Зарубіжна практика політико-комунікативної діяльності бібліотек у аспекті взаємодії з парламентом

ЗаявникСимоненко Олена Василівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. комунікація: актуальні тенденції у цифрову епоху» (2019)
ЗахідСекція 4. Розвиток соціально-інформаційних комунікацій в умовах інформатизації
Назва доповідіЗарубіжна практика політико-комунікативної діяльності бібліотек у аспекті взаємодії з парламентом
Інформація про співдоповідачівканд. політ. наук, ст. наук. співроб., Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

Розглянуто роль зарубіжних бібліотек у системі інформаційно-комунікативних зв’язків і відносин в політичній сфері. Висвітлено універсальність роботи бібліотек для задоволення інформаційно-аналітичних запитів органів державної влади.

Ключові слова: бібліотека, органи державної влади, парламент, інформаційний супровід.

Діяльність бібліотек як джерела інформаційної підтримки наукових досліджень в політиці є надзвичайно важливим чинником раціональної організації ефективних реформ. В свою чергу, це означає більшу відкритість інформації для громадян, втілення в життя конституційного права на вільний доступ і отримання інформації для широкого кола користувачів. Про значущість інформаційно-бібліотечного обслуговування, також, зауважує В. Горовий: «Як свідчить не тільки наш вітчизняний досвід, а й, перш за все, досвід зарубіжжя, розвиток суспільства на базі мобільної інформатизації призводить не тільки до зростання ролі інформації в системі стратегічних ресурсів кожної з країн, але і виводить системи бібліотечних установ в число найбільш значущих, з точки зору задоволення соціальних потреб суспільства, джерел формування і наповнення інформаційного середовища, в якому розвивається суспільство. В даний час рівень інформаційно-бібліотечного обслуговування входить в число найважливіших показників, що характеризують загальний рівень соціально-економічного розвитку країни» [1; с. 107].
Однією з істотних сторін діяльності бібліотеки є її робота з інформаційно-аналітичним забезпеченням парламенту.
Як відомо, законотворчий процес завжди пов’язаний з підготовкою великого обсягу матеріалів інформаційне та аналітичне забезпечення, протоколювання, діловодство, організація проведення засідань тощо. Бібліотека як наукова установа в галузі інформаційно-аналітичної діяльності сьогодні активно шукає шляхи та напрями подальшої ефективної роботи. З огляду на це, останнім часом зріс науковий інтерес фахівців до цього напрямку роботи бібліотек.
Варто, також, додати, що протягом останніх років існує тенденція до збільшення кількості законодавчих актів, прийнятих парламентами, світова фінансова криза значно пожвавила роботу законодавчого органу. Такі тенденції ще більше підвищують роль бібліотек у процесі оперативного консультування парламентарів з метою швидкого вироблення рішень. Тому актуалізується завдання забезпечення об’єктивною і повною інформацією, необхідної для прийняття зважених рішень у сфері підготовки законопроектів з урахуванням інтересів суспільства.
Саме великі бібліотеки оперативно і найбільш повно можуть надати органам державної влади інформацію для прийняття важливих політичних рішень, тим самим виконуючи свою історичну задачу в справі інформаційно-аналітичного забезпечення.
Розглянемо найбільш суттєві моменти, пов’язані з практикою аналітичного забезпечення парламентської діяльності в зарубіжних країнах.
Варто відзначити, що викликом сучасному парламентаризму є наближення парламенту безпосередньо до громадян на базовому рівні. Одним із способів досягнення цього є створення інформаційних точок на місцях, які або безпосередньо надають інформацію про парламент, або сприяють популяризації інформаційних он-лайн ресурсів про законодавчий орган. У цьому контексті, цікавим є досвід в Уганді: Національна академія наук організовує зустрічі можновладців з науковцями з метою забезпечити позитивний вплив на процеси вироблення політики шляхом пошуку належного обґрунтування. Зазвичай, запрошення отримують близько сімдесяти політиків (обрані парламентарі, парламентські чиновники, урядові агенції, представники громадських організацій тощо). А приміром в Чилі члени парламенту можуть звернутися до бібліотеки з проханням дати відповідь, як ті чи інші конкретні проблеми були вирішенні у законодавстві інших країн світу. Все це сприяє прийняттю поінформованих рішень щодо важливих суспільних проблем [2].
При цьому, аналіз практик парламентів світу показує, що більшість з них проводять семінари та інформаційні сесії з метою підвищення обізнаності населення про парламентську діяльність.
За таких умов, на бібліотеки покладається спільна першочергова місія – забезпечення ефективного інформаційного супроводу роботи законодавчого органу.
На важливу роль бібліотек у супроводі роботи сучасного парламенту вказує і аналіз структури апаратів парламентів різних країн, який дозволяє виділити кілька моделей організаційного співвідношення бібліотек в участі роботи парламенту:
І. Бібліотека є незалежним структурним підрозділом апарату парламенту. Наприклад: Італія, Норвегія, Польща, Словаччина, Словенія.
ІІ. Бібліотека утворює єдиний структурний підрозділ апарату парламенту. Наприклад: Ірландія.
ІІІ. Бібліотека входить до більшого департаменту апарату парламенту. Наприклад: Албанія.
ІV. Парламентська бібліотека є елементом інформаційно-аналітичної служби або департаменту. Наприклад: Австрія, Литва, Нідерланди, Румунія.
V. Бібліотека не входить до структури аппарату парламенту. Наприклад: Естонія. [2].
Таким чином, досвід зарубіжних країн показує, що бібліотеки в сучасних умовах стали важливою складовою інформаційної інфраструктури держави, центром накопичення, розповсюдження та зберігання інформації, яка є основою забезпечення ефективного інформаційного супроводу. Адже сучасні політичні діячі у дедалі більшій мірі потребують інформаційних продуктів, що базуються на наукових матеріалах, аналітичному узагальненні, відпрацюванні кваліфікованих висновків і прогнозів, які мають допомогти у виробленні та прийнятті оптимальних управлінських рішень.
Elena Symonenko
Ph.D in Political Science, senior researcher,
Vernadskyi National Library of Ukraine
Foreign practice of political and communicative activities of libraries in the aspect of interaction with parliament
The role of foreign libraries in the system of information and communication links and relations in the political sphere is considered. The universality of the work of libraries to meet the information and analytical requests of public authorities
Keywords: library, state authorities, parliament, information support.
Список використаної літератури:
1. Горовий В. Соціальні інформаційні комунікації, їх наповнення і ресурс [Текст] / В. Горовий // НАН України, Нац. б-ка ім. В. І. Вернадського ; наук. ред. Л. А. Дубровіна. – Київ, 2010. – 360 с.
2. Чабаненко О. Інформаційний супровід роботи сучасних парламентів [Електронний ресурс] // Лабораторії законодавчих ініціатив. – Режим доступу: http://parlament.org.ua/upload/docs/Parliamentary_inf-support.pdf. – Назва з екрана.
References:
1. Horovyi, V. (2010). Sotsialni informatsiini komunikatsii, yikh napovnennia i resurs [Social information communications, their content and resource]. L. A. Dubrovina (Ed.). Kyiv [in Ukrainian].
2. Chabanenko, O. Informatsiinyi suprovid roboty suchasnykh parlamentiv [Information support of the work of modern parliaments]. Laboratorii zakonodavchykh initsiatyv – Laboratory of Legislative Initiatives. Retrived from http://parlament.org.ua/upload/docs/Parliamentary_inf-support.pdf (accessed 28.10.2018) [in Ukrainian].