Значення інформаційної культури в сучасних бібліотечних закладах

ЗаявникМедведєва Валентина Миколаївна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору»
ЗахідСекція 3. Бібліотека в структурі сучасних інформаційних комунікацій
Назва доповідіЗначення інформаційної культури в сучасних бібліотечних закладах
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

На сьогодні інформаційна культура вимагає від сучасного суспільства нових знань, особливого стилю мислення, що забезпечує необхідну соціальну адаптацію до радикальних змін та гарантує гідне місце в інформаційному середовищі.
Саме поняття «інформаційна культура» – міждисциплінарне, його вивчають представники різних областей: культурологи, соціологи, філософи, фахівці з інформатики.
Інформаційна культура – це й частина загальної культури, і систематизована сукупність знань, умінь, навичок, що забезпечує оптимальне здійснення індивідуальної інформаційної діяльності, спрямованої на задоволення особистих інформаційних потреб, уміння цілеспрямовано працювати з інформацією і використовувати для її отримання, обробки і передачі комп’ютерну інформаційну технологію, сучасні технічні засоби і методи.
На сьогодні оволодіння інформаційною культурою – це шлях універсалізації якостей особистості, що сприяє реальному розумінню свого місця і своєї ролі у сучасному суспільстві. Важливу роль у формуванні інформаційної культури відіграє освіта, яка повинна формувати нового фахівця інформаційного суспільства. У сучасного фахівця необхідно виробити такі навички й уміння: диференціації інформації, виокремлення значущої інформації, вироблення критеріїв оцінювання інформації, «виробляти» інформацію та використовувати її.
Основною ознакою інформаційної культури є не лише отримання найрізноманітнішої та різної за якістю інформації, а й уміння вибирати з великого масиву наявної інформації найбільш важливу й потрібну. До того ж потрібно вміти обробити інформацію відповідним чином, що не менш важливо, ніж безпосередньо зміст інформації.
Проблема розвитку інформаційної культури користувачів є сьогодні однією з найважливіших в освіті. Низький рівень інформаційної культури особистості стає на перешкоді її адаптації та соціалізації, перешкоджає професійній орієнтації та становленню як повноправного члена суспільства.
Сьогодні бібліотечні заклади з огляду на виклики сучасності, шукають більш нові засоби для надання доступу до культурного надбання, забезпечують компенсацію розриву в знаннях людей, постійно надаючи їм інформацію щодо нових досягнень науки, техніки, культури.
Сучасний бібліотечний заклад – невід’ємна й органічна частина культури і в той же час є – один із найважливіших факторів культурного розвитку, розповсюдження, оновлення культурного надбання людства.
Діяльність бібліотечних закладів є важливим фактором виховання інформаційної грамотності особистості. Ця діяльність направлена, з однієї сторони, на забезпечення основних умов навчання та наукової діяльності, з другої – на культурний розвиток особистості. У свою чергу, бібліотечні заклади здійснюють комплексний підхід до формування інформаційної культури, використовуючи засоби та методи коригування та керування цим процесом; надають можливість об’єднувати пізнавальну та практичну інформаційну діяльність користувачів. Завдання бібліотечної системи полягає в забезпеченні принципової можливості зв’язку між документом і користувачем, виокремлювати необхідну інформацію з документа, оцінювати та переосмислювати потрібну інформацію.
Сьогодні є всі підстави говорити про формування нової інформаційної культури, яка може стати елементом загальної культури сучасного суспільства. Її основою можуть стати знання про інформаційне середовище, закони її функціонування, вміння орієнтуватися в інформаційних потоках. Для вільної орієнтації в інформаційному потоці сучасне суспільство повинно володіти інформаційною культурою як однією зі складових загальної культури.
Суспільство має бути заздалегідь підготовлене до сприйняття нових досягнень науки, техніки й технологій. У першу чергу, це стосується інформаційної сфери суспільства, у якій зміни відбуваються найбільш швидко і є найбільш радикальними.
Здатність суспільства досить швидко сприймати й практично використовувати в інтересах забезпечення своєї життєдіяльності нові знання, технології, технічні засоби й інформаційні ресурси становить нову інформаційну культуру суспільства. Рівень розвитку цієї культури, зокрема, може бути важливим інтегральним показником рівня розвитку суспільства в інформаційному столітті. Але, інформаційна культура поки є показником не загальної, а швидше професійної культури людини. Основою інформаційної культури можуть виступати знання про інформаційне середовище, про закони її функціонування, також уміння орієнтуватися в інформаційних потоках.
Отже, пріоритетність в інформаційній політиці, підвищення рівня інформованості населення та якості освітнього процесу, уміння та навички працювати в сучасних інформаційних мережах, користуватися новими типами комп’ютерної техніки дає змогу сформувати більш нову інформаційну культуру.