РОЛЬ СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ БІБЛІОТЕК У ФОРМУВАННІ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ МІСЦЕВИХ ГРОМАД

ЗаявникКабаренкова Євгенія Григорівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. комунікація: актуальні тенденції у цифрову епоху» (2019)
ЗахідСекція 4. Розвиток соціально-інформаційних комунікацій в умовах інформатизації
Назва доповідіРОЛЬ СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ БІБЛІОТЕК У ФОРМУВАННІ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ МІСЦЕВИХ ГРОМАД
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

УДК 021.2+025.5]:001.9:34
Кабаренкова Євгенія Григорівна,
молодший науковий співробітник
Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського
Київ, Україна
http.://orcid.org/0000-0002-2773-8545

РОЛЬ СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ БІБЛІОТЕК У ФОРМУВАННІ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ МІСЦЕВИХ ГРОМАД

У статті розглянуто досвід регіональних і місцевих бібліотек у рамках бібліотечно-інформаційного обслуговування правовими ресурсами.
Акцентується увага на взаємодії бібліотечних установ з органами місцевої влади, юстиції, правоохоронних органів, освітніх закладів, громадських організацій у поширенні правових знань серед населення. Підкреслюється роль бібліотек як чи не єдиних осередків популяризації правової освіти та виховання серед місцевих спільнот. Розкриваються форми й методи просвітницької і роз’яснювальної роботи бібліотек у формуванні правової свідомості, подоланні правового нігілізму місцевих громад.
Ключові слова: стратегічні комунікації, правова свідомість, правомірна поведінка, законодавчий простір, правовий всеобуч, бібліотека, інформаційно-комунікаційний центр, місцева громада, влада і громада.

У статті досліджується роль бібліотечних закладів у поширенні правових знань серед місцевих громад. В українському суспільстві мають місце різноманітні деформації правосвідомості та правової культури, найпоширенішою з яких є правовий нігілізм. Фахівці в галузі права, моралі, правоохоронних органів, ювенальної юстиції, освіти, громадські та релігійні організації зазначають, що одним з найефективніших способів попередження та подолання деформацій правової культури й правосвідомості, девіантної поведінки є правове виховання.
Місія бібліотек як, можливо, єдиних осередків правової освіти місцевої громади – ознайомити, навчити земляків орієнтуватися в безлічі законів, підзаконних актів, рішень, постанов тощо. Пробудження інтересу місцевої спільноти до правових знань, створення умов для формування правової культури та атмосфери поваги до законів, – одне з пріоритетних завдань регіональних та місцевих бібліотек.
Для здійснення цієї функції бібліотечні заклади включають цю тему в планування, активно використовують оперативну інформацію стратегічних комунікацій (зокрема, такі компоненти, як зв’язки з громадськісю, зв’язки зі ЗМІ, зворотній зв’язок з читацькою аудиторією, врахування думок і реакцій цільової аудиторії на конкретні події, заходи, тощо) та сміливо виступають посередниками в системі комунікацій між владою і громадою.
Мета цієї статті – проаналізувати конкретний досвід бібліотек як сучасних універсальних інформаційно-комунікаційних центрів поширення правових знань серед місцевої громади для формування у неї правової культури та активної правомірної поведінки.
Досліджено й проаналізовано великий масив інформації, що дозволяє зробити такий висновок: бібліотеки роблять чимало для підвищення правової культури громадян. Вони забезпечують вільний доступ користувачів до соціально-правових інформаційних ресурсів та мережі Інтернет; організовують збір інформації, поповнення фонду бібліотек правовою літературою, періодичними виданнями, законодавчими документами; популяризують правові знання через книжкові виставки, виставки періодики, різноманітні заходи; залучають користувачів до отримання безоплатної правової допомоги; співпрацюють з правоохоронними органами, органами юстиції та місцевою владою. Бібліотеки не лише налагоджують прямий і зворотній зв’язок, а й прагнуть сприяти однаковому розумінню проблем і їх вирішенню. Книгозбірні все впевненіше стають територіями єдності місцевих громад. Їхня роль у соціокультурній інфраструктурі регіону щороку зростає. Зміцнення зв’язків, ділове співробітництво з органами влади, юстиції, правоохоронних органів, громадськістю, безсумнівно, піднімають престиж бібліотек, які все частіше стають незамінною складовою місцевого співтовариства.
З огляду на накопичений регіональними і місцевими бібліотеками досвід поширення правових знань серед місцевих громад, можна зробити висновок, що ця праця є системною та відповідає механізму правовиховного процесу особистості, який має такі складові:
1. накопичення правових знань, правової інформації;
2. перетворення накопиченої інформації у правові переконання, навички правомірної поведінки;
3. готовність діяти, керуючись цими правовими переконаннями, тобто правомірно, відповідно до закону.
Відповідно до принципів розвитку стратегічних комунікацій бібліотеки активно вибудовують зворотній зв’язок з місцевою громадою для задоволення її інформаційних потреб, стають надійними посередниками в системі комунікацій між владою і громадою, що дає змогу сфокусувати зусилля та скоординувати заходи, програми, проекти для цієї мети.

Список використаних джерел

1. Правове виховання в сучасній Україні [Електронний ресурс] // Центральна бібліотека ім. Д. І. Писарєва ЦБС Немишлянського району міста Харкова : веб-сайт. – Режим доступу: http://www.biblioteka-pysareva.edu.kh.ua/resursi_ta_poslugi/proekt_pravo_i_zhittya/pravove_vihovannya_v_suchasnij_ukraini. – Назва з екрана.
2. Блажкевич А. Безкоштовні юридичні послуги в бібліотеках у контексті забезпечення сучасних потреб громадянського суспільства / А. Блажкевич // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського : зб. наук. пр. – Київ, 2017. – Вип. 46. – С. 260–273.

References
1. Pravove vykhovannia v suchasnii Ukraini [Legal education is in modern Ukraine]. Tsentralna biblioteka im. D. I. Pysarieva TsBS Nemyshlianskoho raionu mista kharkova: veb-sait – Central Library DI Pisarev Central Bank of the Nemeshlyan District of Kharkiv: website. Retrieved from http://www.biblioteka-pysareva.edu.kh.ua/resursi_ta_poslugi/proekt_pravo_i_zhittya/pravove_vihovannya_v_suchasnij_ukraini [in Ukrainian].
2. Blazhkevych, A. (2017). Bezkoshtovni yurydychni posluhy v bibliotekakh u konteksti zabezpechennia suchasnykh potreb hromadianskoho suspilstva [Free legal services in libraries in the contextof providing of modern necessities of civil society]. Naukovi pratsi Natsionalnoi biblioteky Ukrainy im. V. I. Vernadskoho – Transactions of V. I. Vernadsky National Library of Ukraine, issue 46, pp. 260–273. Kyiv [in Ukrainian].

Evgenia Kabarenkova,
Junior Researcher,
V. I. Vernadsky National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine

A ROLE OF STRATEGIC COMMUNICATIONS OF LIBRARIESIS IN FORMING OF LEGAL CULTURE OF LOCAL COMMUNITIES

In the article experience of regional and local libraries is considered within the framwork of library-informative service by legal resources.
Keywords: strategic communication, legal consciousness, good behaviour, legislative space.