НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ – ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

ЗаявникКлименко Оксана Зіновіївна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. комунікація: актуальні тенденції у цифрову епоху» (2019)
ЗахідСекція 1. Наукові бібліотеки у цифрову епоху: діяльність, управління, взаємодія
Назва доповідіНАУКОВИЙ ЖУРНАЛ – ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАЦІЇ
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ – ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Розглянуто тематику та особливості функціонування науково-теоретичного та практичного журналу «Бібліотечний вісник». Запропоновано актуальні редакційні сервіси та визначено перспективи часопису як важливого сегмента фахової наукової комунікації.
Ключові слова: бібліотечна справа, науковий журнал, наукова комунікація, «Бібліотечний вісник», Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського.

У рамках відзначення століття Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, що сприяло не просто до аналізу здобутків, а і формулювання нової парадигми діяльності головної наукової бібліотеки держави, непомітним був 25-річний ювілей науково-теоретичного та практичного журналу «Бібліотечний вісник». У першому номері в зверненні редакційної колегії наголошено, що «головна мета часопису – спрямувати зусилля працівників усіх бібліотечних систем і відомств на розбудову бібліотечної справи. … Чільне місце на сторінках журналу займуть питання оптимізації інформаційно-бібліографічної, культурно-просвітницької діяльності бібліотек, … аналізуватиметься світовий досвід…» (1993, № 1–2, с. 3). Необхідно зауважити, що увесь спектр означених у зверненні концептуальних питань, з одного боку, залишається актуальним в інформаційно-бібліотечній сфері до сьогодні, з іншого, під впливом інформаційно-комунікаційних технологій з’явилися нові напрями. Започаткування часопису, який у 1990-х роках став трибуною для популяризації креативних ідей та інноваційних концепцій, відображав основні напрями та тенденції розвитку вітчизняної і зарубіжної бібліотечної справи, дало потужний поштовх для відродження кращих традицій вітчизняної фахової періодики.
В умовах розвою спеціалізованих наукових часописів, що засвідчило надзвичайну мобільність українського інформаційного ринку, і, відповідно, конкуренції, сьогодні журналу належить гідно скласти іспит на життєздатність. Автори часопису – відомі вітчизняні і закордонні вчені у галузі бібліотекознавства, бібліографознавства, документознавства, книгознавства, кодикології, біографістики, інформаційної діяльності та практики бібліотечної справи, які пропагують кращі досягнення у тому числі зарубіжний досвід. Актуальна сукупність найважливіших відомостей із вищеокреслених галузей сприяє активному використанню журналу викладачами і студентами вітчизняних вищих навчальних закладів під час профільних лекційних та семінарських занять для підготовки висококваліфікованих фахівців. «Бібліотечний вісник» популярний серед вітчизняної бібліотечної спільноти, а за міжнародним книгообміном поширюється у три десятки країн на різних континентах. Електронна версія «Бібліотечного вісника» зберігається на порталі НБУВ (http://nbuv.gov.ua/j-tit/bv).
Журнал, на шпальтах якого вперше оприлюднено унікальні документи з історії бібліотечної справи та суміжних галузей, що результується апробацією нового знання, котре уможливлює вибір найефективніших стратегій і потенційних трендів трансформації світової бібліотечно-інформаційної сфери у найближчому майбутньому, назавжди залишиться безцінним джерелом інформації та дзеркалом трансформацій у бібліотечній царині з урахуванням історичних, соціальних, культурних та інших детермінантів.
Підведення підсумків функціонування та визначення перспектив «Бібліотечного вісника» як важливого сегмента сучасної наукової комунікації спонукає до залучення нових сервісів, які найбільше відповідають потребам читачів і, відповідно, допомогли б часопису залишатися дієвим інструментом публікації якісних матеріалів, що багатоаспектно освітлюють ту чи іншу проблему, зберегти свою унікальність, враховуючи об’єктивні організаційні й економіко-технологічні фактори.
Колектив фахівців, які беруть участь у створенні «Бібліотечного вісника», усвідомлюють, що місія наукового журналу полягає у створенні відкритого майданчика обміну науковою інформацією, результатами фундаментальних і прикладних досліджень фахівців, тому часопис націлений на розвиток активних і ефективних комунікацій науково-професійного співтовариства, створення майданчика для відкритої дискусії та вільного висловлювання думок, що сприяють підвищенню якості наукових робіт, зближенню науки і практики, пошуку можливостей для застосування результатів наукових досліджень у вирішенні нагальних проблем.
Тому актуалізується необхідність пошуку як внутрішніх резервів, так і впровадження нових моделей, що, насамперед включає формування та структуризацію спеціальних випусків з урахуванням стану актуальності змісту інформаційного контексту; збагаченням змісту та розширення тематики репрезентованих наукових досліджень; налагодження та зміцнення співпраці з авторами (колективне/індивідуальне консультування стосовно розміщення авторських ідентифікаторів ResearcherID та ORCID, вимог до оформлення, нових правил правопису тощо); оновлення художньо-поліграфічного виконання (повнокольорове вирішення, урізноманітнення кількості шпальт); запровадження нових продуктів із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій для релевантності вміщеної у часописі інформації (пошук за ключовими словами в е-архіві журналу (швидка класифікація та сортування необхідної користувачеві інформації, що міститься у відповідних матеріалах), пошук статей за рубриками) тощо.
Щодо майбутнього першого професійного бібліотечного органу у незалежній Україні, який завжди орієнтувався на високі імперативи духовного буття свого народу і був надійним джерелом прогресивної наукової інформації, що убезпечило стабільну його популярність серед читачів, то тут прогнози, найвірогідніше, будуть оптимістичними. У «Бібліотечного вісника», який завжди вирізнявся фундаментальністю теоретичного аналізу та оприлюдненням значимих результатів оригінальних досліджень у тому числі з різних країн ближнього і далекого зарубіжжя, з’являться поціновувачі нової генерації, котрі користуватимуться потужним потенціалом духовних скарбів культури своєї Країни в її успішному поступі до інтелектуальних висот сучасної Цивілізації.

UDC 070.481:316.77
Klymenko Oksana,
Candidate of Historical Sciences. Associate Professor, Senior Research Fellow,
Vernadsky National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
SCIENTIFIC JOURNAL – IMPORTANT PROFESSIONAL COMMUNICATION COMPOSITION
The subject and peculiarities of the functioning of the scientific-theoretical and practical journal «Bibliotechnyi visnyk» are considered. The directions of changing editorial policy are proposed and the prospects of the journal are defined as an important segment of modern scientific communication.
Keywords: library business, scientific communication, «Bibliotechnyi visnyk», Vernadsky National Library of Ukraine.