Особові справи членів НАН України періоду 1961–1965 рр. як документний комплекс до реконструкції їхніх біографій (за матеріалами Архіву Президії НАН України)

ЗаявникШихненко Ігор Миколайович (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору»
Захід• Семінар: Архівна спадщина в інформаційному просторі: традиції, інновації, перспективи
Назва доповідіОсобові справи членів НАН України періоду 1961–1965 рр. як документний комплекс до реконструкції їхніх біографій (за матеріалами Архіву Президії НАН України)
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

Багато років поспіль науковий колектив Інституту архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського займається вивченням розвитку української академічної науки, що знайшло відображення в серії видань документів і матеріалів з історії Національної академії наук України. Вказані видання складаються з двох частин. Перша частина представлена джерелами, що висвітлюють діяльність Академії, її досягнення і здобутки у різні хронологічні періоди. Це такі види архівних документів як: плани та звіти, постанови та розпорядження НАН України, листування з вищими державними органами влади та ін. До другої частини входять додатки: регести протоколів засідань Президії НАН України, які містять відомості про розглянуті наукові питання і їх вирішення; списки дійсних членів і членів-кореспондентів обраних до складу НАН України; списки наукових співробітників академічних установ, списки видань і наукових праць співробітників і списки установ, що діяли у складі Академії. Одним із важливих додатків до збірників документів і матеріалів з історії НАН України є список дійсних членів і членів-кореспондентів обраних до складу Академії.
Хронологічні межі даного дослідження охоплюють період 1961–1965 рр. Вказаний відрізок часу був позначений істотними змінами та досягненями у житті НАН України. У цей час розширилася науково-дослідна база академічних установ, насамперед створювалися нові інституції, відбулася реорганізація їхніх структурних підрозділів (відділів, лабораторій, секторів); збільшилися державні асигнування на розвиток академічної науки, великий відсоток яких витрачався на оновлення експериментальної бази, придбання нового обладнання, будівництво нових приміщень для наукових установ, дослідних підприємств. Покращилося і матеріально-фінансове становище наукових працівників, зокрема підвищилася їхня заробітна плата, відбувалося забезпечення їх житлом тощо.
Головними напрямами наукових досліджень в НАН України у період 1961–1965 рр. були розробки в галузі фізики, хімії, електрозварювання, металургії, матеріалознавства, математики, кібернетики, геології, біології та ін. Розвиток академічної науки у вказані роки сприяв розширенню мережі науково-дослідних установ, що супроводжувалося відповідними кадровими змінами. У цей період, більш як у двічі, збільшилася кількість наукових працівників, насамперед фахівців вищої кваліфікаці – докторів і кандидатів наук. Підготовка майбутніх науковців відбувалася через аспірантуру та докторантуру Академії.
У 1961–1965 рр. до складу НАН України було обрано 84 вчених, з яких 32 дійсних членів і 52 членів-кореспонденти. Дійсними членами стали: фізик Б. І. Вєркін (1919–1990), хімік К. Б. Яцимирський (1996–2005), математик Я. Б. Лопатинський (1906–1981), фахівець у галузі металургії З. І. Некрасов (1908–1990), фізіолог О. Ф. Макарченко (1903–1979), зоолог В. П. Васильєв (1912–2003) та ін. Членами-кореспондентами були обрані: фізик Є. С. Боровик (1915–1966), астроном Є. П. Федоров (1909–1986), геолог Г. Н. Доленко (1917–1990), фахівець у галузі гірничої механіки К. С. Борисенко (1905–1975), біолог В. Й. Білай (1908–1994) та ін.
У процесі створення списку дійсних членів і членів-кореспондентів, обраних до складу НАН України у 1961–1965 рр., залучається великий комплекс історичних джерел, що дозволяє системно реконструювати біографії вчених. Одним із різновидів цих джерел є особові справи дійсних членів і членів-кореспондентів, що зберігаються в Архіві Президії НАН України. На сучасному етапі в Архіві Президії НАН України зберігається близько 12 тис особових справ працівників академічних установ, з яких 204 – особові справи дійсних членів і 134 – особові справи членів-кореспондентів НАН України. Вказаний різновид архівних джерел складається, в основному, з таких документів: особового листка з обліку кадрів, автобіографії, копій документів про вищу освіту, присвоєння наукового ступеня, вченого звання, заяви про прийняття або звільнення з роботи, копій документів про призначення на посаду або переведення з посади на посаду, списків наукових праць і винаходів, характеристики із наукової діяльності, документів, що стосуються питання обрання вчених до складу НАН України, копій документів про нагородження орденами та медалями, присудження державних і наукових премій, документів про виключення зі складу НАН України у зв’язку зі смертю.
