

Обґрунтовано актуальність дослідження сучасного стану бібліографічних ресурсів краєзнавчої біографіки в регіональних бібліотеках України, висвітлено його основні завдання.

Ключові слова: краєзнавча бібліографія, біобібліографічні посібники, регіональні бібліотеки, відомі особистості.

Аналіз сучасних досліджень і публікацій про здобутки та проблеми історико-краєзнавчої бібліографічної діяльності засвідчує посилення уваги науковців до біографічних аспектів місцевої історії. В останні роки і в професійному, і в аматорському краєзнавчому середовищі активно розвивається дослідницький напрям, який має визначення «історія в особах». Цей напрям історико-краєзнавчих досліджень передбачає всебічне розкриття історії регіонів України не лише через виявлення окремих фактів або епізодів, а й шляхом поглибленого вивчення біографій особистостей, чиї життя і професійна діяльність пов’язані з певним краєм. Підсумки науково-практичної конференції НБУВ «Бібліотека. Наука. Комунікація. Актуальні тенденції у цифрову епоху» (жовтень 2019 р.) та краєзнавчого форуму «Роль бібліотек у збереженні культурної спадщини та відновленні історичної пам’яті народу», який відбувся у Національній історичній бібліотеці України (НІБУ) в листопаді 2019 р., показали, що чимало доповідей і повідомлень учасників цих фахових зібрань висвітлюють саме проблеми біографічних досліджень та інформаційно-бібліографічне забезпечення краєзнавчої біографіки. Засвідчено, що бібліографічні посібники, присвячені видатним діячам, є необхідною умовою і складовою частиною розвитку досліджень з історії науки, культури, мистецтва.
Аналіз краєзнавчої бібліографії, здійснений фахівцями НІБУ в 2017 р. шляхом моніторингу веб-сайтів обласних універсальних наукових бібліотек (ОУНБ), показав її провідне місце в структурі бібліотечних видань. Разом з тим нині відсутній цілісний аналіз такого важливого сегменту системи краєзнавчих бібліографічних посібників, як біобібліографічні (персональні) покажчики регіональних бібліотек, котрі були підготовлені в сучасний період. Інформація про краєзнавчі посібники часто не має значного поширення, адже це малотиражні видання, накладом лише 5–50 примірників, які зберігаються лише в публічних бібліотеках регіону або існують у вигляді електронних версій на сайтах ОУНБ. Переважно це покажчики про видатних людей краю – учених, літераторів, митців, які залишили помітний слід в історії регіону та країни в цілому.
Мета цьогорічного дослідження – вивчити сучасний стан і тенденції розвитку бібліографічних ресурсів краєзнавчої біографіки в регіональних бібліотеках України та виробити рекомендації з оптимізації інформаційного забезпечення біографічних досліджень про видатних діячів краю.
Завдання дослідження:
- вивчити джерельну базу – видання та публікації про сучасний стан бібліографічного забезпечення краєзнавчої біографіки;
- виявити та упорядкувати дані про бібліографічні видання, присвячені відомим особистостям краю, які були підготовлені в 2016–2019 рр. фахівцями ОУНБ України;
- здійснити кількісний та якісний аналіз виявленого масиву краєзнавчих біобібліографічних посібників, з’ясувати особливості розвитку сучасної краєзнавчої біобібліографії та розкрити проблеми у формуванні даної підсистеми краєзнавчої бібліографії;
- надати рекомендації щодо удосконалення краєзнавчих біобібліографічних ресурсів.
Згідно з методикою дослідження нині здійснено узагальнення значного масиву друкованих та електронних біобліографічних джерел краєзнавчого напряму, які вийшли у світ в останні роки. Ці дані стануть важливим внеском НІБУ в спільну справу подальшого розвитку українського бібліографічного репертуару, адже лише складений у процесі дослідження перелік імен особистостей, яким присвячені досліджені краєзнавчі біобібліографічні покажчики та довідники, налічує понад 900 позицій.
Детально результати цього дослідження планується висвітлити у черговому, 31-му випуску інформаційного бюлетеня НІБУ «Краєзнавча робота в бібліотеках України».

UDC 016:929
Kyseleva Valentyna,
ORCID 0000-0002-6300-7846
Head of Sector,
National Historical Library of Ukraine
Kyiv, Ukraine
e-mail: krznav_kiseleva@ukr.net
Pokropyvna Olha,
ORCID 0000-0003-4616-3940
Chief Bibliographer,
National Historical Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
e-mail: yaloga81@gmail.com

RESEARCH OF LOCAL HISTORY BIOBIBLIOGRAPHICAL RESOURCES OF REGIONAL LIBRARIES: ACTUALITY AND TASKS IN THE CONTEXT OF THE DEVELOPMENT OF UKRAINIAN BIOGRAPHICAL STUDY

The relevance of the study of the current state of bibliographic resources of local lore biography in the regional libraries of Ukraine is substantiated, its main tasks are highlighted.

Keywords: local history bibliography, biobibliographic manuals, regional libraries, famous people.