БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК ЯК ДЖЕРЕЛО ІНФОРМУВАННЯ ПРО ЧИННІ СТАНДАРТИ БІБЛІОТЕЧНОЇ ГАЛУЗІ

ЗаявникСоколова Ірина Василівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. комунікація: актуальні тенденції у цифрову епоху» (2019)
ЗахідСекція 1. Наукові бібліотеки у цифрову епоху: діяльність, управління, взаємодія
Назва доповідіБІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК ЯК ДЖЕРЕЛО ІНФОРМУВАННЯ ПРО ЧИННІ СТАНДАРТИ БІБЛІОТЕЧНОЇ ГАЛУЗІ
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

У публікації йдеться про підготовку анотованого бібліографічного покажчика «Стандарти з бібліотечної справи і суміжних галузей», яка здійснювалась з метою інформування і покращення доступу користувачів до масиву стандартів галузі. Наголошується на необхідності систематичної підготовки бібліографічних покажчиків і списків, що інформують про оновлення цього ресурсу. Розкрито переваги і особливості підготовленого бібліографічного покажчика.
Ключові слова: бібліографічний покажчик, стандарт, нормативний документ, бібліотечна справа, інформаційна діяльність, видавнича справа, архівна справа.

Налагодження ефективної роботи бібліотечно-інформаційної сфери можливе лише за умови стандартизації основних процесів і технологій, послуг, інформаційних засобів і продуктів. Від дотримання вимог стандартів залежить чіткість і ефективність управління бібліотечно-інформаційною діяльністю, оперативність і якість створюваних продуктів і послуг, своєчасність, точність і повнота виконання інформаційних запитів користувача, відповідність показників функціонування вітчизняних бібліотек до міжнародних критеріїв та ін. Стандарти визначають систему бібліотечної, бібліографічної, інформаційної, архівної, видавничої термінології, на базі їх здійснюються основні технологічні процеси, такі, наприклад, як формування бібліографічного запису, індексування, консервація документів тощо. Стандарти вивчаються в системі бібліотечної освіти і підвищення кваліфікації.
Однією з характеристик масиву стандартів галузі є «рухливість», відбувається постійний процес, за якого одні документи втрачають чинність, інші – затверджуються. За умов правильно вибудованої системи стандартизації регулярно і систематично має здійснюватися перегляд, редагування діючих стандартів з метою оновлення або вилучення застарілих нормативних документів. Саме тому важливо регулярно відстежувати оновлення цього масиву і здійснювати інформування про чинні стандарти, котрі забезпечують роботу бібліотечно-інформаційної сфери. Ця робота здійснюється шляхом підготовки друкованих і електронних (цифрових) бібліографічних списків та бібліографічних покажчиків відповідного спрямування. Укладачами цього ресурсу у різні роки виступали фахівці повідних установ галузі: Книжкової палати України, Державної науково-технічної бібліотеки України, Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого, Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національної бібліотека України імені В. І. Вернадського (НБУВ).
У межах виконання науково-дослідної роботи на базі Інституту бібліотекознавства НБУВ у 2019 р. підготовлено бібліографічний покажчик «Стандарти з бібліотечної справи і суміжних галузей». Видання інформує про стандарти, чинні в Україні станом на 1 вересня 2019 року. Інформацію у виданні подано за чіткою логічною структурою: у першому розділі наведено описи стандартів з бібліотечно-інформаційної діяльності, у другому – з архівної справи та документування, у третьому – з видавничої справи. Також до першого розділу віднесені й деякі стандарти з музейної справи, які можуть бути корисні для здійснення бібліотечної діяльності. До четвертого розділу включені описи нормативних документів, що регламентують використання новітніх інформаційних технологій у бібліотечно-інформаційній сфері. Ці стандарти регулюють терміни, визначення й процеси, пов’язані з веденням електронного каталогу, упорядкуванням електронних баз даних бібліотечних і архівних фондів, підготовкою електронних інформаційних продуктів, роботою міжбібліотечного абонемента, використанням електронних ресурсів, оцифровкою документів тощо. У розділах покажчика нормативні документи розташовані за категоріями у такій послідовності: ДСТУ, ДСТУ ГОСТ, ДСТУ ISO (ДСТУ ISO/IEC; ДСТУ ISO/TR), ГОСТ.
