ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПОРТАЛ «НАУКА УКРАЇНИ: ДОСТУП ДО ЗНАНЬ» ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

ЗаявникКоновал Людмила Володимирівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. комунікація: актуальні тенденції у цифрову епоху» (2019)
ЗахідСекція 3. Наукові бібліотеки в дослідницькій інфраструктурі України
Назва доповідіІНФОРМАЦІЙНИЙ ПОРТАЛ «НАУКА УКРАЇНИ: ДОСТУП ДО ЗНАНЬ» ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

Успішний розвиток науки залежить від ефективного функціонування державної дослідницької інфраструктури та її входження у міжнародний науковий інформаційний простір. Формування дослідницьких інфраструктур є одним із головних завдань світової наукової спільноти.
Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність» № 848-VIII від 26.11.2015 р. «дослідницька інфраструктура» визначена як сукупність засобів, ресурсів та пов’язаних з ними послуг, які використовуються науковим співтовариством для проведення досліджень на найвищому рівні, що охоплює найважливіші об’єкти наукового устаткування та обладнання або набори приладів, ресурси, що базуються на знаннях (колекції, архіви, депозитарії або банки даних наукової інформації), інфраструктуру, засновану на технології комунікацій (грід, комп’ютери, програмне забезпечення і мережевий зв’язок), та інші структури унікального характеру [1].
Цим Законом також чітко регламентовано термін «державна дослідницька інфраструктура» для об’єднання наукових установ та (або) ЗВО, метою яких є оптимальне використання їхніх ресурсів та координації їх ефективного використання для проведення наукових, науково-технічних досліджень і науково-технічних розробок [1].
Таким чином, до структури української дослідницької інфраструктури (далі УДІ) слід віднести такі компоненти:
• наукові установи та ЗВО, які здійснюють наукову діяльність та проводять науково-технічні розробки;
• ресурси: кадрові, матеріальні (устаткування, прилади), інформаційні (бази даних, колекції, депозитарії тощо);
• інформаційно-комунікаційна інфраструктура (комп’ютерне обладнання, програмне забезпечення, мережевий зв’язок);
• послуги, які забезпечують доступ до інформації, ресурсів та їх використання під час наукової діяльності.
Сучасні інформаційні технології дозволяють здійснювати розробку дослідницьких інфраструктур у цифровому середовищі, т. зв. е-інфраструктури. Перевагами цього процесу є можливість доступу до зручних цифрових послуг зі збереження, менеджменту, аналізу та поширення відкритих наукових даних. На загальнодержавному рівні ці проекти повинні створюватися за умови співробітництва НАН України, МОН України, Міністерства культури України. У 2019 р. було зроблено перші кроки у напрямі створення УДІ, зокрема, узгоджено фінальний проект «Концепції розвитку українських дослідницьких інфраструктур, заснованих на технології комунікацій, до 2021 р.». На нашу думку, роль бібліотеки як наукової інституції у цьому процесі має стати однією з визначальних, оскільки формування УДІ потребує координації під час створення, систематизації та упорядкування інформаційних ресурсів, впровадження системи послуг для їхнього поширення.
Основні компоненти УДІ знайшли своє відображення у структурі інформаційного порталу «Наука України: доступ до знань», який був започаткований Інститутом інформаційних технологій Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського з метою створення інтегрованого інформаційного простору української науки в цифровому суспільстві; популяризації, підвищення рейтингу і доступності наукових досягнень учених України, надання розширеного до них доступу за рахунок використання бібліотечно-інформаційних ресурсів наукових бібліотек України та сучасних веб-технологій.
Складовими порталу є такі блоки:
1. Наукові бібліотеки – реєстр наукових бібліотек України, який містить стислу інформація про бібліотеку та її фонди, місцезнаходження, інтернет-адресу, науково-інформаційні ресурси, відомче та інституційне підпорядкування.
2. Науково-інформаційні ресурси бібліотек – систематизований за типами та галузями знань анотований інтернет-навігатор наукових ресурсів бібліотек України
3. Наукові установи – систематизований за типами, регіонами, галузями знань реєстр наукових установ України, призначений для проведення пошуку наукових видань українських наукових установ, пов’язаний із записами авторитетних файлів.
4. Науковці України – систематизований за галузями знань, науковими ступенями і званнями, регіонами, відомчим та інституційним підпорядкуванням, реєстр науковців України, призначений для проведення пошуку наукових видань і публікацій українських учених, пов’язаний з електронними бібліотечно-інформаційними ресурсами.
Отже, на інформаційному порталі «Наука України: доступ до знань» Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського представлено головні компоненти УДІ, а саме: перелік наукових установ та ЗВО; їхні кадрові ресурси, що відображені в реєстрі науковців України; інформаційні ресурси, систематизовані за видами документів та типами ресурсів (повнотекстові, реферативні, бібліографічні); послуги, що забезпечують доступ до інформації в цифровому середовищі.

Список використаної літератури
1. Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» № 848-VIII від 26.11.2015 / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2016. – № 3. – Ст.25.