Формування у бібліотечних установах тематичних баз з організації екологічної діяльності в умовах децентралізації

ЗаявникМаленко Яна Вікторівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. комунікація: актуальні тенденції у цифрову епоху» (2019)
ЗахідСекція 4. Розвиток соціально-інформаційних комунікацій в умовах інформатизації
Назва доповідіФормування у бібліотечних установах тематичних баз з організації екологічної діяльності в умовах децентралізації
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

УДК 025.22:502/504]:004.65:342.25
Маленко Яна Вікторівна,
мол. наук. співроб.,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Україна, Київ

Формування у бібліотечних установах тематичних баз з організації екологічної діяльності в умовах децентралізації

Тези присвячені основним напрямам формування у бібліотечних установах, насамперед регіональних, тематичних баз по тематиці організації екологічної діяльності.
Ключові слова: екологічна діяльність, бібліотечні установи, бібліотечне формування, тематичні інформаційні бази, інформаційні ресурси, децентралізація.

Вирішення екологічних проблем регіонів в умовах децентралізації на нових організаційних принципах ускладнюється потребами оперативного втручання владних структур у диструктивні процеси, що можуть обернутися серйозними аваріями. Тому управлінські структури мають володіти необхідною для ефективної та оперативної діяльності інформацією. Організацію такої інформації, структурування в тематичних базах і інформаційний супровід екологічної діяльності на місцях мають здійснювати бібліотечні установи.
Із процесами децентралізації в нашій країні, відповідними змінами в фінансуванні вирішення даних проблем переноситься у відання регіональної влади. Значною мірою даний напрям діяльності, особливо у здійсненні масштабних проектів є маловідомим для влади на місцях і потребує оперативної інформаційної підтримки. Ця підтримка має здійснюватись через систему сучасних інформаційних центрів, серед яких у практиці сьогодення найбільше значення мають комп’ютеризовані, підключені до Інтернету бібліотечні установи [1].
Ці бібліотечні установи мають у стислі строки, виходячи із реальних можливостей і актуальних проблем місцевої екологічної політики, провести комплектування сучасними традиційними (друкованими) та електронними ресурсами, що забезпечуватимуть інформаційну підтримку вирішення місцевих екологічних проблем. Видається за доцільне в цьому комплектуванні врахувати тематику, пов’язану з відображенням практичного досвіду ефективного використання можливостей децентралізації при вирішенні екологічних проблем в ЄС, що набуло на Заході значного практичного досвіду.
На думку сучасних європейських дослідників, у т. ч. Ж. Веделя, необхідність децентралізації на сучасному етапі зумовлена двома чинниками: по-перше, децентралізація, передаючи безпосередньо в руки самих зацікавлених осіб управління справами, має якості демократичного характеру, причому демократизм набагато більш реальний у місцевих масштабах, ніж у загальнонаціональному; а по-друге, децентралізоване управління, якщо тільки для цього забезпечені необхідні кошти й умови, має набагато меншу складність і є набагато практичнішим, ніж централізоване управління [2]. Ця важлива для всього процесу думка має бути підтверджена у базі відповідними публікаціями.
Важливою складовою даної бази документів мають стати видання про досвід держав-членів Європейського Союзу, США та інших промислово розвинутих країн, в останні два десятиліття. Особливу увагу при цьому потрібно звернути на зміст роботи по удосконаленню організаційно-правового механізму охорони навколишнього середовища, зокрема й шляхом децентралізації управління екологічною сферою [3].
При формуванні спеціальною літературою екологічного спрямування видається за доцільне залучити до фондів бібліотек весь корпус відповідних вітчизняних документів із перших кроків створення, що стосуються стану і перспектив законодавчого розв’язання невідкладних проблем місцевого й регіонального розвитку в контексті державної регіональної політики, проведення адміністративної, адміністративно-територіальної, бюджетної, податкової й муніципальної реформ. Такі документи вперше були обговорені на парламентських слуханнях 16 квітня 2003 р., де учасники слухань констатували, що «…реформування механізму управління розвитком регіонів, установлення належного балансу загальнодержавних інтересів із регіональними й місцевими інтересами, підвищення ролі місцевого самоврядування як головного елементу й суб’єкта процесу децентралізації, забезпечення надійного матеріального, фінансового, кадрового, інформаційного та іншого ресурсного забезпечення завдань і функцій публічної влади на регіональному й місцевому рівнях не стало керівною силою в політико-економічних перетвореннях держави».
Із метою досягнення європейських стандартів життя та гідного місця України в світі та реформи державного управління на засадах децентралізації в Україні була розроблена Стратегію сталого розвитку «Україна-2020». У відповідності з цим документом почався процес практичної децентралізації в Україні, безперечно, і в екологічній сфері. Територіальні громади в результаті проведеної реформи тепер самостійно вирішують питання місцевого значення, свого добробуту і несуть відповідальність за цю діяльність. І цей уже напрацьований вітчизняний досвід має бути в полі зору бібліотечного формування.
Матеріали бібліотечної інформаційної бази з питань децентралізації мають відображати стратегічні орієнтири децентралізованого розвитку: подолання існуючих диспропорцій у соціально-економічному розвитку регіонів; обов’язкове вирівнювання рівня виробничого потенціалу в розрахунку на одну особу; підвищення конкурентоспроможності регіонів шляхом розбудови та модернізації інфраструктури відповідних територій за умови фінансування з державних інвестиційних ресурсів; забезпечення розвитку на засадах економіки знань, що означає поєднання освітніх послуг, сприяння доступу до інформації та новітніх комунікаційних технологій, формування регіональної і національної мережі цифрового простору; раціональне та повне використання людського потенціалу, забезпечення відповідності між потребою в робочій силі та наявними робочими місцями [4].
Слід зазначити, що успішний розвиток даного процесу має забезпечуватись ефективним його інформаційно-аналітичним супроводом на основі оперативного аналізу всіх проблем і здобутків. І тому інформаційні центри, і насамперед відповідні бібліотечні установи: мають налагодити постійні контакти з місцевими владними структурами, з’ясувати їх інформаційні потреби і найбільш ефективні шляхи співпраці; мають формувати інформаційні бази оперативної інформації для практичної допомоги на місцях; мають освоювати дистанційні форми інформаційного обслуговування; мають розвивати міжбібліотечну кооперацію в обміні практичним досвідом децентралізації, прогнозно-аналітичними матеріалами.
Даний напрям інформаційно-аналітичної діяльності бібліотек набуває суспільної важливості і є новим, перспективним напрямом розвитку бібліотечних установ в інформаційному суспільстві.

