Щодо узгодження питань при укладанні окремих розділів робочих таблиць класифікації «Рубрикатора НБУВ» з соціогуманітарних наук

ЗаявникБагрій Ірина Ігорівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору»
ЗахідСекція 4. Інтеграція національних наукових ресурсів та інтелектуальний доступ до інформації
Назва доповідіЩодо узгодження питань при укладанні окремих розділів робочих таблиць класифікації «Рубрикатора НБУВ» з соціогуманітарних наук
Інформація про співдоповідачівКравченко Клавдія Костянтинівна, зав. сектором Крещенко Лола Маноновна, пров. бібліотекар
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

Потік документів з гуманітарних наук, які надходять на систематизацію до НБУВ, відображає явища і тенденції сучасного життя України і світу. Природно, що відповідні розділи «Рубрикатора НБУВ» і організація за ними систематичних каталогів мають знаходитися у відповідності до реалій та бути максимально пристосованими до найбільш точного відображення документів і задоволення тематичних читацьких запитів, зокрема в електронних каталогах (ЕК) і бібліотечно-бібліографічних базах даних.
Особливістю ведення розділів робочих таблиць класифікації з соціогуманітарних наук є їх постійне приведення у відповідність до сучасного стану розвитку суспільства та його відображення в документах, зокрема в чинному законодавстві. Однією з особливостей роботи є також термінологічна невизначеність окремих явищ, наприклад, таке явище як тероризм, окремі аспекти якого класифікуються під відповідними індексами у розділах «С5 Соціологія», «Т Історія. Історичні науки», «Ф Політика. Політичні науки», «Х Держава і право. Юридичні науки» не має точного визначення ні у вітчизняних, ні у світових наукових і методичних джерелах, тому за основу було взято визначення з чинного Закону України «Про боротьбу з тероризмом».
Суттєві зміни в політичній карті світу, зміна ідеологічних та політичних векторів значною мірою вплинули як на життя суспільства, так і, як наслідок, на наповнення гуманітарного знання. Усе це відбилося на тематиці документів, що надходять на систематизацію до НБУВ, науковій термінології, а також спричинило потребу в осучасненні робочих таблиць систематизації та відповідних редагуваннях розділів ЕК і ГСК.
У свою чергу це вимагає наявності потужних базових робочих таблиць і гнучкої та ефективної методики їх оптимізації, а також постійної редакційної роботи з відповідними розділами систематичних каталогів для своєчасного відображення в них нових і новітніх явищ, з одного боку, з логікою побудови робочих таблиць класифікації (РТК), а з іншого — з логікою формулювання читачами пошукових запитів.
За мету, яка стоїть перед фахівцем-систематизатором, який веде розділ СК з соціогуманітарних наук, можна прийняти тезу, що читач, особливо такий, що має базову освіту, послуговуючись професійною логікою, котра витікає з його освіти, зможе самостійно здійснювати навігацію у відповідному розділі СК або пошуку за «Рубрикатором НБУВ» в ЕК НБУВ. Також стояла задача збереження наступності каталогів, які були побудовані на основі робочих таблиць попередніх років, створених фахівцями-систематизторами НБУВ на основі відповідних розділів вихідної класифікації — Бібліотечно-бібліографчної класифікації (ББК) для наукових бібліотек, а також її похідних останніх років, зокрема, «Средних таблиц ББК». Окремі розділи ББК для наукових бібліотек вийшли друком у 60 ті рр. минулого століття і відповідали суспільним реаліям та ідеології того часу. Згодом у 70 ті та 80 ті рр. виходили зміни і доповнення до них, які, природно, інтегрувалися в РТК.
Крім того варто зазначити, що хоча ББК була частково ідеологізована і політизована, її знайшлося закономірне місце серед всесвітньо визнаних класифікаційних систем і своє міжнародне визнання ББК отримала за логічність, розгалуженість структури, гнучкість і комфортність, широкі комбінаційні можливості системи. Робота над «Рубрикатором НБУВ» загалом велась і ведеться поступально, послідовно висвітлюючи певну галузь. Проте в процесі робіт виникла нагальна необхідність узгодження між собою окремих розділів та підрозділів на рівні термінології, побудови індексів тощо і, також, створення відповідної системи взаємних посилань.
Розвиток окремих розділів РТК з соціогуманітарних наук передбачає їх наскрізне міжроздільне узгодження, особливо зважаючи на велику кількість багатоаспектних документів, тобто таких, що одночасно індексуються відповідно до декількох розділів робочих таблиць. Крім того, наявність декількох індексів на багатоаспектному документі забезпечує можливості автоматичного генерування в ЕК списків документів аналогічної тематики за кожним з індексів, тобто аспектів змісту документів. Це надає читачеві, у разі створення такого запиту, змогу ознайомитися з більшим масивом документів відповідної тематики, навіть якщо первинний запит було зроблено, наприклад, за прізвищем автора чи ключовими словами.
Особливу увагу було приділено розмежуванню окремих розділів і підрозділів, причому у відповідних фрагментах РТК це знайшло відображення через систему відповідних посилань. Також було приділено увагу окремим формулюванням, які до речі наводяться під відповідними індексами в бібліографічних записах, які видаються як результат пошуку. Крім того, за окремими словами формулювань може вестися пошук як за ключовими словами у пошуковому розділі «Рубрикатор НБУВ» ЕК.
