НАУКОВА НАРАДА З ТЕПЛОВИХ НАПРУГ У КИЄВІ ЯК ФОРУМ ДЛЯ КООРДИНАЦІЇ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ГАЛУЗІ ТЕРМОМЕХАНІКИ (ЗА АРХІВНИМИ ДОКУМЕНТАМИ)

ЗаявникБулгаков Юрій Володимирович (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації» (2020)
ЗахідСемінар. Архівні фонди наукової спадщини України: історія формування, інформаційний потенціал, вектори розвитку в цифрову епоху
Назва доповідіНАУКОВА НАРАДА З ТЕПЛОВИХ НАПРУГ У КИЄВІ ЯК ФОРУМ ДЛЯ КООРДИНАЦІЇ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ГАЛУЗІ ТЕРМОМЕХАНІКИ (ЗА АРХІВНИМИ ДОКУМЕНТАМИ)
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

УДК 930.253(477)(Коваленко А. Д.)
Булгаков Юрій Володимирович
ORCID 0000-0002-9138-9132
кандидат історичних наук, старший науковий співробітник,
Інститут архівознавства,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
E-mail: bulgakov.george.1986@gmail.com

НАУКОВА НАРАДА З ТЕПЛОВИХ НАПРУГ У КИЄВІ ЯК ФОРУМ ДЛЯ КООРДИНАЦІЇ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ГАЛУЗІ ТЕРМОМЕХАНІКИ (ЗА АРХІВНИМИ ДОКУМЕНТАМИ)

За архівними документами досліджено результати наукової наради з теплових напруг, організованої А. Д. Коваленком, яка дала поштовх для координації досліджень вітчизняних вчених.
Ключові слова: А. Д. Коваленко, Інститут механіки АН УРСР, термомеханіка, особовий фонд, Інститут архівознавства НБУВ.

У 2020 р. виповнюється 60 років від часу проведення Інститутом механіки АН УРСР наукової наради з теплових напруг у стержнях, пластинках і оболонках стосовно до турбобудування. Нараду було організовано Постійною комісією з турбінних установок Державного науково-технічного комітету Ради Міністрів УРСР і Академії наук УРСР, Комісією з міцності газових турбін при Інституті механіки АН СРСР й Інститутом механіки АН УРСР та проведено у Києві 6–7 червня 1960 р. Роботу з організації наради очолював академік А. Д. Коваленко.
У особовому фонді А. Д. Коваленка, що зберігається в Інституті архівознавства НБУВ, відклалися робочі щоденники вченого, які містять відомості про хід наради, зміст його вступного слова, тез доповідей та анотації доповідей інших учасників [1]. На нараді було представлено 15 доповідей, за матеріалами яких у 1961 р. видано науковий збірник за редакцією А. Д. Коваленка [2].
На нараді обговорювалися наступні теми: температурні поля при нестаціонарних теплових процесах, що виникають при пусках і зупинках агрегатів і викликають найбільші теплові напруги – І. О. Мотовиловець (Інститут механіки АН УРСР), Є. Д. Плєтнікова (ЦАГІ), Я. С. Підстригач (Інституту машинознавства і автоматики АН УРСР); розрахунок теплових напружень в межах пружності в статичній та квазістатичній постановці – А. Д. Коваленко, В. Т. Корнієнко та П. І. Єрмаков (Інститут механіки АН УРСР), В. І. Даниловська (МДУ ім. М. В. Ломоносова), С. Я. Ярема (Інституту машинознавства і автоматики АН УРСР); розрахунок теплових напружень з урахуванням пластичних деформацій – Ю. М. Шевченко (Інститут механіки АН УРСР), А. Ф. Пронкін; втрата стійкості (термовипучування) нерівномірно нагрітих пластин – Р. О. Ададуров (МФТІ); урахування впливу теплових напружень на міцність конструкцій – Д. А. Гохфельд (Челябінський механіко-машинобудівний інститут), Є. І. Молчанов (Теплотехнічний НДІ ім. Ф. Е. Дзержинського), А. М. Потьомкіна, П. І. Шварцман, Є. С. Муслін; експериментальні методи (метод фотопружності) вивчення теплових напружень – В. І. Савченко (КДУ ім. Т. Г. Шевченка).
Нарада рекомендувала проведення подальших досліджень задач термопластичності, теплових напружень в динамічній постановці, теоретичних та експериментальних досліджень різних процесів теплообміну в турбінних конструкціях, розробку методів моделювання та розрахунку теплових напруг за допомогою електронних обчислювальних машин.
На нараді відбувся конструктивний діалог між вченими-механіками та фізиками, представниками наукових установ Києва, Львова, Челябінська, Москви, що став поштовхом до поглиблення наукових досліджень у галузі термомеханіки. Наради з теплових напруг стали традиційними, а науковий збірник за їх матеріалами видавався протягом двадцятиріччя (1961–1980).

Список використаної літератури
1. ІА НБУВ. Ф. 102. Оп. 4. Спр. 64. Арк. 18зв.–23зв.
2. Тепловые напряжения в элементах турбомашин: доклады научного совещания. Киев: Изд-во АН УССР, 1961. Вып. 1. 166 с.

References
1. Fond 102, Inventory 4, Unit 46a, 105 folios. Institute of Archival Studies of Vernadsky National Library of Ukraine. Kyiv, Ukraine. [In Russian].
2. Teplovyye napryazheniya v elementakh turbomashin: doklady nauchnogo soveshchaniya. Vyp. 1. [Thermal stresses in elements of turbomachines: reports of a scientific meeting. Vol. 1]. Kyiv, Ukraine, 1961. [In Russian].

UDC 930.253 (477) (Kovalenko A. D.)
Bulhakov Yurii,
ORCID 0000-0002-9138-9132
Candidate of Historical Sciences, Senior Research Fellow of the Archaeography Department of the Institute of Archival Studies,
Vernadsky National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
E-mail: bulgakov.george.1986@gmail.com
SCIENTIFIC MEETING ON THERMAL STRESSES IN KYIV AS A FORUM FOR COORDINATION OF SCIENTIFIC RESEARCH IN THE FIELD OF THERMOMECHANICS (ACCORDING TO ARCHIVAL DOCUMENTS)
According to archival documents, the results of a scientific meeting on thermal stresses, organized by A. D. Kovalenko, were studied, which gave impetus to the coordination of research by domestic scientists.
Keywords: A. D. Kovalenko, Institute of Mechanics AS Ukrainian SSR, thermomechanics, Personal fund, Institute of Archival Studies VNLU.