РОЛЬ БІБЛІОТЕЧНИХ МЕРЕЖЕВИХ ПРЕДСТАВНИЦТВ У ФОРМУВАННІ ФАХОВОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ РЕСУРСНОЇ БАЗИ ДЛЯ БІБЛІОТЕКАРІВ

ЗаявникТарасенко Наталія Віталіївна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. комунікація: актуальні тенденції у цифрову епоху» (2019)
ЗахідСекція 4. Розвиток соціально-інформаційних комунікацій в умовах інформатизації
Назва доповідіРОЛЬ БІБЛІОТЕЧНИХ МЕРЕЖЕВИХ ПРЕДСТАВНИЦТВ У ФОРМУВАННІ ФАХОВОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ РЕСУРСНОЇ БАЗИ ДЛЯ БІБЛІОТЕКАРІВ
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

УДК 004.77:316.77:021.6]:023.4:005.963
Тарасенко Наталія Віталіївна,
ORCID 0000-0003-1825-2209,
молодший науковий співробітник ,
Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського,
Київ, Україна

РОЛЬ БІБЛІОТЕЧНИХ МЕРЕЖЕВИХ ПРЕДСТАВНИЦТВ У ФОРМУВАННІ ФАХОВОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ РЕСУРСНОЇ БАЗИ ДЛЯ БІБЛІОТЕКАРІВ

Проаналізовано можливості й переваги використання бібліотечних представництв у соціальних мережах у якості платформ з розміщення фахових інформаційних ресурсів для бібліотекарів, проаналізовано досвід щодо представлення таких ресурсів на мережевих сторінках українських бібліотек.
Ключові слова: фахові ресурси для бібліотечних працівників, інформаційні ресурси для бібліотекарів

Розвиток сучасної бібліотеки, як важливого елемента інформаційно-комунікаційної сфери суспільства, значною мірою залежить від фахового рівня бібліотекарів, який нині визначається ступенем оволодіння новітніми інформаційними технологіями, вмінням застосовувати їх для отримання корисної з точки зору професійного розвитку інформації та перетворення її на знання у процесі практичної діяльності. Важливим у цьому контексті є створення умов для підвищення фахового рівня бібліотекарів завдяки розширенню і вдосконаленню можливостей пошуку та використання ними професійних інформаційних ресурсів.
З огляду на переважаюче у сучасному світі переміщення інформаційно-пошукової діяльності у сферу електронних ресурсів, особливого значення набуває упорядкування та організація доступу до якісних, структурованих електронних інформаційних ресурсів, які, у поєднанні з ефективними навігаційними, пошуковими й рекламними інструментами, могли б сприяти мінімізації часових витрат на інформаційно-пошукові операції, уникненню необхідності верифікувати інформацію та, як наслідку, удосконаленню, розширенню й урізноманітненню бази фахових інформаційних ресурсів для бібліотекарів.
Нові можливості у поширенні більш конкретної та адресної фахової інформації для бібліотекарів виникли у результаті розвитку сучасного середовища соціальних мереж, зокрема створення і постійного вдосконалення бібліотечних мережевих представництв. Вони стали новим інструментом для професійного розвитку бібліотекарів, за допомогою якого відбувається формування фахової інформаційної ресурсної бази для бібліотекарів.
Доречним у цьому контексті є твердження Т. Павленко про те, що професійні мережеві спільноти є зручним інформаційним майданчиком і сучасною формою оперативного інформування потенційно необмеженої аудиторії. Коли більшість не тільки згодна споживати інформацію, а й прагне оцінювати та коментувати її, заявляти про свою позицію і, головне, здатна створювати професійно значущий контент, вартий подальшого репостінгу, спільнота стає середовищем продуктивної співпраці однодумців щодо відстеження тенденцій розвитку бібліотечної теорії та практики, узагальнення досвіду, обміну цікавими напрацюваннями, ідеями та знаннями. Соціальні медіа демонструють інтереси аудиторії, а руйнування традиційних механізмів передачі інформації підвищує динамічність використання контенту, створеного в результаті діалогової взаємодії [1].
Водночас, у контексті досліджуваної К. Лобузіною інтеграції бібліотечних ресурсів на єдиній програмній платформі і за єдиною концепцією представлення знань, яка виявила оригінальні можливості отримання нових комплексних інформаційних бібліотечних продуктів і сервісів, у тому числі таких, що містять фахові ресурси для бібліотекарів [2], використання бібліотечних представництв у соціальних мережах у якості майданчиків для розміщення фахових електронних інформаційних ресурсів дає змогу значно урізноманітнити ресурсно-інформаційне забезпечення бібліотечних працівників, покращити продуктивність інформаційно-пошукової діяльності, суттєво впливає на вдосконалення бібліотечно-інформаційної сфери як середовища накопичення, синтезування та формування ресурсної бази для бібліотечних фахівців та, у результаті, сприяє підвищенню рівня їх професіоналізму.
Змістовний аналіз контенту мережевих представництв низки Національних бібліотек України дав змогу дійти висновку, що на сторінках у соціальних мережах поширення бібліотекознавчих знань відбувається переважно через:
- рекомендації звернутися до визначеного переліку науково-методичної літератури у процесі підготовки до участі у фахових дискусіях, бібліотечних форумах, проектній діяльності;
- поширення інформації про досвід роботи українських та зарубіжних бібліотек;
- інформування про визначні події у бібліотечному співтоваристві;
- анонсування і надання гіперпосилань на матеріали конференцій, круглих столів, семінарів, що стосуються проблем бібліотекознавства;
- повідомлення про інновації у бібліотечному сервісі, інформаційних бібліотечних технологіях, зміни нормативно-правих аспектів бібліотечної діяльності;
- скеровування бібліотекарів до фахових періодичних видань, Інтернет-платформ з розміщення електронних бібліотекознавчих ресурсів;
- надання професійних порад і рекомендацій лідерами думок бібліотечного співтовариства.
Попри досить широкий спектр наукових розвідок щодо вивчення можливостей зростання професійного рівня бібліотекарів завдяки удосконаленню фахової бази інформаційних ресурсів, з одного боку, і розвитку мережевої комунікації бібліотек через їх представництва у соціальних мережах, з іншого, ці дослідження майже не перетинаються, що унеможливлює комплексний розгляд проблем, дотичних до кожного з цих наукових напрямків, і створює суттєві прогалини у розумінні подальших перспектив їх розвитку. Отже, вивчення можливостей використання бібліотечних представництв у соціальних мережах як джерела професійних інформаційних ресурсів для бібліотечних фахівців є однією з проблем, які у цьому контексті варті наукової уваги.