Одним з основних документів, що використовується при реконструкції біографій дійсних членів і членів-кореспондентів НАН України, є особовий листок з обліку кадрів. У ньому містяться відомості про прізвище, ім’я та по батькові вченого, дату його народження (число, місяць, рік), місце народження (місто, селище, район, область, країна), національність, соціальне походження, освіту, тогочасну назву та місцезнаходження вищого навчального закладу у якому навчався майбутній вчений і спеціальність, яку він отримав по закінченні. Окрім цього, в особовому листку містяться відомості про науковий ступінь і вчене звання науковця (доктор наук, професор, дійсний член, член-кореспондент), володіння іноземними мовами, відомості про загальну трудову діяльність (період роботи на підприємствах, навчання в аспірантурі, робота та посади в академічних наукових установах, вищих навчальних закладах та ін.), про перебування за кордоном (мета поїздки та перелік країн, у які відряджався вчений), участь у громадському житті (обрання до складу органів місцевих, обласних та центральних органів державної влади), перелік нагород, які мав вчений на момент заповнення особового листка, його сімейне положення (із вказанням прізвищ, імен та по батькові найближчих родичів), домашня та службова адреси вченого. Особових листків з обліку кадрів може бути в особовій архівній справі декілька, оскільки вони оформлялися вченим у різні періоди його наукової діяльності.
Другим важливим документом, що зустрічається в особових справах дійсних членів і членів-кореспондентів НАН України і використовується у процесі реконструкції їхнього життя і діяльності є автобіографії, написані вченими власноруч. Даний документ має вигляд довільного викладу автором інформації про своє дитинство, рідних і близькиих йому осіб (батьків, братів, сестер), навчання у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах, трудову діяльність (наукова робота в академічних установах та викладацька робота у внз), захист кандидатської та докторської дисертацій, обрання до складу НАН України, присвоєння звань і нагород за наукові досягнення та ін.
Копії дипломів про вищу освіту, присвоєння наукових ступенів (кандидата та доктора наук), атестатів про присвоєння вчених звань (доцента та професора) становлять також наукову цінність, оскільки свідчать про високий професійній рівень вчених.
Витяги з протоколів Загальних зборів НАН України, копії розпоряджень Президії НАН України, заяви про прийняття на роботу, копії наказів по особовому складу, що також містяться в особових архівних справах, дають можливість уточнити відомості про обрання науковців до складу дійсних членів і членів-кореспондентів Академії, призначення на посаду в ту чи іншу наукову установу, переведення до іншої установи, причини звільнення з роботи (у звязку з виходом на пенсію або смертю).
Списки наукових праць і наукових винаходів відображають творчий доробок вчених НАН України. Списки наукових праць мають вигляд таблиць, у яких подано назви досліджень та назви друкованих видань, у яких ці дослідження опубліковані; місце, рік і номер видання; кількість друкованих аркушів наукових робіт; наявність співавторів. Подібну структуру мають також і списки наукових винаходів, у яких містяться назви і роки винаходів та номера авторських свідоцтв.
Характеристики та відгуки на наукові доробки членів НАН України, відображають професійне ставлення до них своїх колег, а також дають об’єктивну оцінку їхнім здобуткам і досягненнм. Копії наказів про присвоєння різних нагород (премій, орденів, медалів, відзнак) є визнанням заслуг вчених НАН України на високому науковому та державному рівнях.
Дослідження особових справ дійсних членів і членів-кореспондентів НАН України, які зберігаються в Архіві Президії НАН України, показало що вони мають достатню інформативну наповненість і можуть бути використані при системній реконструкції біографій вчених. У процесі реконструкції потрібно залучати також інші джерела, зокрема, документи з особових архівних фондів дійсних членів і членів-кореспондентів НАН України, які зберігаються в головному архівному підрозділі Академії – Інституті архівознавства НБУВ, особові справи вчених НАН України, що знаходяться на зберіганні в архівних підрозділах академічних установ; друковані наукові видання (спогади про дійсних членів і членів-кореспондентів НАН України їхніх колег і учнів; наукові праці підготовлені до ювілеїв вчених, наукові праці, присвячені історії створення установ Академії; енциклопедичні та довідкові видання та ін.); статті, нариси, біографічні довідки, розміщені на інформаційних ресурсах в мережі Інтернет.