Тематичний пошук у каталогах національних бібліотек країн Балтії

ЗаявникГалицька Світлана Володимирівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації» (2020)
ЗахідСекція 2. Цифрові проекти наукових бібліотек
Назва доповідіТематичний пошук у каталогах національних бібліотек країн Балтії
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК 027.54:025.4](4-11)
Галицька Світлана Володимирівна,
ORCID 0000-0001-7902-8580,
науковий співробітник,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна,
E-mail: galizkaya@nbuv.gov.ua

ТЕМАТИЧНИЙ ПОШУК У КАТАЛОГАХ НАЦІОНАЛЬНИХ БІБЛІОТЕК КРАЇН БАЛТІЇ

Розглянуто тематичний пошук за бібліотечною класифікацією. З’ясовано важливість зазначення класифікаційних індексів і тематичних рубрик у бібліографічних записах документів.

Ключові слова: бібліотечна ієрархія, бібліографічний запис, інформаційно-пошукова система, тематичний пошук, тематичний навігатор НБУВ.

Елементи бібліографічного запису є засобом формулювання запиту та інтерпретування відповіді під час інтелектуального пошуку інформації. Бібліографічний запис документа є сукупністю пошукових елементів і зв’язків між різними базами даних, комплексом засобів лінгвістичного забезпечення для здійснення багатоаспектного пошуку. Ідентифікаційну функцію бібліографічної інформації виконують вихідні дані документа (прізвище автора, назва тощо), а також елементи, що визначають його фізичні характеристики (розміри, обсяг). Бібліографічний запис містить також елементи, які у стислому вигляді передають зміст документа інформаційно-пошуковою мовою: класифікаційні індекси, предметні рубрики, заголовок, тобто ідентифікатори, що виконують пошукову (комунікаційну) функцію бібліографічної інформації. Ідентифікатори асоціюються з об’єктом і допомагають відрізнити певний об’єкт від інших у тій галузі, до якої належить відповідний ідентифікатор [1, с. 12]. Саме ці елементи забезпечують повноцінний тематичний пошук, зв’язок між базами даних електронного каталогу і, за необхідності, зміну напрямку пошуку завдяки гіперпосиланням з формуванням нового переліку бібліографічних записів.
Розглянемо, яким чином організовано тематичний пошук у каталогах національних бібліотек країн Балтії.
Національна бібліотека Латвії (Рига, вебсайт: lnb.lv) заснована 1919 р. Це центральна, найбільша бібліотека Латвії. Її фонди налічують близько 4,1 млн примірників.
З 2000 р. Національна бібліотека Латвії для систематизації документів і предметного пошуку використовує, крім УДК (у перекладі), тематичні рубрики Бібліотеки Конгресу США (The Library of Congress Subject Headings, LCSH) і предметні рубрики Національної бібліотеки Латвії (NLLSH). Бібліографічні записи документів містять індекси УДК, тематичні рубрики Національної бібліотеки Латвії (NLLSH), а також оригінальні тематичні рубрики Бібліотеки Конгресу США (LCSH), які стандартизують переклад і забезпечують міжнародний тематичний пошук.
Розширений пошук надає можливість обмеження за рахунок позначення типу документів, року, мови і місця видання. Для кожної рубрики зазначено кількість наявних документів. Бібліографічні записи документів містять такі пошукові елементи: індекси УДК, назви серій документів, тематичні рубрики Національної бібліотеки Латвії.
Литовська національна бібліотека (Вільнюс, вебсайт: lnb.libis.lt) заснована 1919 р. Це одна з найбільших бібліотек Литви. Її фонди налічують понад 6 млн примірників.
Литовська національна бібліотека для систематизації документів і предметного пошуку використовує, крім УДК (у перекладі), тематичні рубрики LCSH (литовська версія).
Розширений пошук надає можливість обмеження за рахунок позначення типу документів, мови і місця видання. Для кожної теми можна розширити або звузити пошук, якщо обрати тип тематичних рубрик: вужчі, паралельні тощо. Бібліографічні записи документів містять такі пошукові елементи: індекси УДК і тематичні рубрики Литовської національної бібліотеки.
Національна бібліотека Естонії (Таллінн, вебсайт: erb.nlib.ee) заснована 1918 р. Це одна з найбільших бібліотек Естонії. Її фонди налічують понад 3,4 млн примірників.
Для систематизації документів і предметного пошуку Національна бібліотека Естонії використовує УДК і предметні рубрики.
Розширений пошук надає можливість обмеження за рахунок позначення типу документів, року, мови, мови оригіналу, місця видання. Бібліографічні записи документів містять такі пошукові елементи: індекси УДК, назви серій документів, тематичні рубрики Національної бібліотеки Естонії.
Бібліотеки країн Балтії використовують у бібліотечній технології УДК у перекладі національною мовою і предметні рубрики, які враховують національні особливості. Бібліотеки зазначають у бібліографічних записах документів прийняті класифікаційні рішення (класифікаційні індекси та предметні рубрики), а також назви серій документів. Тематичний пошук можна розпочати використанням певного класифікаційного індексу або певної тематичної рубрики, відомих користувачу, і продовжити з бібліографічного запису за допомогою гіперпосилань (індексів, серій, рубрик) з формуванням відповідних переліків бібліографічних записів.
Отже, бібліографічні записи документів здатні забезпечити повноцінний тематичний пошук і зв’язок між базами даних електронного каталогу лише за умови наявності у записах певних елементів лінгвістичного забезпечення. Використання під час наукового опрацювання документів класифікацій, предметних рубрик і тезаурусів, паралельне індексування за різними класифікаціями, зазначення класифікаційних індексів і тем у бібліографічному записі документа і застосування класифікаційних рішень як пошукових елементів – це підґрунтя високого рівня виконання інформаційних запитів, оптимізації інформаційно-пошукової системи та розвитку сучасної бібліотеки в системі електронної комунікації.