Бібліографічні посилання
1. Павленко Т. Б. Соціальні медіа у професійному розвитку бібліотечного фахівця / Т. Б. Павленко // Соціальні медіа для бібліотек: середовище, ресурс, сервіс: матеріали круглого столу, Харків, 31 жовтня 2017 року / редкол.: І. В. Киричок, Т. Б. Павленко, Н. Д. Гаєва; Харківський національний медичний університет. – Харків: ХНМУ, 2017. – с. 68–73. – Режим доступу: http://repo.knmu.edu.ua/bitstream/123456789/19059/1/Соціальні%20медіа_Збірка.pdf. – Назва з екрана.
2. Лобузіна К. В. Створення інтегрованого бібліотечного простору: основні проблеми та шляхи вирішення / К. В. Лобузіна // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2012. – № 2. – С. 34–40. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bdi_2012_2_5. – Назва з екрана.
References
1. Pavlenko, T. B. (2017). Sotsialni media u profesiinomu rozvytku bibliotechnoho fakhivtsia [Social media in the professional development of a library specialist]. Sotsialni media dlia bibliotek: seredovyshche, resurs, servis: materialy kruhloho stolu, Kharkiv, 31 zhovtnia 2017 roku Kharkivskyi natsionalnyi medychnyi universytet. – Social media for libraries: environment, resource, service: materials of the round table, Kharkiv, October 31, 2017 Kharkiv National Medical University. Kharkiv: KhNMU. pp. 68–73. – Retrieved from: http://repo.knmu.edu.ua/bitstream/123456789/19059/1/Sotsialni%20media_Zbirka.pdf [In Ukrainian].
2. Lobuzina, K. V. (2012). Stvorennia intehrovanoho bibliotechnoho prostoru: osnovni problemy ta shliakhy vyrishennia [Creating an Integrated Library Space: Key Issues and Solutions]. Bibliotekoznavstvo. Dokumentoznavstvo. Informolohiia. – Library Science. Documentation. Informology, 2, pp. 34–40. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bdi_2012_2_5 [In Ukrainian].

UDC 004.77:316.77:021.6]:023.4:005.963
Tarasenko Nataliya,
Junior Research Fellow,
V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
ROLE OF THE LIBRARY NETWORK REPRESENTATION IN FORMATION EXPERT INFORMATION RESOURCE BASE FOR LIBRARIANS
The article analyzes the possibilities and advantages of using library offices in social networks as platforms for hosting professional information resources for librarians, analyzes the experience of presenting such resources on the web pages of Ukrainian libraries
Keywords: professional resources for library staff, information resources for librarians.