Провенієнції на книжках особистої бібліотеки професора Б. В. Варнеке як історичне джерело до вивчення його біографії

ЗаявникЛевченко Валерій Валерійович (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації» (2020)
ЗахідXVI біографічні читання: «Історична біографіка в сучасному українському суспільстві: проблематика, інформаційний простір, бібліотеки, читачі»
Назва доповідіПровенієнції на книжках особистої бібліотеки професора Б. В. Варнеке як історичне джерело до вивчення його біографії
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК 027.54(477.54):025.171
Левченко Валерій Валерійович,
ORCID 0000-0001-6907-7768
кандидат історичних наук, доцент, доцент,
Одеський національний морський університет,
Одеса, Україна
е-mail: levchenko_lav@ukr.net

ПРОВЕНІЄНЦІЇ НА КНИЖКАХ ОСОБИСТОЇ БІБЛІОТЕКИ ПРОФЕСОРА Б. В. ВАРНЕКЕ ЯК ІСТОРИЧНЕ ДЖЕРЕЛО ДО ВИВЧЕННЯ ЙОГО БІОГРАФІЇ

У тезах подано інформацію щодо комплексу провенієнцій на книжках особистої бібліотеки професора Б. В. Варнеке як історичного джерела у вивченні його біографії.

Ключові слова: Б. В. Варнеке, особиста бібліотека, провенієнції, історичне джерело, біографія.

Особисті книжкові колекції відображають культурні віяння певного часу, зберігаючи в собі основні риси епохи, того моменту й місця, в якому їх виникнення і подальше функціонування стало можливим. Як своєрідний «портрет» свого власника особиста книжкова колекція постає глибинно співвіднесеною щодо домінуючих цінностей певної соціальної верстви, нації та культури в певний період історії. Не є винятком і особиста бібліотека класика-філолога, історика античності, історика літератури й театру, культуролога професора Одеського університету Б. В. Варнеке (1874–1944) [1].
Книжки з колекції Б. В. Варнеке одночасно є співучасниками пізнавальної діяльності їх власника, а провенієнції в них (інскрипти, закладки, записи, відмітки тощо) – історичним джерелом для вивчення біографії вченого, методів його творчих пошуків. Доказом ретельного студіювання професором деяких друкованих видань є значна кількість його позначок і записів на берегах книжок. На багатьох виданнях збереглися власницькі записи – переважно «Б. Варнеке», «B. Warneсke», «B. W». На більшій частині книжок своєї колекції він поставив підпис та вказав рік, коли було придбане видання.
Значне місце в книжковій колекції Б. В. Варнеке належить інскриптам. Серед авторів інскриптів були академіки М. П. Алєксєєв, В. П. Бузескул, В. В. Латишев, М. М. Покровський, М. Г. Попруженко; члени-кореспонденти О. С. Архангельський, Г. Е. Зенгер, Ю. А. Кулаковський, М. І. Новосадський, Н. М. Петровський, М. К. Піксанов, В. І. Рєзанов, Г. Ф. Церетелі; професори О. І. Алмазов, П. М. Ардашев, О. В. Багрій, О. Я. Богородський, О. О. Браунер, Р. М. Волков, Л. П. Гроссман, І. І. Замотін, Ф. Ф. Зелінський, В. М. Івановський, В. Е. Крусман, В. Ф. Лазурський, М. М. Ланге, С. Я. Лур’є, М. І. Мандес, А. М. Миронов, В. М. Мочульський, Д. І. Нагуєвський, П. В. Нікітін, Ю. Г. Оксман, С. І. Радциг, В. І. Селінов, Є. П. Трифільєв, Б. В. Фармаковський, А. В. Флоровський, К. В. Харлампович, М. М. Хвостов, Д. П. Шестаков, С. П. Шестаков, І. І. Ягодинський та інші представники наукової спільноти. Діапазон тематики публікацій згаданих учених в особистій бібліотеці Б. В. Варнеке визначений його науковими інтересами – класичної філологією, історією археології та античності, історією літератури, літературознавством, історією театру. Наявність великої кількості інскриптів учених у виданнях бібліотеки Б. В. Варнеке пов’язане з його особистим знайомством з ними. Усього виявлено сто двадцять два автори інскриптів, які залишили 328 записів.
Виявлені в книжковій колекції Б. В. Варнеке провенієнції є історичним джерелом щодо вивчення біографії вченого, які як певні елементи культури характеризують науковий і громадський побут епохи кінця XIX – початку ХХ ст. Провенієнції особистої книжкової колекції Б. В. Варнеке відображають його різні читацькі, творчі та наукові інтереси, відтворюють комунікативні зв’язки вченого з науковою спільнотою.

Список використаної літератури
1. Немченко І. В. Варнеке Борис Васильович. Професори Одеського (Новоросійського) університету. Біографічний словник : в 4 т. Одеса: Астропринт, 2000. Т. 2. С. 187–189.

References
1. Nemchenko, I. V. (2000). Varneke Borys Vasylovych. In Profesory Odeskogo (Novorosiiskogo) universytetu. Biografichnyi slovnyk [Professors of Odesa (Novorosiia) University. Biographical dictionary] (Vol. 2, pp. 187-189). Odesa, Ukraine: Astroprynt. [In Ukrainian].

UDC 027.54(477.54):025.171
Levchenko Valery,
ORCID 0000-0001-6907-7768
Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, Docent,
Odessa National Maritime University,
Odesa, Ukraine
е-mail: levchenko_lav@ukr.net

PROVENANCE MARKS ON THE BOOKS OF PROFESSOR B. V. VARNEKE PERSONAL LIBRARY AS A HISTORICAL SOURCE TO THE STUDY OF HIS BIOGRAPHY

The article presents information about the complex of provenance marks on the books of the personal library of professor B. V. Varneke as a historical source in the studied biography.

Keywords: B. V. Varneke, personal library, provenance marks, historical source, biography.