Бібліотечні установи як центри гендерної просвіти громадян в інформаційному суспільстві

ЗаявникЧернявська Ліна Павлівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. комунікація: актуальні тенденції у цифрову епоху» (2019)
ЗахідСекція 4. Розвиток соціально-інформаційних комунікацій в умовах інформатизації
Назва доповідіБібліотечні установи як центри гендерної просвіти громадян в інформаційному суспільстві
Інформація про співдоповідачівмнс НЮБ НБУВ
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

Висвітлено участь бібліотечних установ як центрів освіти і просвіти громадян в інформаційному суспільстві. Акцентовано увагу на актуальності доведення до широкого загалу принципів гендерної рівності, якісної інформації з цього питання. Наголошено на протидії маніпуляціям в інформаційно-комунікаційному просторі щодо гендерних стереотипів.
Ключові слова: гендер, бібліотечні установи, інформаційно-комунікативна діяльність бібліотек.

Україна продовжує свій шлях до досягнення рівності між чоловіками й жінками та розширення прав і можливостей жінок. Водночас на шляху досягнення гендерної рівності в є багато перешкод, зокрема дуже повільна зміна свідомості людей, популізм та опір антигендерних рухів, які маніпулюють свідомістю громадян в умовах дефіциту інформації про реальні цілі та цінності гендерної політики, її змісту, напрямків. Частиною таких антигендерних ініціатив є й деякі представники академічної спільноти, погляди яких є далекими від світових стандартів та містять твердження на зразок «у сучасному суспільстві спостерігається тенденція до примусової гомосексуалізації», а ідея просування гендерної рівності називається руйнівною [1].
Оскільки однією з причин існування в нашому суспільстві проблем гендерної нерівності і стереотипів є відсутність інформації, то на бібліотеки лягає завдання заповнити цю прогалину якісною неупередженою інформацією, щоб допомогти сформувати нові соціальноконструктивні підходи до пояснення суспільних відносин, роз’яснення ідей та історичних передумов фемінізму як руху за рівні права і можливості жінок і чоловіків та перспектив, які надає впровадження принципів гендерної рівності кожній людині і суспільству в цілому. На тлі значних позитивних зрушень в бібліотечно-інформаційному забезпеченні освіти і науки, зокрема, створено веб-портали та сайти бібліотек, формується повноцінний галузевий інформаційний ресурс, електронні каталоги, повнотекстові бази, електронні ґендерні бібліотеки. Назріла необхідність у створенні Національної бібліографії з жіночих досліджень, яка мала б стати важливою складовою державної програми з реалізації гендерної політики, стала би національним інформаційним ресурсом, що дозволить забезпечити культурне та інтелектуальне надбання нації і зробити його доступним сучасним і майбутнім користувачам.
Із включенням гендерних курсів до навчальних програм українських вишів (МОН включило гендерні курси до навчальних програм семи українських вишів у 2018 р.) має активізуватися робота зі створення потужної інформаційної ресурсної бази з гендерної тематики для учасників освітньо-виховного процесу; поширення гендерних знань шляхом розробки та впровадження новітніх інформаційно-просвітницьких технологій; проведення досліджень; підготовки і поширення інформаційних матеріалів з актуальних гендерних проблем сьогодення. Як свідчить практика, наукові бібліотеки вищих навчальних закладів, при яких створені Центри гендерної освіти, активно долучаються до їх роботи і пропонують студентам і науковцям тематичні списки літератури, проводять виставки та надають перелік корисних фахових інтернет-ресурсів, де дослідники можуть отримати якісну інформацію з гендерних питань, оприлюднити результати своїх досліджень та обмінятися досвідом [2].
Все частіше бібліотечні фахівці співпрацюють з представниками державних органів та громадських організацій у роботі з просування гендерної просвіти та забезпечення вільного доступу до гендерно-орієнтованої правової й соціально значущої інформації для всіх категорій населення. Адже запорукою успішного розвитку суспільства є сприяння державних органів у реалізації прав і свобод громадян й обізнаність самих громадян про свої права. Обласні наукові бібліотеки (зокрема, Миколаївська, Хмельницька, Кіровоградська, Чернівецька ОУНБ) стають місцем освіти і просвіти громадян надаючи базові знання з ґендерних питань, у тому числі інформацію про такі поняття, як права людини, дискримінація за статевою ознакою, а також з інших питань ґендерної проблематики, зокрема про ґендерні трансформації, що відбуваються в Україні, про український жіночий рух, про діяльність громадських організацій ґендерного спрямування. У співпраці з органами державної влади та громадськими організаціями проводяться тематичні семінари, конференції, презентації, засідання круглих столів, організуються сімейні клуби. Тобто бібліотеки стають ще й місцями зустрічі та консультування користувачів із юристами, психологами, лікарями, фахівцями центру зайнятості тощо. Тож бібліотеки як соціальні центри забезпечують створення платформи для інформаційної, психологічної і практичної адаптації та підтримки гендерно вразливих верств населення. Серед форм роботи такого соціального партнерства могли б бути on-line приймальні уповноважених осіб, регулярні відео конференції під час яких мешканці навіть віддалених населених пунктів могли б звернутися за правовою консультацією та отримати допомогу. Актуальною є проблема організації доступу користувачів бібліотек до ресурсів електронного урядування, різних соціальних сервісів, а також до представників державних та громадських організацій.
Все це зробить бібліотечні установи багатофункціональними інформаційно-культурними, освітніми та просвітницькими центрами сучасного українського суспільства.
Бібліографічні джерела
1. Марценюк Т. Ґендерні студії в Україні із часів незалежності: чи боїться академічна спільнота фемінізму? // Електронний архів Національного університету "Києво-Могилянська академія". - Режим доступу: http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/16116/Martseniuk_Henderni_studii_v_Ukraini.pdf?sequence=1&isAllowed=y. – Назва з екрана.
2. Гендерна рівність – ознака сучасності // Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського". - Режим доступу: https://kpi.ua/2018-kp30-1. – Назва з екрана.

References
1. Martseniuk T. Genderni studii v Ukraini iz chasiv nezalezhnosti: chy boit'sia akademichna spil'nota feminizmu? [Gender Studies in Ukraine since Independence: Is the Academic Community afraid of feminism?] // Elektronnyj arkhiv Natsional'noho universytetu "Kyievo-Mohylians'ka akademiia" [Electronic Kyiv-Mohyla Academy Institutional Repository]. Retrieved from http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/16116/Martseniuk_Henderni_studii_v_Ukraini.pdf?sequence=1&isAllowed=y [In Ukrainian].
2. Henderna rivnist' – oznaka suchasnosti [Gender equality - feature of modernity]// Natsional'nyj tekhnichnyj universytet Ukrainy "Kyivs'kyj politekhnichnyj instytut imeni Ihoria Sikors'koho" [National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”]. Retrieved from https://kpi.ua/2018-kp30-1 [In Ukrainian].

Lina Chernjavskaja,
Junior Research Fellow,
V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine

Library institutions as centers of citizens' gender education
in the information society

The report deals with the role of library institutions as centers of education and enlightenment of citizens in the information society is highlighted. Attention is focused on the relevance of communicating to the general population the principles of gender equality, quality information on this issue. Attention is drawn to the importance of countering manipulations in the information and communication space in relation to gender stereotypes. Libraries provide resource information to gender, and Their information has also aims to assist with the provision of education and up-to-date information to the public, employers and service providers about the needs of gender.
Keywords: gender, library institutions, information and communication activities of libraries.