СПІВРОБІТНИЦТВО АН УРСР З НІМЕЦЬКИМИ НАУКОВО-ДОСЛІДНИМИ УСТАНОВАМИ В СВІТЛІ АРХІВНИХ ДОКУМЕНТІВ (1961–1965 рр.)

ЗаявникІндиченко Ганна Володимирівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації» (2020)
ЗахідСемінар. Архівні фонди наукової спадщини України: історія формування, інформаційний потенціал, вектори розвитку в цифрову епоху
Назва доповідіСПІВРОБІТНИЦТВО АН УРСР З НІМЕЦЬКИМИ НАУКОВО-ДОСЛІДНИМИ УСТАНОВАМИ В СВІТЛІ АРХІВНИХ ДОКУМЕНТІВ (1961–1965 рр.)
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

УДК 001.32 (477+430)«1961/1965»
Індиченко Ганна Володимирівна
ORCID 0000-0003-2225-0214,
кандидат історичних наук, завідуюча відділом,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
e-mail: Indychenko@ukr.net


СПІВРОБІТНИЦТВО АН УРСР З НІМЕЦЬКИМИ НАУКОВО-ДОСЛІДНИМИ УСТАНОВАМИ В СВІТЛІ АРХІВНИХ ДОКУМЕНТІВ (1961–1965 рр.)

За архівними документами досліджено міжнародне наукове співробітництво АН УРСР з науково-дослідними установами Німецької Демократичної Республіки (НДР) та Федеративної Республіки Німеччини (ФРН) у 1961–1965 рр.

Ключові слова: АН УРСР, українсько-німецьке наукове співробітництво, архівний документ.

Упродовж 1961–1965 рр. вченими України досягнуто значних успіхів у розвитку як прикладних, так й фундаментальних досліджень: окремі відкриття та розробки, здійснені академічною спільнотою в цей час, не мали аналогів у світі та викликали зацікавленість за кордоном. У 1961–1965 рр. посилилося творче співробітництво з німецькими науково-дослідними установами. Архівні документи за темою дослідження, репрезентовані щорічною звітною документацією АН УРСР з міжнародних зв’язків, протоколами засідань Президії АН УРСР, звітами установ та вчених за результатами наукових закордонних відряджень. Найінформативніші документи акумульовані в Архіві Президії НАН Украни, Інституті архівознавства НБУВ, архівах науково-дослідних установ НАН України, ЦДАВО України та ЦДАГО України.
Провідний напрям спіробітництва був пов’язаний із проведенням наукових заходів. Непересічною подією став Міжнародний симпозіум з нелінійних коливань (Київ, 1961 р.), участь у якому брали Г. Шмідт і Х. Кунке (НДР). З 24 по 27 жовтня 1963 р. проф. П. Г. Костюк був запрошений на сесію Німецької академії натуралістів («Леопольдіна»). У Міжнародній конференції з автоматичного програмування (Київ, 1963 р.) брав участь проф. Клеман (НДР). У 1964 р. АН УРСР відвідали віце-президенти Німецької академії наук у Берліні М. Штенбек і Д. Штерн, літературознавець Е. Вінтер, професор Ганноверського інституту землезнавства Г. Клосс (ФРН). У 1965 р. д. ф.-м. н. І. В. Гольденфельд перебував у Інституті стабільних ізотопів (Лейпциг).
Активізації співробітництва сприяла постанова Президії АН УРСР від 15 червня 1962 р., якою підтримано ініціативу Німецької академії наук у Берліні із встановлення наукових контактів з питань вивчення тектоніки, стратиграфії та умов утворення схожих в геологічному відношенні Дніпрово-Донецької і Північно-Німецької западин та рудних родовищ на території НДР. Інститути геологічних наук, геології корисних копалин, а також геофізики зобов’язали налагодити обмін геологічною літературою з інститутами геологічного профілю Німецької академії наук у Берліні, організувати обмін ученими та визначити спільну наукову проблематику. Зазначена постанова мала вирішальне значення для розвитку співробітництва: якщо у 1962 р. 44 вчених з НДР відвідали АН УРСР, то у 1963 р. – цей показник досяг 107 чоловік.
Співпраця з НДР розвивалася в напрямі виготовлення та передачі науково-технічної документації, зразків і апаратури. Так, Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона виготовив і передав технічну документацію на верстат КЖ-34, креслення індуктора для нагріва валків, креслення по трьохелектродній зварювальній головці А-384. Фахівці інституту виїздили на заводи НДР для надання консультативної допомоги. Творчі напрацювання в галузі електрозварювання активно переймали й українські вчені: під час відрядження фахівців інституту до ФРН у 1962 р. вдалося ознайомитися із технологією стикового контактного зварювання.
Спільні дослідження з проблеми мирного використання атомної енергії здійснювалися Інститутом фізики АН УРСР та Інститутом ядерних досліджень Німецької академії наук у Берліні. У 1965 р. делегація українських фізиків брала участь у Міжнародній конференції з фізики низьких температур (НДР). У 1965 р. д-р ф.-м.н. О. Ф. Німець брав участь у з’їзді Фізичного товариства НДР.
Установи АН УРСР реалізовували спільні проекти із закладами Німецької академії наук у Берліні: Інститут гідрології і гідротехніки співпрацював з Інститутом фізичної географії, Інститут напівпровідників – з Фізико-технічним інститутом та Інститутом прикладної фізики чистих металів, Інститут металокераміки і спецсплавів – з Інститутом спеціальних металічних матеріалів.
В галузі гуманітаристики розвивалися контакти українських істориків з ученими НДР. У німецькому ювілейному збірнику «Ломоносов, Шлецер, Паллас» (Берлін, 1962 р.) опубліковано статтю к. і. н. І. Г. Рознера про «Путешествие» П. Палласа та «Описание» І. Георгі, як джерела для вивчення історії яїцького козацтва. Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка співпрацював з Інститутом слов’янознавства. Німецькі археологи брали участь у розкопках античної Ольвії. Навесні 1965 р. ЦНБ АН УРСР відвідали німецькі фахівці у галузі бібліотечної справи, які ініціювали питання прискореного надходження видань АН УРСР до ФРН.
До інших напрямів співпраці можна віднести обмін науковою літературою між інститутами, листування з вченими, рецензування наукових праць, обмін колекціями гірських порід, викопної фауни, насінням та гербарним матеріалом.
Науково-інформаційний обмін з науково-дослідними установами НДР та ФРН спрямовувався на надання науково-технічної допомоги, вивчення і використання новітніх досягнень німецьких фахівців. Подальші дослідження в царині історії академічної науки сприятимуть реконструкції цілісної картини міжнародних наукових зв’язків НАН України різних хронологічних періодів.

UDC 001.32 (477+430)«1961/1965»
Indychenko Hanna,
ORCID 0000-0003-2225-0214,
Candidate of Historical Sciences,
Head of the Department of the history of academic science,
V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
e-mail: Indychenko@ukr.net

COOPERATION BETWEEN THE ACADEMY OF SCIENCES OF THE UkrSSR AND GERMAN RESEARCH INSTITUTIONS IN THE LIGHT OF ARCHIVAL DOCUMENTS (1961–1965)

According to archival documents, the international scientific cooperation of the Academy of Sciences of the UkrSSR with research institutions of the German Democratic Republic (GDR) and the Federal Republic of Germany (FRG) during 1961–1965 was studied.
Keywords: Academy of Sciences of the UkrSSR, Ukrainian-German scientific cooperation, archival document.