ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ ШЕВЧЕНКОЗНАВСТВА В НАН УКРАЇНИ

ЗаявникВербіцька Оксана Іванівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації» (2020)
ЗахідСемінар. Архівні фонди наукової спадщини України: історія формування, інформаційний потенціал, вектори розвитку в цифрову епоху
Назва доповідіДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ ШЕВЧЕНКОЗНАВСТВА В НАН УКРАЇНИ
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

УДК 821.161.2 Шевченко Т. Г.
Вербіцька Оксана Іванівна,
ORCID 0000-0002-1459-954X,
кандидат філософських наук,
старший науковий співробітник,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
e-mail: xenaver@ukr.net

ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ
ШЕВЧЕНКОЗНАВСТВА В НАН УКРАЇНИ У 1918-1965 рр.

Аналізуються документальні ресурси архівних фондів установ різного відомчого підпорядкування та їхнє інформативне наповнення для вивчення історії розвитку шевченкознавства в НАН України.
Ключові слова: НАН України, шевченкознавство, архівні фонди.

Як міждисциплінарна галузь наукового знання шевченкознавство яскраво проявилося у діяльності Української/Всеукраїнської академії наук і надалі стало однією з провідних дослідних тем в АН УРСР. Джерела, що входять до складу Архівного фонду НАН України, містять достовірні відомості, які уможливлюють встановлення хронології подій та історичних етапів розвитку шевченкознавства як наукового напряму досліджень та унаочнюють події та суспільно-політичні явища у країні, і таким чином – дозволяють висвітлити історичну картину розвитку однієї з провідних національних ідей в Україні.
Документи вищих керівних органів Української РСР, що відклались у центральних державних архівах – ЦДАВО України (ф. 2, оп. 10, ф. 166, оп. 10 та ін.) та ЦДАГО України (ф. 1, оп. 6, 16, 20, 24, 31 та ін.), містять постанови, розпорядження та листування стосовно проведення заходів з публікації творів Т. Г. Шевченка та вшанування його пам’яті, до яких залучалась Академія наук як чільна наукова організація.
Документальні ресурси архіву Президії НАН України (ф. 251) дозволяють виділити загальні тенденції у становленні в НАН України, висвітлюють визначні наукові розробки інститутів літератури ім. Т. Г. Шевченка, мовознавства ім. О. О. Потебні, мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського, історії, а також музеїв Т. Г. Шевченка у складі АН, представляють відомості про координацію і організацію загальноакадемічних та міжнародних наукових заходів, присвячених шевченківським дням, а також відомості про співробітників цих установ. Документи з шевченкознавчих досліджень раннього періоду діяльності Академії відклались у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (ф. 10 ІР НБУВ).
В архівних фондах академічних науково-дослідних установ НАН України (Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського, Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка, НБУВ та ін.) зосереджено детальні відомості про діяльність установ та наукову роботу вчених-шевченкознавців і бібліографів. Зокрема, плани та звіти НДР, звіти наукових відділів, видавничі плани та звіти, протоколи та стенограми засідань вчених рад, дисертації, а також рецензії та відгуки на наукові праці співробітників, документи наукових конференцій, що стосуються питань шевченкознавства.
Документи, що входять до складу особових архівних фондів видатних учених та діячів культури (ф. 162 Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка; ф. 13 ІМФЕ; ф. 32, 39, 66, 257 Інституту архівознавства НБУВ; ф. 37, 73, 80, 169, ф. 279, 285, 287, 317 Інституту рукопису НБУВ; ф. 1, 30, 279, 625, 1250 ЦДАМЛМ України; ф. 3847 ЦДАВО України та ін.), розкривають перед дослідниками історію персональних досліджень вчених. Серед них фонди: О. І. Білецького, І. К. Білодіда, Б. С. Бутника-Сіверського, М. І. Вериківського, М. В. Геппенера, К. Г. Гуслистого, Ю. І. Івакіна, Ф. Л. Ернста, С. О. Єфремова, Є. П. Кирилюка, А. М. Лободи, В. В. Міяковського, М. М. Новицького, О. П. Новицького, П. М. Попова, та ін. Наочно відображають історію шевченкознавства фотодокументи ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного, особових фондів архівів установ НАН України.
Комплексний аналіз значної за обсягом джерельної бази дозволить достовірно відобразити розвиток шевченкіани та внесок академічної спільноти у вивчення і популяризацію життя та творчості Т. Г. Шевченка.

UDC 821.161.2 T. Shevchenko
Verbitska Oksana,
ORCID 0000-0002-1459-954X,
Candidate of Philosophical Sciences, Senior Research Associate,
Institute of Archival Studies,
V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
e-mail: xenaver@ukr.net

SOURCE BASE OF DEVELOPMENT RESEARCH
OF SHEVCHENKO’S STUDIES IN THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF UKRAINE

Documentary resources of archives of institutions of different subordination and their informative content for studying the history of development of Shevchenko’s studies in the NAS of Ukraine are analyzed.
Keywords: NAS of Ukraine, Shevchenko’s studies, archival funds.