Визначення інноваційних напрямів у педагогіці

ЗаявникБалагура Ірина Валеріївна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору»
Захід• Семінар: Бібліометричні технології та наукометричні дослідження
Назва доповідіВизначення інноваційних напрямів у педагогіці
Інформація про співдоповідачівБалагура І. В.
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

УДК 004.67

ВИЗНАЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ НАПРЯМІВ У ПЕДАГОГІЦІ

Глобалізація та зростання нових технологій сприяють розвитку конкуренції, а також інноваційних стратегій на ринку товарів та послуг. Інновації залучені для виробництва продуктів та процесів стали основою для розвитку промисловості. Сучасними важелями економічного зростання є інформаційні технології, біотехнології та послуги з високою доданою вартістю [1]. Інноваційний процес включає нові або значно покращені продукти або технології. Робота присвячена визначенню інноваційних напрямів наукових досліджень в реферативних базах даних «Україніка наукова», Web of science, Google Scholar, Scopus. Існує можливість відстежити та передбачити розвиток інновації на етапі дослідження і обґрунтування розробки за допомогою аналізу реферативних баз даних наукової інформації, що концентрують результати наукових досліджень в Україні за останні роки.
Досліджено патентну базу даних «Укрпатент», зокрема динаміку кількості патентів на винаходи (корисні моделі) в педагогіці, що має тенденцію до зростання. Визначено, що більша частина винаходів – це комп’ютерно-орієнтовані засоби навчання, що використовуються для інформаційного забезпечення, тестування та визначення мотивації учнів та студентів [2].
Визначено кількість українських публікацій у Scopus з педагогіки: 132 документи за період 1996-2014 роки, на які відбулось 298 посилань, загальний індекс Хірша з педагогіки рівний 9, зокрема у 2014 році опубліковано 17 робіт. Незначна кількість робіт з даної тематики пояснюється відсутністю українських видань у Scopus із педагогіки. Більшість робіт, що ввійшли до даної наукометричної бази даних відносяться до фізичного виховання.
Визначено науковців, що мають найбільшу кількість цитувань у Google Scholar з педагогіки, серед них Платанов В.М., Бех І.Д., Кремень В.Г., Андрущенко В.П., Зязюн І.А., Жалдак М.І., Сисоєва С.О [3,4]. Серед робіт даних авторів найбільшу кількість цитувань здобули монографії В.Н. Платонова «Система підготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения» (1677 цитувань) та «Общая теория підготовки спортсменов в олимпийском спорте» (1330), що підтверджує актуальність досліджень педагогіки у спорті. Також спостерігається значна кількість цитувань за ключовими словами «виховання особистості», «філософія освіти», «теорія освіти», «компю’терно-орієнтовані засоби навчання», «модернізація освіти», «освітологія», «інноваційна педагогіка» та ін. За технологією, описаною у [5] побудовані відповідні мережі співавторів за ключовими словами «освіта», «ІКТ в освіті», «open learning», «дистанційне навчання». виділено наукові колективи, що займаються даними дослідженнями серед них спеціалісти Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, Національного педагогічного Університету ім. П.М. Драгоманова, Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», Київського університету імені Бориса Грінченка, Національного університету біоресурсів і природокористування України.
Виконано побудову мереж співавторів на основі реферативної бази даних «Україніка наукова», в результаті побудовано мережу, яка містить 7215 вузлів та 13426 зв’язків. Мережа співавторів являє собою велику кількість дрібних наукових колективів та декілька великих на чолі із Андрущенко В., Бех І, Биков В., Зязюн І., Олійник В., Шевченко О., які досліджують такі напрями в педагогіці, як філософія педагогіки, розвиток особистості, теорія освіти, дистанційне навчання, управління підвищення кваліфікації педагогічних працівників та ін. Тобто мережа співавторів на основі реферативної бази даних «Україніка наукова» відобразила більш детальну схему взаємодії науковців, частково підтверджуючи аналіз цитування та профілів авторів за Google Scholar Citation.
Проведено наукометричний аналіз для наукових робіт та патентів з педагогіки. Визначено, що для детального аналізу інноваційних напрямів необхідно використовувати данні патентної та різних реферативних баз даних. Дослідження в педагогіці слабко освітлені в зарубіжних виданнях, вітчизняні спеціалісти відомі працями із педагогіки у фізичному вихованні. Аналіз мереж співавторів за базами даних «Україніка наукова» та Google Scholar надав подібні результати, оскільки наукові праці провідних спеціалістів частково продубльовані. Провідні наукові колективи в Україні присвячують свої роботи філософії педагогіки, розвитук особистості, теорії освіти, дистанційному навчанню, управлінню підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Аналіз української патентної бази відобразив інноваційний потенціал за напрямком інформаційно-комунікаційних технологій в освіті, що зумовлено значним попитом інформатизації в освіті та поширенням дистанційного навчання в Україні та світі.

1. Соловьев В.П. Новые возможности и новые проблемы инновационного развития экономики: опыт самоинтервью / В.П. Соловьев // Инновации, № 09 (155), сентябрь, 2011. – С. 90-97.
2. Український інститут інтелектуальної власності (Укрпатент): [електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.uipv.org/.
3. Бібліометрика української науки: [електронний ресурс] – Режим доступу: http://nbuviap.gov.ua/bpnu/.
4. Академія Google: [електронний ресурс] – Режим доступу: https://scholar.google.com.ua/
5. Ландэ Д.В. Построение сетей соавторства по данным сервича GOOGLE SCHOLAR CITATIONS / Д.В. Ландэ, И.В. Балагура, В.Б. Андрущенко // Открытые семантические технологии проектирования интеллектуальных систем - Open Semantic Technologies for Intelligent Systems (OSTIS - 2016): материалы VI междунар. науч-техн. конф.(Минск, 18-20 февраля 2016 года)/ редкол. : В.В. Голенков (отв. ред.) [и др.]. – Минск: БГУИР, 2016. – С.233-238.