Бібліографічні посилання
1. Гройсман В. Процеси централізації та децентралізації в сучасному державному управлінні [Електронний ресурс] / В. Гройсман // Державне управління та місцеве самоврядування. – 2015. – Вип. 2. – С. 26–37. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/dums_2015_2_5.pdf. – Назва з екрана.
2. Ведель Ж. Административное право Франции / Ведель Ж. – М. : Прогресс, 1973. – 402 с.
3. Про рекомендації парламентських слухань про законодавчі аспекти регіональної політики та місцевого самоврядування : Постанова Верховної Ради України // ВВР України. – 2003. – № 46. – 369 c.
4. Горовий В. Соціальні інформаційні комунікації, їх наповнення і ресурс / В. Горовий ; наук. ред. Л. А. Дубровіна // НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2010. – 360 с.

References

1. Hroisman, V. (2015). Protsesy tsentralizatsii ta detsentralizatsii v suchasnomu derzhavnomu upravlinni [Processes of centralization and decentralization in modern state management]. Derzhavne upravlinnia ta mistseve samovriaduvannia, issue 2, рp. 26–37. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/j-pdf/dums_2015_2_5.pdf [in Ukrainian].
2. Vedel, Zh. (1973). Administrativnoe pravo Frantcii [French administrative law]. 402 p., Moscow : Progress [in Russian].
3. Pro rekomendatsii parlamentskykh slukhan pro zakonodavchi aspekty rehionalnoi polityky ta mistsevoho samovriaduvannia : Postanova Verkhovnoi Rady Ukrainy [On Recommendations of Parliamentary Hearings on Legislative Aspects of Regional Policy and Local Self-Government : Resolution of the Verkhovna Rada of Ukraine]. 2003, VVR Ukrainy. № 46, p. 369 [in Ukrainian].
4. Horovyi, V. (2010). Sotsialni informatsiini komunikatsii, yikh napovnennia i resurs [Social information communications, their content and resources]. 360 p., Kyiv [in Ukrainian].

Malenko Y. V.,
Junior Research Associate,
V. I. Vernadsky National Library of Ukraine,
Ukraine, Kyiv

Formation of Thematic Bases on Organization of Ecological Activity in the Conditions of Decentralization in Library Institutions

The these is devoted to the main directions of formation in library establishments, especially regional, thematic bases on topics of organization of ecological activity.
Key words: environmental activities, library institutions, library formation, thematic information bases, information resources, decentralization.