Архівні документи Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України як джерело з історії його діяльності у 2006–2010 рр.

ЗаявникБерезовська Ольга Василівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору»
Захід• Семінар: Архівна спадщина в інформаційному просторі: традиції, інновації, перспективи
Назва доповідіАрхівні документи Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України як джерело з історії його діяльності у 2006–2010 рр.
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

Архівні документи Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена
НАН України як джерело з історії його діяльності у 2006–2010 рр.

У 2006–2010 рр. Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України залишався провідною науковою установою на території України, в завдання якої входили вирішення важливих фундаментальних і прикладних досліджень з актуальних напрямів зоології – вивчення сучасного стану фауни України, популяційної екології, еволюційної морфології, етології, цитології та гістогенезу, моніторингу та охорони тваринного світу, біологічних методів захисту рослин і тварин. Така багатогранна діяльність інституту знайшла своє відображення у його архівних документах, представлених, зокрема, документацією з науково-організаційної, управлінської, науково-дослідної роботи інституту. Завдяки проведеній експертизі цінності та науковому описуванню документації за 2006–2010 рр. архівний фонд інституту поповнився 179 справами, документи яких є вагомою джерельною базою з історії зоологічної науки цього періоду.
Науково-організаційна та управлінська діяльність інституту відображена у документах керівництва, ученого секретаря, наукових відділів, спеціалізованої ради з присудження наукових ступенів, відділу кадрів, бухгалтерії, редколегії наукового журналу «Вестник зоологии», профспілки, Українського ентомологічного товариства, Українського наукового товариства паразитологів та Наукової ради з проблем заповідної справи і діяльності заповідників.
У документах керівництва представлені установчі документи інституту (свідоцтва, довідки, листування), постанови та розпорядження Президії НАН України стосовно діяльності інституту, накази директора інституту з науково-організаційної діяльності. Серед постанов Президії НАН України увагу дослідників привертають ті документи, що характеризують наукову діяльність установи цього періоду, окреслюють основні напрями подальших наукових досліджень, участь інституту в загальнодержавних проектах, роботу молодих вчених тощо. Зокрема, згідно з розпорядженням Президії НАН України від 20. 06. 2006 р. № 400 інститут, спільно з іншими академічними установами, брав участь у розробці Екологічного кодексу України. У постанові Президії НАН України від 27. 05. 2009 р. № 157 висвітлено основні наукові здобутки інституту в галузі зоологічної науки, схарактеризовано унікальні зоологічні фондові колекції установи, результати проведення спільних досліджень з науковими установами Польщі, Болгарії, Росії, Угорщини, Румунії, Ізраїлю, участь співробітників інституту в наукових заходах, конференціях, радах, комісіях. Таким чином інформаційна складова цих видів організаційно-розпорядчих документів дозволяє пересвідчитися у їх значимості для висвітлення підстав до проведення інститутом комплексних наукових досліджень.В акті комплексної перевірки діяльності інституту у 2009 р., що міститься в архівному фонді, висвітлено основні наукові здобутки установи за 2004–2008 рр., охарактеризовано результати нових перспективних напрямів досліджень в галузі зоології, яких досяг інститут за цей період, їх впровадження, наголошено на необхідності розвитку тісної наукової співпраці із науковцями НААН (зокрема, з Інститутом захисту рослин НААН щодо покращення якості сільськогосподарської продукції), окреслено коло проблемних питань із забезпечення впровадження у виробництво завершених розробок з прикладної зоології, зокрема впровадження стратегії і плану дій щодо збереження зубра та ведмедя в Україні.
Широко представлене в описі офіційне листування: з міністерствами, відомствами та іншими установами з питань організації і проведення науково-дослідних робіт; з Президією та відділеннями НАН України про виконання їх доручень з організації наукових досліджень; з посольствами, консульствами зарубіжних країн в Україні, з зарубіжними науковими установами та відділом міжнародних зв’язків НАН України з питань наукового співробітництва; з установами та організаціями з питань проведення науково-дослідних робіт та з основних питань діяльності інституту. Експертиза цінності цього виду документації засвідчила складний процес відбору та формування епістолярного жанру документів НАФ.
Серед документації ученого секретаря відклалися документи, що характеризують організаційні заходи, планування, виконання та оформлення результатів наукової діяльності установи. Зокрема, це протоколи засідань Вченої ради інституту, тематичні та робочі плани науково-дослідних робіт, запити на відкриття тем наукових досліджень; протоколи приймання й оцінки завершених науково-дослідних робіт, експертні висновки Експертної ради при НАН України з оцінки тем фундаментальних досліджень інституту; реєстраційні, облікові та тематичні картки НДР; звіти інституту про науково-дослідну та науково-організаційну діяльність, звіти про роботу наукових відділів; звіт про роботу Міжвідомчої Азово-Чорноморської орнітологічної станції за 2007 р.