Список використаної літератури
1. Декларация о международных принципах каталогизации (Statement of International Cataloguing Principles). 2009. URL: https://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/icp/icp_2009-ru.pdf
2. Лобузіна К. В., Лобузін І. В. Проблеми адаптації, впровадження та адміністрування сучасної автоматизованої інформаційної бібліотечної системи. Бібліотечний вісник. 2011. № 5. С. 14–21.
3. Функциональные требования к библиографическим записям: окончат. отчет. Рос. библ. ассоц., Рос. гос. б-ка; пер. с англ. [В. В. Арефьев]; науч. ред. пер.: Т. А. Бахтурина, Н. Н. Каспарова, Н. Ю. Кулыгина. Москва: РГБ, 2006. 150 с.

References
1. (2009). Deklaratcia o mezhdunarodnykh printcipakh katalogizatcii [Statement of International Cataloguing Principles]. Retrieved from https://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/icp/icp_2009-ru.pdf [In Russian].
2. Lobuzina, K. V. & Lobuzin, I. V. (2011). Problemy adaptatsii, vprovadzhennia ta administruvannia suchasnoi avtomatyzovanoi informatsiinoi bibliotechnoi systemy [Problems of adaptation, in the form of administrative control of the automated system of information system]. Bibliotechnyi Visnyk, 5, 14–21 [In Ukrainian].
3. Bakhturyna, T. A. (Ed.). (2006). Funktcionalnye trebovania k bibliograficheskim zapisiam: okonchat. otchet [Functional requirements for bibliographic records: end. report]. Moscow, 2006 [In Russian].

UDC 027.54:025.4](4-11)
Svitlana Halytska,
ORCID 0000-0001-7902-8580,
Researcher of Department of integrated processing of documents,
V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine,
E-mail: galizkaya@nbuv.gov.ua

THEMATIC SEARCH IN NATIONAL LIBRARIES CATALOGS: EXPERIENCE OF BALTIC STATES

The article considers the means of thematic search by library classification and the possibilities of various information and library search engines. The importance of indicating classification indexes and thematic headings in bibliographic records of documents has been clarified.

Keywords: library hierarchy, bibliographic record, information retrieval system, thematic search, thematic navigator of the VNLU.