Також в процесі укладання, модернізації та узгодження соціогуманітарних розділів РТК НБУВ здійснюється порівняльний аналіз, як ці проблеми вирішенні в Універсальній десятковій класифікації (УДК) — одній з найбільших світових класифікацій, яка має офіційну україномовну версію. При порівнянні можливостей відображення конкретних питань в РТК на основі ББК та УДК варто відзначити, що остання менш розроблена та деталізована саме в сфері гуманітарних наук, що не сприяє відображенню поточних подій, не дозволяє зібрати актуальні питання сучасного життя в компактні розділи та підрозділи. Також мови класифікації УДК і базової ББК значно різняться між собою, що не дозволяє створити таблицю абсолютно адекватних відповідників.
Наприклад, документи щодо політичних партій систематизуються під індексами:
Ф69(4/8) Політичні партії окремих країн (політичний аспект) / УДК 329 Політичні партії та рухи
Ф022.2 Партії в політичний системі (політологічний аспект) / Поняття політології у відповідній версії УКД відсутнє
С5*666*454 Політичні партії (соціологічний аспект) / УДК 316.334.3 Соціологія політичних підсистем та інститутів. Політична соціологія. Соціальна політика
Т3(4/8)0-4 Політичні партії в історії окремих країн (історичний аспект) / Через обмеженість розділу 93/94 «Історична наука. Історіографія» таблиць УДК не існує можливості релевантно відобразити за допомогою індексів УДК конкретні історичні події, яким присвячено документ, що систематизується. Тобто УДК у цьому розділі та за допомогою можливостей комбінування не надає змоги відповідної глибини деталізації змісту документа.
Х2(4/8)0-511.1 Політичні партії (історично-правовий аспект) / УДК 342.728(092) Свобода об’єднання. Право на створення коаліції. Історичний аспект
Х809(4УКР)325.1 Політичні партії (правовий аспект) / УДК 342.728 Свобода об’єднання. Право на створення коалції.
Документи з зовнішньої політики і міжнародних відносин залежно від змісту документу систематизуються під індексами:
С5*666.4 Зовнішня політика і міжнародні відносини (соціологічний аспект)
Т3(4/8)0-6 Зовнішня політика і міжнародні відносини (історичний аспект) / УДК див. попередній приклад
Т3(4/8)0-61 Міжнародні проблеми / УДК див. попередній приклад
Т3(4/8)0-62 Економічні міждержавні відносини / УДК див. попередній приклад
Т3(4/8)0-63 Культурні міждержавні зв’язки / УДК див. попередній приклад
Т3(4/8)0-64 Відносини між окремими країнами / УДК див. попередній приклад
Т3(4/8)0-68 Війни / УДК див. попередній приклад
Ф4(4/8) Міжнародні відносини та зовнішня політика в цілому / УДК 327 Міжнародні зв’язки. Світова політика. Міжнародні справи. Зовнішня політка
Ф4(4/8),03 Геополітика / В УДК поняття «геополітика» відсутнє
Ф4(4/8),04 Фактори міжнародних відносин / В УДК поняття факторів міжнародних відносин відсутнє. Індекс у кожному конкретному випадку має створюватися шляхом комбінування.
Х2(4/8)0-621.165 Управління у сфері зовнішньополітичних відносин (історично-правовий аспект) / Індекс, що відображає управління у сфері зовнішньополітичних відносин (історично-правовий аспект), в УДК відсутній
Х809(4/8)612-95 Зовнішньополітична діяльність президента / В УДК президент розглядається винятково як особа -057.341; президентські уряди 328.132.7 Королівські кабінети. Президентські кабінети. Президентські уряди. Індекси відносяться до розділу 32 Політика. Відповідників у розділі 34 Право. Юриспруденція, окрім 342.511 Глава держави, немає.
Х809(4/8)62-95 Зовнішньополітична діяльність парламенту / УДК 342.53 Парламентське право. Парламенти. Зібрання представників. Інші органи, що здійснюють вищу владу. Індекс, що відображає зовнішньополітичну діяльність парламенту, відсутній.
Х809(4/8)64:Х913 Органи зовнішніх відносин в системі органів держави
Х819(4/8)114 Управління у сфері зовнішньополітичних відносин
Х913 Державні органи зовнішніх відносин / Найближчий за змістом індекс УДК 354.11 Міністерство закордонних справ
Х915.212-920 ООН і міжнародні відносини / Найближчий індекс УДК 341.123 ООН
Х916 Міжнародно-правове співробітництво зі спеціальних питань / Індекс, що відображає міжнародно-правове співробітництво зі спеціальних питань, в УДК відсутній
Х919.0 Війна як засіб здійснення зовнішньої політики держав / Найближчий за змістом індекс УДК 342.78 Стан війни
Отже, укладання РТ з соціогуманітарних наук вимагає ретельного дослідження окремих явищ суспільно-політичного буття та прийняття колегіальних методичних рішень для всебічного їх відображення у відповідних розділах і підрозділах таблиць класифікації з розвиненою системою посилань з метою надання максимально точних класифікаційних індексів для всебічного відображення змісту, котра забезпечить якість при систематизації багатоаспектних та вузькопрофільних документів і навігацію по міждисциплінарному розгалуженню з відповідних питань, а також сприятиме забезпеченню ефективності тематичного пошуку в АБІС НБУВ.