Загалом у покажчику представлено понад 100 нормативних документів (111 описів). У випадку, якщо стандарт має кілька частин, повноцінний опис складено на кожну частину документа.
Опис майже усіх документів доповнений анотацією, що в контексті роботи зі стандартами галузі робиться в Україні вперше. Анотації не було складено на кілька документів, які не вдалося знайти ні у формі друкованого видання, ні в електронній формі. Окремо варто закцентувати на підготовці анотацій до тих стандартів, які вітчизняні бібліотечні фахівці не побачать у перекладі українською мовою. На сьогодні такі документи становлять значну частину від усього масиву стандартів галузі. Третина усіх стандартів прийняті методом підтвердження і набули чинності у 2016–2019 рр. Зокрема, згідно наказу ДП «УкрНДНЦ» № 464 від 5 грудня 2018 р. методом підтвердження було прийнято близько 30-ти національних стандартів галузі, гармонізованих з міжнародними стандартами, розробленими ISO. Механізм прийняття стандартів цим методом регламентується у п. 6.2 ДСТУ 1.7:2015 «Національна стандартизація. Правила та методи прийняття міжнародних і регіональних нормативних документів». На сайті УкрНДНЦ розміщено такий коментар: «Метод підтвердження означає, що... стандарт... подано у незмінному вигляді мовою оригіналу (переважно англійською). Для нормативних документів, прийнятих методом підтвердження, передбачено лише оприлюднення підтверджувального повідомлення і не передбачено перекладу або офіційного видання нормативного документа» [1]. Отже, підготовка анотацій до описів стандартів, які не будуть перекладені українською мовою і надруковані у вигляді офіційного видання сприятиме поширенню інформації про зміст цих документів.
Описи стандартів, які є в наявності у фонді НБУВ, включають інформацію про їхні шифри у фонді бібліотеки, що зроблено з метою полегшити роботу користувача з цим ресурсом. Згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 10.05.2002 р. № 608 «Про порядок доставляння обов’язкових примірників документів» НБУВ входить до переліку установ (п’ять установ), які отримують обов’язковий примірник усіх українських стандартів, підготовлених у вигляді офіційного видання. На сьогодні НБУВ має досить солідну підборку цих нормативних документів, яка представлена ледь не усіма надрукованими стандартами галузі. Опис кожного стандарта включає позначку про клас за Українським класифікатором нормативних документів ДК 004 (УКНД).
Доступ до стандартів полегшить і наявність довідкового апарату у вигляді предметно-тематичного покажчика, в якому подається відсилання до порядкового номера нормативного документа.
Отже, в українському інформаційному просторі з'явився якісно новий інформаційний продукт, створений з метою допомогти зорієнтуватися у масиві чинних стандартів фахівцям бібліотечно-інформаційної діяльності, архівної і видавничої справи. Укладачі розраховують, що структурування масиву цього ресурсу, а також наявність в описі стандартів анотацій, в яких стисло викладено зміст документів, стане підґрунтям для вітчизняних науковців у здійсненні аналізу забезпечення галузі стандартами, сприятиме системному підходу й відходженню від фрагментарності у стандартизації технологічних процесів бібліотечно-інформаційної діяльності, виявленню й заповненню наявних прогалин. Подання у покажчику інформації про мову викладення тексту стандартів вкотре спонукатиме замислитися над проблемою мовного бар'єру і можливістю роботи з цими документами українських бібліотечних фахівців. Також у результаті проведеної роботи у фондах НБУВ було виявлено кілька лакун офіційних видань стандартів галузі, що стало поштовхом до проведення робіт щодо їх заповнення. Також підготовлене видання дозволило оперативно сформувати розділ стандартів у читальному залі бібліотекознавчої літератури Інституту бібліотекознавства НБУВ. Електронна версія підготовленого бібліографічного покажчика буде доступна широкому загалу на сайті НБУВ.

Бібліографічні посилання
1. Що таке метод прийняття нормативних документів? / Сайт ДП «УкрНДНЦ». URL: http://uas.org.ua/ua/pitannya-vidpovidi/ (дата звернення 12.07.2019).

References
1. State Enterprise «Ukrainian Scientific Research and Training Center for Standardization, Certification and Quality Problems» (2019) Shсho take metod pryjnyattya normatyvnyx dokumentiv? Retrieved July 12, 2019 from http://uas.org.ua/ua/pitannya-vidpovidi/