Робота науково-дослідних підрозділів інституту представлена протоколами засідань наукових відділів, де висвітлювалися питання організації наукових досліджень та участі науковців відділів у наукових темах; розглядалися та обговорювалися напрямки дисертаційних досліджень співробітників; приймалися рішення стосовно організації проведення наукових конференцій; підбивалися підсумки результатів річної діяльності відділів та окреслювалися плани робіт з фундаментальних та прикладних наукових напрямів зоологічної науки.
Відділ кадрів представлений річними звітами про чисельність і склад кадрів. У фонді містяться звіти про роботу аспірантури та докторантури. Фінансова діяльність в описі представлена кошторисами, штатними розписами, фінансовими звітами, статистичними звітами з основних напрямів діяльності інституту, документами (акти, довідки, пояснювальні записки) ревізії фінансово-господарської діяльності інституту.
У розділ спеціалізованої ради з присудження наукових ступенів ввійшли протоколи та стенограми засідань ради та річні звіти ради про роботу.
На базі інституту здійснювалося видавництво наукового журналу «Вестник зоологии», тому до архівного фонду ввійшли протоколи засідань редколегії журналу.
Документи (списки, висновки, акти, звіти) про шкідливі умови праці відображені у службі інженера з техніки безпеки та охорони праці.
Документи профспілкового комітету інституту, що ввійшли до архівного фонду, представлені протоколами засідань профкому та колективним договором.
Довгий час на базі інституту діють Українське ентомологічне товариство, Українське наукове товариство паразитологів та Наукова рада з проблем заповідної справи і діяльності заповідників, діяльність яких відображена у протоколах засідань, інформаціях, звітах про діяльність, документах конференцій та зборів тощо.
Науково-дослідна робота інституту представлена в архівному фонді заключними і етапними, що мають самостійне значення, звітами за науковими темами, виконаних, зокрема, під керівництвом директора інституту члена-кореспондента НАН України І. А. Акімова, академіків НАН України В. І. Монченка, В. Г. Радченка, члена-кореспондента НАН України І. Г. Ємельянова, докторів біологічних наук Р. В. Андрєєвої, М. Д. Зерової, М. Ф. Ковтун, В. О. Корнєєва, В. В. Корнюшина, С. В. Межжеріна, Н. В. Родіонової та ін. Ця документація свідчить, що науковцями інституту успішно продовжувалось вивчення фауни і систематики, еволюційно-морфологічних основ філогенії тваринного світу України. Розроблена оригінальна концепція формування мікропросторової структури угруповань обростання. Запропоновані нові визначення понять «мікроперифітон» і «макроперифітон». Розроблена гіпотеза зміни морфогенетичних механізмів при переході від клітинного рівня організації у найпростіших до багатоклітинності у Metazoa. Сформульовані основні положення концепції періодичної альтерації (перемикань) типу раннього онтогенезу у черевоногих молюсків. Створено нові класифікації та філогенетичні реконструкції кількох вищих таксонів безхребетних, а також низки родів і видових комплексів хребетних тварин. Запропоновано новий підхід до вирішення проблеми походження птахів і їхнього польоту. Виявлено функціонально-морфологічні основи спеціалізації окремих органел, органів і їх систем у окремих безхребетних тварин впродовж їх онтогенезу. Важливе прикладне значення мали роботи установи, спрямовані на інвентаризацію та моніторинг ресурсів тваринного світу України в умовах впливу антропогенних чинників, розроблення наукових засад його невиснажливого використання та охорони.
В архівному фонді інституту зберігається також документація з кадрових питань (особового складу), пов’язана із забезпеченням соціального захисту працівників. Це види документів, що можуть бути використані для забезпечення законних прав та інтересів громадян: при виконанні запитів соціально-правового характеру відповідно до вимог чинного законодавства (накази директора з кадрових питань, штатно-посадові розписи, контрольні списки наукових співробітників, контракти на роботу в інституті, особові картки (ф. Т-2) та особові справи звільнених співробітників, особові рахунки по заробітній платі, відомості з персоніфікованого обліку працівників).
Представлена документація інституту за 2006–2010 рр. дозволяє дослідникам історії академічної біологічної науки, зокрема в галузі зоології, здійснити комплексний джерелознавчий аналіз та представити цілісну характеристику розвитку основних напрямів роботи інституту цього періоду. Водночас документація з кадрових питань дозволяє забезпечити виконання функцій соціального захисту співробітників інституту. Таким чином аналіз архівного фонду свідчить, що документи за 2006–2010 рр., які відклалися у його складі, містять монолітну інформацію для всебічного опису історії розвитку інституту в цей період.